fbpx

Vuo­den alun on saa­nut lukea joka puo­lel­ta lii­kun­taan liit­ty­viä artik­ke­lei­ta, mai­nok­sia ja somejulkaisuja.

Mut­ta mitä, jos lii­kun­ta ei kiin­nos­ta? Mitä, jos pelk­kä sana lii­kun­ta tuo mie­leen ylä­as­teen kiusal­li­set jump­pa­tun­nit ja jouk­kue­la­jien valin­ta­ti­lan­teet. Tai käsi­tys lii­kun­nas­ta on ham­paat irves­sä ja otsa­suo­ni kohis­ten teh­tä­vää tavoit­teel­lis­ta suo­rit­ta­mis­ta. Voi­ko lii­kun­nas­ta innos­tua vie­lä aikui­se­na? Voi­ko lii­kun­nas­ta naut­tia ja mis­tä löy­tää se kadon­nut lii­kun­nan ilo?

Täs­sä blo­gi­pos­tauk­ses­sa haluan pureu­tua mei­dän­kin tans­si­joi­tam­me ennen pal­jon puhu­tut­ta­nee­seen aihee­seen: Miten löy­tää kadon­nut lii­kun­nan ilo?

Seu­raa mei­tä Instagramissa

Jos edel­li­ses­tä lii­kun­ta­ker­ras­ta on aikaa, on liik­keel­le läh­te­mi­sen kyn­nys kor­keam­pi. Tai jos aiem­mat lii­kun­ta­ko­ke­muk­set ovat olleet jol­la­kin taval­la epä­miel­lyt­tä­viä ja inhot­ta­via, voi lii­kun­nan aloit­ta­mi­nen tun­tua jopa mah­dot­to­mal­ta aja­tuk­sel­ta. Tämä on täy­sin nor­maa­lia ja hyvin­kin yleistä.

Ensim­mäi­se­nä kan­nat­taa­kin läh­teä liik­keel­le pie­nin aske­lin ja aloit­taa rau­hal­li­ses­ti. Oikeas­taan sinun ei tar­vit­se muu­ta kuin ottaa se yksi askel. Sekin on jo lii­ket­tä. Mahtavaa!

Läh­de liik­keel­le siis rau­has­sa. Tutus­tu eri­lai­siin tapoi­hin liik­kua ja etsi sil­lä tavoin itsel­le­si miel­lyt­tä­viä ja haus­ko­ja laje­ja. Kokei­le roh­keas­ti sel­lai­sia­kin laje­ja, joi­ta et ole aiem­min kokeil­lut. Niis­tä joku saat­taa yllät­tää posi­tii­vi­ses­ti. Kun löy­dät itsel­le­si mie­lui­san ja muka­van tavan liik­kua, on liik­keel­le läh­te­mi­sen kyn­nys seu­raa­van ker­ran tul­les­sa pal­jon mata­lam­pi, sil­lä mie­les­sä­si on vie­lä edel­li­sen ker­ran miel­lyt­tä­vät kokemukset.

Lii­kun­nan ilon löy­tä­mi­ses­sä voi aut­taa myös se, että aloi­tat liik­ku­mi­sen jon­kun ystä­vän tai lähei­sen kans­sa yhdes­sä. Käve­ly­lenk­ki kuluu hujauk­ses­sa, kun seu­ra­na on paras ystä­vä, jon­ka kans­sa voi samal­la jakaa päi­vän polt­ta­vat puheenaiheet.

Tans­si­tun­nil­le­kin voi olla muka­vam­pi tul­la ensin ystä­vän kans­sa. Ystä­vän seu­ra aut­taa ren­tou­tu­maan ja sen jäl­keen tun­nil­le tulo onkin hel­pom­paa, kun on jo ker­ran näh­nyt mis­tä on kyse.

Jos et löy­dä itsel­le­si kave­ria tans­si­tun­nil­le, hätä ei ole tämän näköi­nen! Tun­neil­lem­me voit tot­ta­kai tul­la yksin­kin. Pak­kaa vain rep­puun mukaan juo­ma­pul­lon lisäk­si aimo annos huu­mo­ria ja heit­täy­ty­mis­ky­kyä ja olet jo otta­nut nis­ka­len­kin tilanteesta.

Älä myös­kään tee liik­ku­mi­ses­ta itsel­le­si pak­ko­pul­laa. Kaik­ki ilo kari­see mis­tä vain toi­min­nas­ta, jos teke­mi­ses­tä tulee suo­rit­ta­mis­ta, pak­ko teh­dä- hen­kis­tä ja stres­saa­vaa. Usein alus­sa voi vai­va­ta myös vauh­ti­so­keus. Alun päät­tä­väi­nen mie­lia­la voi joh­taa lii­kaan tou­hua­mi­seen ja ilo sekä innos­tus kat­ke­aa kuin sei­nään, kun krop­pa huu­taa armoa.

Lii­ku siis vain sil­loin, kun sinus­ta tun­tuu hyväl­tä ja oikeal­ta. Muis­tu­ta mie­leen edel­lis­ker­ran haus­kat koke­muk­set ja sen jäl­keen tun­tu­nut hyvä olo. Kokei­le, heit­täy­dy mukaan ja etsi itsel­le­si pil­kah­dus huu­mo­ria lii­kun­nan lomaan. Näin lii­kun­nan ilo löy­tyy kuin vahingossa.

XXL Dance tun­neil­la läh­de­tään liik­keel­le pie­nin aske­lin. Jokai­nen tekee juu­ri sen ver­ran mitä pys­tyy. Voi vaik­ka hui­la­ta välil­lä, jos sil­tä tun­tuu. Ryh­mis­säm­me on val­ta­kun­nal­li­ses­ti tun­ne­tus­ti läm­min hen­ki. Jos tulet täy­sin uute­na ryh­mään, sinut ote­taan avo­sy­lin vas­taan. Ota siis roh­keas­ti ensim­mäi­nen askel koh­ti lii­kun­nan ilon löy­ty­mis­tä ja suun­taa koh­ti XXL Dance tuntia.

Kat­so täs­tä mil­lä paik­ka­kun­nil­la tun­te­jam­me järjestetään.