fbpx

Tietosuojaseloste

Päi­vi­tet­ty 22.10.2019

Täs­sä selos­tees­sa ker­rom­me, mitä hen­ki­lö­tie­to­ja kerääm­me sinus­ta ja kuin­ka nii­tä käsittelemme.

 

Yhteystiedot

Verk­ko­si­vus­tom­me löy­tyy osoit­tees­ta https://www.xxldancefinland.com. Sivus­tom­me on avoin kai­kil­le, lukuu­not­ta­mat­ta jäsen­si­vua, jol­le pää­sy edel­lyt­tää rekis­te­röi­tyä käyt­tä­jä­tun­nus­ta. Yri­tyk­sem­me yhteys­tie­dot ovat:

PMP Well­ness Oy

Sopu­ku­ja 6 B, 12240 Hikiä

+358 40 754 3446

pmpwellness@gmail.com

Y‑tunnus: 2908978–2

Yhteys­hen­ki­löm­me tie­to­suo­ja-asiois­sa on Pet­ri Pietilä.

 

Keskeinen lainsäädäntö

 

Tämä selos­te on

 • hen­ki­lö­tie­to­lain (22.4.1999/523) 10 ja 24 §:ien mukai­nen rekis­te­ri- ja tie­to­suo­ja­se­los­te sekä
 • EU:n ylei­sen tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen (GDPR 2016/679) mukai­nen rekis­te­röi­dyn informointiasiakirja.

 

Mitä henkilötietoa keräämme

Asiakkaat ja sopimuskumppanit

Tal­len­nam­me asiak­kaas­ta ja sopi­mus­kump­pa­nis­ta täl­tä itsel­tään saa­tu­ja hen­ki­lö­tie­to­ja, joi­den avulla

 • var­mis­tam­me toi­mek­sian­non esteet­tö­män hoitamisen
 • hoi­dam­me asia­kas­suh­det­ta ja yhteydenpitoa
 • lähe­täm­me asiak­kail­le tiedotteita
 • tie­do­tam­me tuot­teis­ta ja palveluistamme
 • täy­täm­me laki­sää­tei­set velvoitteemme

Emme käy­tä hen­ki­lö­tie­to­ja­si auto­ma­ti­soi­tuun pää­tök­sen­te­koon, emme­kä profilointiin.

Rekis­te­ris­sä voi olla seu­raa­via tietoja:

 • Nimi
 • Yri­tys- tai yhdis­tys­asiak­kaan edus­ta­jan nimi
 • Syn­ty­mä­ai­ka, hen­ki­lö- tai y‑tunnus
 • Säh­kö­pos­tio­soi­te
 • Mat­ka- ja/tai muu puhelinnumero
 • Pos­tio­soi­te
 • Koti­si­vuo­soi­te
 • Verk­ko­las­ku­tus­tie­dot
 • Tie­dot asiak­kaan verk­ko­kau­pas­ta tilaa­mis­ta tuot­teis­ta ja palveluista

 

Yhteydenottolomake

Lähet­täes­sä­si meil­le palaut­teen, yhtey­den­ot­to­pyyn­nön tai muun vas­taa­van vies­tin sivus­ton yhtey­den­ot­to­lo­mak­keel­la, kerääm­me lomak­keel­la ole­vat tie­dot sekä käyt­tä­jän IP-osoitteen.

 

Evästeet

Tämä verk­ko­si­vus­to käyt­tää eväs­tei­tä. Eväs­teet (engl. coo­kies) ovat verk­ko­pal­ve­lum­me tuot­ta­mia pie­niä teks­ti-tie­dos­to­ja, jot­ka verk­ko­se­lai­me­si suos­tu­muk­sel­la tal­len­tu­vat selain­lait­tee­si muis­tiin. Eväs­tei­den avul­la voim­me ana­ly­soi­da selai­mel­la­si verk­ko­pal­ve­lul­lem­me teke­miä­si pal­ve­lu­pyyn­tö­jä, yksi­löi­dä sivus­toa käyt­täes­sä­si teke­miä­si valin­to­ja ja ase­tuk­sia, sekä tuot­taa nii­den perus­teel­la yksi­löl­li­siä palveluja.

Verk­ko­se­lai­me­si toi­min­noil­la eväs­teis­tä voi kiel­täy­tyä tai eväs­tei­tä voi pois­taa. Se kui­ten­kin vai­kut­taa mah­dol­li­suuk­siim­me tuot­taa yksi­löl­li­siä laa­duk­kai­ta verkkopalveluja.

 

Analytiikka

Kerääm­me sivus­tom­me käy­tös­tä tie­toa kävi­jä­mää­ris­tä, suo­si­tuim­mis­ta sivuis­ta, pal­ve­luun sisään­tu­los­i­vuis­ta tai mui­ta vas­taa­via tilas­tol­li­sia tie­to­ja. Tie­don kerää­mi­seen sivus­tol­lam­me on käy­tös­sä Google Ana­ly­tics. Googlen tie­to­suo­ja­käy­tän­tö on luet­ta­vis­sa osoit­tees­sa http://www.google.fi/policies/privacy

 

Tietojen säilytys

Säi­ly­täm­me hen­ki­lö­tie­to­ja­si niin kau­an kuin se on tar­peen täs­sä selos­tees­sa kuvat­tu­jen tar­koi­tus­ten toteut­ta­mis­ta var­ten, sekä kir­jan­pi­to- tai muus­ta pakot­ta­vas­ta lain­sää­dän­nös­tä joh­tuen myös asia­kas­suh­teen päät­ty­mi­sen jälkeen.

Tal­len­nam­me rekis­te­röi­ty­nei­den käyt­tä­jien käyt­tä­jä­pro­fii­lien tie­dot. Kai­kil­la käyt­tä­jil­lä on mah­dol­li­suus tar­kas­tel­la, muo­ka­ta ja tar­vit­taes­sa pois­taa omia hen­ki­lö­tie­to­jaan mil­loin vain, pois lukien käyt­tä­jä­ni­men muut­ta­mi­nen. Sivus­ton yllä­pi­tä­jät voi­vat näh­dä ja muo­ka­ta pro­fii­lien tietoja.

 

Tarkastus- ja kielto-oikeus

 

Rekis­te­röi­dyl­lä on hen­ki­lö­tie­to­lain 26–28 §:n mukai­ses­ti oikeus tar­kas­taa, mitä hän­tä kos­ke­via tie­to­ja hen­ki­lö­tie­to­re­kis­te­riin on tal­le­tet­tu. Kir­jal­li­nen tar­kas­tus­pyyn­tö tulee lähet­tää alle­kir­joi­tet­tu­na rekis­te­ri­asiois­ta vas­taa­val­le henkilölle.

Tar­kas­tusoi­keus on mak­su­ton enin­tään ker­ran vuo­des­sa toteutettuna.