fbpx

Toimitusehdot

Voi­mas­sa 4.11.2019 alkaen.

Verkkokauppa

PMP Well­ness Oy (y‑tunnus 2908978–2) myy xxldancefinland.com verk­ko­kau­pas­sa tuot­tei­ta täy­si-ikäi­sil­le yksi­tyis­hen­ki­löil­le Suo­meen. Tuot­tei­den hin­nat sisäl­tä­vät arvon­li­sä­ve­ron. Pidä­täm­me oikeu­den hin­to­jen ja toi­mi­tus­ku­lu­jen muutoksiin.

Tilaaminen

Tuot­teet tila­taan verk­ko­kau­pas­sa siir­tä­mäl­lä ne ostos­ko­riin ja mak­sa­mal­la ostos­ko­rin sisäl­tö verk­ko­kau­pan kas­sal­la. Kaik­ki asia­kas­tie­dot käsi­tel­lään luot­ta­muk­sel­li­ses­ti. Tilauk­sen yhtey­des­sä kysyt­ty­jä yhteys­tie­to­ja ei käy­te­tä muu­hun kuin tilauk­sen toi­mi­tuk­seen tai sii­nä ilme­ne­vien epä­sel­vyyk­sien sel­vit­tä­mi­seen. Tila­tes­sa­si verk­ko­kau­pas­ta sinun edel­ly­te­tään tutus­tu­neen ja sitou­tu­neen kul­loin­kin voi­mas­sa ole­viin toimitusehtoihin.

Maksuehdot

Käy­täm­me verk­ko­kau­pas­sam­me Checkout-maksuvälityspalvelua.

Chec­kout on sinul­le tur­val­li­nen mak­su­ta­pa. Heil­lä on Finans­si­val­von­nan myön­tä­mä mak­su­lai­tos­toi­mi­lu­pa. Pal­ve­lu on Chec­kout Fin­land Oy:n (y‑tunnus 2196606–6) yllä­pi­tä­mä ja Chec­kout Fin­land Oy on osa OP Ryhmää.

Chec­kout-mak­sun­vä­li­tys­pal­ve­lu välit­tää mak­susi meil­le. Mikä­li tiliot­teel­la­si tai luot­to­kort­ti­las­kul­la­si näkyy Chec­kout Fin­land Oy, on mak­susi väli­tet­ty meille.

Verk­ko­kaup­pa toi­mii tuot­tei­den ja pal­ve­lui­den mark­ki­noi­ja­na sekä tuot­tei­den toi­mit­ta­ja­na asiak­kaal­le. Verk­ko­kaup­pa huo­leh­tii kaup­paan liit­ty­vis­tä laki­sää­tei­sis­tä sekä itse mää­rit­te­le­mis­tään muis­ta vel­voit­teis­ta. Mikä­li haluat rekla­moi­da tai palaut­taa tuot­teen, ole yhtey­des­sä suo­raan verkkokauppaan.

Pankkimaksut

Käy­tös­sä­si on kaik­kien suo­ma­lais­ten pank­kien mak­su­pai­nik­keet. Voit mak­saa Aktian, Dans­ke Ban­kin, Han­dels­ban­ke­nin, Nor­dean, Oma Sääs­tö­pan­kin, Osuus­pan­kin, POP-pan­kin, Sääs­tö­pan­kin, S‑pankin ja Ålands­ban­ke­nin mak­su­pai­nik­keil­la. Tiliot­teel­la­si mak­sun­saa­ja­na näkyy Chec­kout Fin­land Oy. Verk­ko­kau­pas­ta sinut ohja­taan suo­raan omaan pank­kii­si suo­rit­ta­maan mak­su turvallisesti.

Chec­kout Fin­land tar­jo­aa myös mah­dol­li­suu­den mak­saa tilisiirtolomakkeella.

