fbpx

XXL Dance® ‑ohjaajana pääset innostamaan muita tanssin pariin ja voit hankkia lisätuloja!

Ilmoittautuminen PÄÄTTYY sunnuntaina. Aikaa jäljellä vielä:

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Heidi XXL-Dance ohjaaja

Jos elä­mä ei oli­si pysäyt­tä­nyt mua, niin mä tus­kin ohjai­sin nyt XXL-Dance ‑tun­te­ja.

Vuo­sia haa­vei­lin mene­vä­ni tans­si­tun­nil­le, mut­ta aina pään­si­säi­nen höpö­hö­pö alkoi huu­del­la kovaan ääneen rumia: en osaa riit­tä­väs­ti ja olen yli­pai­noi­nen. Sit­ten elä­mä­ni romah­ti. Sain tie­tää odot­ta­va­ni vai­keas­ti sydän­vi­kais­ta las­ta, jol­le ei annet­tu par­hai­ta mah­dol­li­suuk­sia elä­män, jos elä­mää ollenkaan.

Kävin kokei­le­mas­sa tans­si­tun­tia ja tans­si tuli takai­sin elä­mää­ni. Nämä tans­si­tun­nit on jotain sel­lais­ta, mitä ei pys­ty sanoin kuvai­le­maan. Ne pitää kokea. Nau­tin niin pal­jon sii­tä, että saan ohja­ta näi­tä tunteja.”

Hei­di, XXL Dance® ‑ohjaa­ja
Rii­hi­mä­ki

Jos jokin seuraavista kuulostaako tutulta, XXL-Dance® ‑ohjaajakoulutus voi olla sinun juttusi:

 • Sinul­la ei ole vält­tä­mät­tä lii­kun­ta-alan opin­to­ja taka­na, mut­ta haluai­sit innos­taa mui­ta iloi­sen tans­sin pariin
 • Olet ener­gi­nen pak­kaus, jol­la on kyky innos­taa, kan­nus­taa ja heittäytyä
 • Haluai­sit tie­na­ta lisä­tu­lo­ja ohjaa­mi­sen avulla.
 • Olet val­mis levit­tä­mään tans­sin ilosanomaa!
xxl-dance-ohjaaja-tanssi_eiTaustaa

Olisitko juuri SINÄ kiinnostunut XXL-Dance® ‑tuntien ohjaamisesta?

Olit­pa sit­ten koke­nut kon­ka­ri tai vas­ta ohjaa­mis­ta aloit­te­le­va posi­tii­vi­nen ja ener­gi­nen per­soo­na, antaa kou­lu­tuk­sem­me sinul­le tar­vit­ta­van poh­jan XXL-Dance® ‑tun­tien ohjaa­mis­ta varten.

Kou­lu­tuk­ses­sa käym­me läpi mm. ter­veel­li­sen ja tur­val­li­sen tans­sin mer­ki­tys­tä, meto­dei­ta joil­la nos­taa tun­nel­maa kat­toon, har­joit­te­lem­me kore­ga­fien teke­mis­tä ja tans­si­tun­nin raken­ta­mis­ta sekä luon­nol­li­ses­ti ope­tel­lem­me val­mii­ta koreografioita.

XXL-Dance®  kouluttajina toimii

XXL-Dance® — kon­sep­tin kou­lut­ta­ja­na toi­mii Mim­mu Pie­ti­lä, XXL-Dance® ‑kon­sep­tin “äiti”, per­so­nal trai­ner ja psyyk­ki­nen val­men­ta­ja. Ryh­mä­lii­kun­nan maa­il­mas­ta Mim­mul­ta löy­tyy useam­pia kou­lu­tuk­sia vuo­des­ta 2006 alkaen ja hän on ohjan­nut ryh­miä yli vuo­si­kym­me­nen. Kou­lu­tuk­seen Mim­mu tuo lii­kun­ta-alan osaa­mi­sen lisäk­si ele­ment­te­jä psyyk­ki­ses­tä val­men­nuk­ses­ta sekä ren­tout­ta huo­non huu­mo­rin varjolla.

Nina “Nin­nu” Lindroos toi­mii kou­lut­ta­ja­na sekä koke­mus­asian­tun­ti­ja­na sii­nä, kuin­ka kenes­tä tahan­sa voi tul­la ohjaa­ja, kun sisäl­tä löy­tyy her­sy­vä per­soo­na, into­hi­mo tans­siin ja kykyä heit­täy­tyä, hul­lu­tel­la ja roh­kais­ta mui­ta toi­mi­maan samoin.

