VAHVAKSI-valmennus

199,00 

Osasto:

Kuvaus

Toi­voi­sit­ko saa­vut­ta­va­si vah­vem­man ja toi­min­ta­ky­kyi­sem­män kehon? Haluai­sit­ko parem­man itse­tun­te­muk­sen ja sitä kaut­ta onnel­li­sem­man elä­män?

Haas­tee­na­si voi­vat olla esi­mer­kik­si kes­ki­var­ta­lon tuen puut­teet, nis­ka-har­tia­seu­dun haas­teet tai sel­kä­ki­vut. Ongel­ma­na voi olla myös, ettei moti­vaa­tio­ta liik­ku­mi­seen ole löy­ty­nyt, vaik­ka sel­kä kipui­lee tai pol­vi reis­tai­lee.

Val­men­nuk­ses­sam­me saat täs­mä­apua keho­si ongel­ma­koh­tiin sekä löy­dät lem­peä liik­keen ja avun jumi­seen kehoon. Tämän lisäk­si opit myös hyväk­syn­nän ja omien arvo­je­si kaut­ta moti­vaa­tios­ta, pää­set har­joi­tus­ten kaut­ta vah­vis­ta­maan suh­det­ta itsee­si ja kehit­tä­mään tie­toi­suus­tai­to­ja­si.

VAH­VAK­SI-val­men­nuk­sen avul­la koh­ti tasa­pai­nois­ta hyvin­voin­tia

Tämä val­men­nus on sinul­le, joka kai­paat ammat­ti­lais­ta rin­nal­le­si opas­ta­maan pait­si fyy­sis­ten haas­tei­den kans­sa, mut­ta ohjaa­maan myös psyyk­ki­sen kas­vun tiel­lä. Ehkä olet jo kokeil­lut eri­lai­sia val­men­nuk­sia, mut­ta et ole saa­vut­ta­nut sel­lai­sia tulok­sia kuin olet toi­vo­nut? Ehkä olet tilan­tees­sa, johon kai­paat ammat­ti­lai­sen näke­mys­tä ja apua, mut­ta arvo­si eivät ole koh­dan­neet tar­jol­la ole­vien val­men­nus­ten kans­sa?

Val­men­nus alkaa 18.5. ja kes­tää kuusi viik­koa. Val­men­nus toteu­te­taan sul­je­tus­sa Face­book-ryh­mäs­sä.

Val­men­ta­ji­na Mim­mu Pie­ti­lä ja Tuo­mo Kasa­nen