fbpx

XXL Dance® on Vuoden Terveysteko 2020!

Vuo­den 2020 ter­veys­te­ko XXL-Dance!

XXL-Dance on vuo­den 2020 terveysteko!!

Jes­tas sen­tään miten upe­aa oli herä­tä tähän aamuun ja tähän uuti­seen! Olen sana­ton, häm­men­ty­nyt ja niin onnel­li­nen!? ♥️
Te, upeat XXL-Dance®️ — tans­si­jat ympä­ri Suo­mea olit­te äänes­tä­neet Fit- leh­den Fit Awards äänes­tyk­ses­sä tämän mei­dän kon­sep­tin Vuo­den 2020 par­haak­si terveysteoksi! ? 

Kii­tos tuhan­nes­ti ihan jokai­sel­le tans­si­jal­le, olit­pa käy­nyt tun­neil­lam­me ker­ran tai olit muka­na jo useam­man vuo­den! Kii­tos kai­kil­le seu­raa­jil­le, tyk­kää­jil­le ja kom­men­toi­jil­le eri some­ka­na­vis­sam­me. Iha­naa, että olet muka­na myös tääl­lä ruu­duil­la!
♥️
Jär­jet­tö­män iso kii­tos tie­ten­kin myös mei­dän upeil­le ohjaa­jil­le ympä­ri Suo­mea. Ilman tei­tä ei oli­si mei­tä. Teet­te todel­la tär­ke­ää työ­tä. Kii­tos, kii­tos, kii­tos! ♥️
Kii­tos myös kai­kil­le mei­dän yhteis­työ­kump­pa­neil­le ja kai­kil­le teil­le, jot­ka olet­te jol­la­kin taval­la olleet myö­tä­vai­kut­ta­mas­sa mei­dän mat­kaa eteen­päin. ♥️
Vuo­des­ta 2020 tulee mie­le­tön ja tulem­me tavoit­ta­maan tans­si­lii­kun­nan pariin entis­tä enem­män poruk­kaa tämän vuo­den aika­na!
♥️
Tule sinä­kin tans­si­maan kans­sam­me ja naut­ti­maan voi­maut­ta­vas­ta nai­se­ner­gias­ta! Paik­ka­kun­nat, joil­la XXL-Dance tun­te­ja jär­jes­te­tään löy­dät TÄS­TÄ linkistä.