Tämän kak­si­kon lisäk­si lisä­kou­lut­ta­ja­na toi­mii Pet­ri “Pete” Pie­ti­lä. Pete on kehon­huol­lon ammat­ti­lai­nen; urhei­lu­hie­ro­ja, ja hän on ohjan­nut myös eri­lai­sia lii­kun­ta­ryh­miä. Kou­lu­tuk­seen Pete tuo osaa­mis­taan nime­no­maan kehon­huol­lon maailmasta.

Koulutuksen jälkeen emme jätä sinua oman onnesi nojaan.

XXL-Dance® on lisens­si­tuo­te. Lisens­si­koe suo­ri­te­taan kah­den kuu­kau­den sisäl­lä kou­lu­tuk­ses­ta. Ohja­tak­se­si tun­te­ja, lunas­tat edul­li­sen ohjaus­li­sens­sin joko 6 tai 12 kuu­kau­dek­si kerrallaan.

Lisen­soi­dut ohjaa­jat saa­vat tun­nuk­set ohjaa­ja­por­taa­liin, jos­ta löy­ty­vät videot val­mii­siin koreo­gra­fioi­hin, mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aa­li­poh­jat sekä muu­ta tär­ke­ää infoa. Face­boo­kis­sa ohjaa­jia var­ten on oma SUL­JET­TU yhtei­sön­sä, jos­sa voi kysyä, jakaa ja fiilistellä.

 

Sinusta voi tulla ohjaaja, jos:

 • Sinul­la on kyky innos­taa, innos­tua, heit­täy­tyä ja kannustaa!
 • Haluat hank­kia lisä­tu­lo­ja toi­mies­sa­si XXL Dance®-ohjaajana.
 • Omaat ryt­mi­ta­jun, jon­ka avul­la tans­si onnistuu.
 • Olet val­mis kou­lut­tau­tu­maan ohjaa­jak­si neli­viik­koi­sen kou­lu­tuk­sen avulla.
 • Innos­tut tans­si­mi­ses­ta ja haluat levit­tää sen ilosanomaa!

Et tar­vit­se lii­kun­taoh­jaa­jan tai lii­kun­nan alan kou­lu­tuk­sia, mut­ta niis­tä ei ehdot­to­mas­ti ole mitään haittaa!

Olen itse har­ras­ta­nut tans­sia sän­nöl­li­sen epä­sään­nöl­li­ses­ti koko elä­mä­ni ja huo­ma­sin kai­paa­va­ni jotain omal­le kun­nol­le sopi­vaa. Kun löy­sin XXL Dance® ‑tun­nit, nii­tä ei jär­jes­tet­ty meil­lä Lahdessa.

Mul­la ei ole ohjaus­ko­ke­mus­ta ja olen itse­kin XL-kokoi­nen, joten ohjaus­hom­mat jän­nit­ti kovas­ti. Ilmoit­tau­duin kui­ten­kin mukaan kou­lu­tuk­seen ja onnek­si kon­sep­tin tuki ja apu aut­toi paljon!

Paras­ta täs­sä tou­hus­sa on se, että pää­see itse­kin tans­si­maan, ylit­tää itsen­sä ja näkee sen tans­si­joi­den ilon ja onnis­tu­mi­sen. Se palau­te ja kii­tos on kaik­kein parasta.”

Jen­ni, XXL Dance® ‑ohjaa­ja
Lah­ti

100 % tyytyväisyystakuu

Val­men­nuk­sel­la on 100 % tyy­ty­väi­syys­ta­kuu 14 päi­vän ajan. 

Pää­set siis mukaan täy­sin ilman riskiä.

Nel­jäs­sä vii­kos­sa XXL-Dance® tans­si­noh­jaa­jak­si: pidä haus­kaa, ansait­se lisä­tu­loa tai luo itsel­le­si uusi unel­mien ura

Ilmoittautuminen PÄÄTTYY sunnuntaina. Aikaa jäljellä vielä:

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Ilmoit­tau­tu­mi­nen kou­lu­tuk­seen päät­tyy sun­nun­tai­na 18.10. Val­men­nus alkaa maanantaina. 

Ava­sim­me vain muu­ta­man lisä­pai­kan val­men­nuk­seen – pidä kii­ret­tä ja varaa oma paik­ka­si, ennen kuin on myöhäistä:

Kou­lu­tuk­sen hin­ta on nyt vain 390 €  340 €. Sääs­tät 50 € hin­nas­sa, kun tulet mukaan nyt.
Ilmoit­tau­tu­mi­nen PÄÄT­TYY sun­nun­tai­na 18.10.

