fbpx

Kouluttajat

Mimmu Pietilä

XXL-Dance® vas­taa­va kouluttaja

Koreo­gra­fi

Per­so­nal trainer

Psyyk­ki­nen valmentaja

Minä olen Mim­mu Pie­ti­lä, Hämees­tä kotoi­sin ole­va Per­so­nal trai­ner ja Psyyk­ki­nen val­men­ta­ja. Ryh­mä­lii­kun­taa olen ohjan­nut vuo­des­ta 2010 läh­tien. XXL-Dance® ‑ryh­mä syn­tyi, kun PT-työs­sä­ni huo­ma­sin lii­kun­nan ole­van monel­le pai­non kans­sa kamp­pai­le­val­le pak­ko­pul­laa, kalo­ri­ku­lu­tuk­sen las­ke­mis­ta ja suo­ri­tus­kes­keis­tä puur­ta­mis­ta. Useil­la asiak­kail­la­ni oli myös iso kyn­nys läh­teä nor­maa­li­pai­nois­ten jouk­koon ryh­mä­lii­kun­ta­tun­neil­le. Ryh­mä­lii­kun­ta­kent­tään kai­vat­tiin sel­keäs­ti omaa ryh­mää yli­pai­noi­sil­le. Sel­lais­ta ryh­mää, joka ei täh­tää pai­non­pu­do­tuk­seen, mut­ta kan­nus­taa aloit­ta­maan lii­kun­ta­har­ras­tuk­sen. Itsel­lä­ni ei ole var­si­nais­ta tans­si­taus­taa, ellei lap­suu­den tan­hu­har­ras­tus­ta las­ke­ta, mut­ta vah­va halu ja into tans­sia ja sitä kaut­ta myös tuo­da esiin sitä, että kaik­kea ei tar­vit­se osa­ta täy­del­li­ses­ti voi­dak­seen naut­tia sii­tä mitä tekee. Haluan lisä­tä lii­kun­nan iloa, innos­taa ihmi­siä liik­ku­maan ja ylis­tää keho­rau­haa – elä­mäs­tä ja teke­mi­ses­tä pitää voi­da naut­tia vaik­ka pyr­ki­si­kin kehit­tä­mään itse­ään fyy­si­ses­ti tai psyyk­ki­ses­ti. Tule mukaan tans­si­maan ja naut­ti­maan voi­maan­nut­ta­vas­ta naisenergiasta!

Ninnu Alander

XXL-Dance® kou­lut­ta­ja

Koreo­gra­fi

Ohjaa­ja

Minä olen Nin­nu, XXL-Dance® ‑ohjaa­ja Hämees­tä. Toi­min myös kou­lut­ta­ja­na XXL-Dance®- ohjaa­ja­kou­lu­tuk­sis­sa. XXL-Dance® ‑tun­nil­ta saa­tu mah­ta­va fii­lis, tans­sin nos­tat­ta­ma endor­fii­ni, lii­kun­nan ilo ja nau­ra­vai­nen ryh­mä­hen­ki sai minut ryh­ty­mään ohjaa­jak­si, vaik­kei ohjaa­mi­ses­ta aiem­min ollut­kaan koke­mus­ta. Kan­nus­tan kaik­kia läh­te­mään reip­paas­ti sekä XXL-Dance® ‑tun­nil­le, että ohjaajakoulutuksiin!