fbpx

Mak­su­ta­van valit­se­mi­ses­sa on ilmen­nyt joil­la­kin asiak­kail­la ongelmia.

Jos oston yhtey­des­sä ilme­nee ongel­mia, olet­han yhtey­des­sä mei­hin säh­kö­pos­tit­se: xxldancefin@gmail.com

Sale!

XXL Dance® ‑virtuaalitunnit #4.1

14,90 

Cate­go­ry:

XXL Dance® ‑kon­sep­tin nel­jän vii­kon virtuaalitunnit

Kurs­si sisäl­tää samat 8 x 30min. tun­tia kuin #4

Vir­tu­aa­li­tun­nit ovat 30min. mit­tai­sia tans­si­lii­kun­ta­tun­te­ja, jois­sa ohja­taan läm­mit­te­ly, help­po­ja koreo­gra­fioi­ta, jääh­dyt­te­ly ja lyhyet venyt­te­lyt. Ohjaa­ji­na toi­mi­vat XXL-Dance® ‑kon­sep­tin kehit­tä­jä Mim­mu Pie­ti­lä, ohjaa­ja­kou­lut­ta­ja Nina Lindroos, koreo­gra­fit Pau­lii­na Wit­ha­na­ge, Hen­na Iko­nen ja Hei­di Forsell.

Tun­nit ilmes­ty­vät sul­jet­tuun Face­book ryh­mään tors­tai­sin klo 12.00, 2 ker­ral­laan ja jää­vät pal­ve­luun kat­sot­ta­vak­si aina seu­raa­vien tun­tien ilmes­ty­mi­seen saakka.

Ensim­mäi­nen tun­ti ilmes­tyy tors­tai­na 15.7.

Osto onnis­tuu las­kul­la tai lii­kun­tae­duil­la lait­ta­mal­la säh­kö­pos­tia xxldancefin@gmail.com.

Saat kut­su­lin­kin ryh­mään mak­su­ta­pah­tu­man jäl­keen. Huo­mioit­han, että mak­sa­jan ja liit­ty­jän nimien tulee täsmätä.