Luottokorttimaksut

Voit mak­saa verk­ko­kau­pas­sa Visa‑, Visa Debit‑, Visa Electron‑, MasterCard‑, Debit Mas­terCard — ja Ame­rican Express ‑kor­teil­la. Verk­ko­kau­pas­sa ovat käy­tös­sä kan­sain­vä­li­set Veri­fied by Visa -, Mas­terCard Secu­reCo­de — ja Ame­rican Express Safe­Key ‑toden­ta­mis­pal­ve­lut. Chec­kout näkyy mak­sun saa­ja­na kort­ti­las­kul­la ja välit­tää asiak­kaan mak­sa­man mak­su­kort­ti­mak­sun suo­raan kaup­pi­aal­le. Kort­ti­mak­sa­mi­nen tapah­tuu tur­val­li­ses­ti suo­ja­tul­la mak­su­lo­mak­keel­la eikä mak­su­kor­tin tie­to­ja tal­len­ne­ta verk­ko­kau­pan järjestelmiin.

Mobiilimaksutavat

Mobii­li­mak­su­ta­vat Pivo, Mobi­le­Pay, Mas­ter­pass ja Siir­to ovat sovel­luk­ses­sa toi­mi­via pal­ve­lui­ta, joil­la voi mak­saa verk­ko-ostok­sia tili­siir­to­na tilil­tään tai kort­ti­mak­su­na kor­til­taan hyväk­sy­mäl­lä mak­sun kysei­ses­sä sovel­luk­ses­sa. Pivol­la onnis­tu­vat lisäk­si Siir­to-mak­sut, jol­loin mak­sun voi hyväk­syä mis­sä tahan­sa Siir­toa tuke­vas­sa sovelluksessa.

Tar­kem­min tie­toa mobii­li­mak­su­ta­vois­ta löy­dät tääl­tä: https://www.checkout.fi/ehdot-ja-sopimukset/maksuehdot

Lasku- ja osamaksupalvelut

Las­ku- ja osa­mak­su­pal­ve­lui­ta Chec­kou­tin kaut­ta tar­joa­vat OP, Col­lec­tor, Jous­to ja Mash (ent. Euro­loan). Col­lec­tor tar­jo­aa las­ku- ja osa­mak­su­vaih­toeh­don myös yritysasiakkaille.

Luet­han vie­lä rahoi­tus­yh­tiö­koh­tai­set tar­kem­mat ehdot, jot­ka näet hyväk­syes­sä­si mak­sun. Kun hyväk­syt mak­sun, hyväk­syt samal­la rahoi­tus­yh­tiön ehdot. 

Tar­kem­min tie­toa las­ku- ja osa­mak­su­pal­ve­luis­ta löy­dät tääl­tä: https://www.checkout.fi/ehdot-ja-sopimukset/maksuehdot

Tilaus- ja maksuvahvistus

Onnis­tu­neen tilauk­sen jäl­keen säh­kö­pos­tii­si lähe­te­tään tilaus­vah­vis­tus. Vah­vis­tus­vies­tien lähet­tä­mi­nen edel­lyt­tää säh­kö­pos­tio­soit­teen anta­mis­ta tilauk­sen yhteydessä.

Toimitustavat

 Verk­ko­kurs­sit toi­mi­te­taan asiak­kaal­le säh­kö­pos­tiin heti kun tilaus on saa­pu­nut meil­le. Säh­köis­ten tuot­tei­den toi­mi­tus on ilmainen.

Sähköisten tuotteiden palautus ja reklamaatio

Tuot­teil­la on lain mukai­nen 14 vrk palau­tusoi­keus, kun tuo­te on käyt­tä­mä­tön. Mikä­li et ole avan­nut kurs­sin sisäl­töä 14 vrk sisäl­lä ja haluat palaut­taa sen, niin olet lain mukaan sii­hen oikeutettu.

Jos olet aloit­ta­nut kat­so­maan verk­ko­kurs­sia, palau­tusoi­keut­ta ei enää ole.

Palautusohje

Ota aina mei­hin yhteyt­tä säh­kö­pos­tit­se, kun haluat teh­dä palau­tuk­sen: pmpwellness@gmail.com

Muis­ta säi­lyt­tää palau­tuk­ses­ta kuitti.