fbpx

Ohjaajaksi?

Olisitko juuri SINÄ kiinnostunut XXL-Dance® ‑tuntien ohjaamisesta?

Olit­pa sit­ten koke­nut kon­ka­ri tai vas­ta ohjaa­mis­ta aloit­te­le­va posi­tii­vi­nen ja ener­gi­nen per­soo­na, antaa kou­lu­tuk­sem­me sinul­le tar­vit­ta­van poh­jan XXL-Dance® ‑tun­tien ohjaa­mis­ta varten.

Kou­lu­tuk­ses­sa käym­me läpi mm. ter­veel­li­sen ja tur­val­li­sen tans­sin mer­ki­tys­tä, meto­dei­ta joil­la nos­taa tun­nel­maa kat­toon, har­joit­te­lem­me kore­ga­fien teke­mis­tä ja tans­si­tun­nin raken­ta­mis­ta sekä luon­nol­li­ses­ti ope­tel­lem­me val­mii­ta koreografioita.

XXL-Dance®  kouluttajina toimii

XXL-Dance® — kon­sep­tin kou­lut­ta­ja­na toi­mii Mim­mu Pie­ti­lä, XXL-Dance® ‑kon­sep­tin “äiti”, per­so­nal trai­ner ja psyyk­ki­nen val­men­ta­ja. Ryh­mä­lii­kun­nan maa­il­mas­ta Mim­mul­ta löy­tyy useam­pia kou­lu­tuk­sia vuo­des­ta 2006 alkaen ja hän on ohjan­nut ryh­miä liki vuo­si­kym­me­nen. Kou­lu­tuk­seen Mim­mu tuo lii­kun­ta-alan osaa­mi­sen lisäk­si ele­ment­te­jä psyyk­ki­ses­tä val­men­nuk­ses­ta sekä ren­tout­ta huo­non huu­mo­rin varjolla.

Nin­nu Alan­der toi­mii toi­se­na pää­kou­lut­ta­ja­na sekä koke­mus­asian­tun­ti­ja­na sii­nä, kuin­ka kenes­tä tahan­sa voi tul­la ohjaa­ja, kun sisäl­tä löy­tyy her­sy­vä per­soo­na, into­hi­mo tans­siin ja kykyä heit­täy­tyä, hul­lu­tel­la ja roh­kais­ta mui­ta toi­mi­maan samoin.

Tämän kak­si­kon lisäk­si kou­lut­ta­ji­na toi­mi­vat Hei­di For­sell, Pau­lii­na Wit­ha­na­ge, Mari Met­sä­lä, Mai­ja Vai­nio sekä Hen­na Ikonen.

Koulutuksen jälkeen emme jätä sinua oman onnesi nojaan.

XXL-Dance® on lisens­si­tuo­te. Lisens­si­koe suo­ri­te­taan kah­den kuu­kau­den sisäl­lä kou­lu­tuk­ses­ta. Lin­sens­sin hin­ta on 95€/6kk tai 160€/12kk.

Lisen­soi­dut ohjaa­jat saa­vat tun­nuk­set ohjaa­ja­por­taa­liin, jos­ta löy­ty­vät videot val­mii­siin koreo­gra­fioi­hin, mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aa­li­poh­jat sekä muu­ta tär­ke­ää infoa. Face­boo­kis­sa ohjaa­jia var­ten on oma SUL­JET­TU yhtei­sön­sä, jos­sa voi kysyä, jakaa ja fiilistellä.