Voit mak­saa val­men­nuk­sen verk­ko­pan­kis­sa, las­kul­la tai Jous­to-osa­mak­sul­la. Kou­lu­tuk­sel­la on 100 % tyy­ty­väi­syys­ta­kuu 14 päi­vän ajan, joten voit tes­ta­ta sitä rau­has­sa täy­sin ilman riskiä.

Tämän koulutuksen käytyäsi voit…

Teh­dä töi­tä esi­mer­kik­si kun­to­kes­kuk­sel­la, tans­sis­tu­diol­la, lii­kun­ta­seu­ral­la tai kan­sa­lais­opis­tol­la joko yrit­tä­jä­nä tai ohjaa­ja­paik­ka­si palkkalistoilla.

Ker­ra­ta esi­mer­kik­si koreo­gra­fioi­den videoi­ta ja mui­ta mate­ri­aa­le­ja ohjaajaportaalista.

Tutus­tua mui­hin ohjaa­jiin, jakaa fii­lik­siä ja kysyä tar­vit­taes­sa apua Face­book- ja What­sApp-ryh­mien avulla.

Vali­ta, nou­da­tat­ko val­mii­ta tun­ti­poh­jia täy­sin vai lisää­kö jouk­koon myös omia koreo­gra­fioi­ta ja musiikkia.

Osal­lis­tua ohjaa­ja­päi­viin, jois­sa tutus­tut mui­hin ohjaa­jiin, opit uusia koreo­gra­fioi­ta ja har­joit­tei­ta ja saat uusia koke­muk­sia muis­ta tanssilajeista.

Pauliina Pauliina XXL-Dance ohjaaja kokemuksia

Olen ohjan­nut XXL-Dancea rei­lu 2 vuot­ta. Tutus­tuin kon­sep­tiin näy­te­tun­nil­la Fors­sas­sa ja sil­loin ajat­te­lin, että tämä on ihan täy­sin mun jut­tu ja tätä on pak­ko saa­da lisää. Meil­lä ei ollut tääl­lä­päin ohjaa­jia sii­hen aikaan, joten pää­tin ottaa här­kää sar­vis­ta ja alkaa itse ohjaa­maan. Ja sil­lä tiel­lä ollaan edelleen!

Aloi­tin kevy­ty­rit­tä­jä­nä ja sain sitä kaut­ta mah­dol­li­suu­den las­kut­taa sekä yksi­tyi­siä hen­ki­löi­tä että yri­tyk­siä. Olen saa­nut sitä kaut­ta pidet­tyä kurs­se­ja ja yksit­täi­siä tun­te­ja. Olen ollut myös työn­väen­opis­ton palk­ka­lis­toil­la ja sitä kaut­ta olen pitä­nyt usea­na kau­te­na tun­te­ja. Ihan lois­ta­vaa hommaa!”

Pau­lii­na, XXL-Dance-ohjaa­ja, Forssa

Mitä kou­lu­tus sisältää?

Kou­lu­tus kes­tää nel­jä viik­koa ja se sisäl­tää video- ja teks­tio­siot kou­lu­tusa­lus­tal­la sekä vii­koit­tai­set Face­book-livet, jois­sa syven­nym­me lisää kun­kin vii­kon aiheeseen.

XXL-Dance® on rekis­te­röi­ty tava­ra­merk­ki ja lisens­si­tuo­te. Lisens­si­ko­keen suo­rit­ta­mi­nen tapah­tuu videoi­tu­na näy­te­tun­ti­na ja sen voi suo­rit­taa mak­sut­ta kou­lu­tuk­sen jäl­keen kah­den kuu­kau­den aika­na. Lin­sens­si­ko­keen jäl­keen lisens­sin hin­ta on 95 € / 6kk tai 160 € / 12kk. 

Pää­set mukaan mah­ta­vaan ohjaa­jien poruk­kaan. Voit toi­mia yrit­tä­jä­nä, kevy­ty­rit­tä­jä­nä tai olla vaik­ka­pa kan­sa­lais­opis­ton palk­ka­lis­toil­la – sinä päätät.

Mitä kou­lu­tuk­ses­sa opiskellaan?

 • XXL Dance® ‑kon­sep­tin ideo­lo­gia ja hyvän ohjaa­jan tunnusmerkit.
 • Resep­ti tur­val­li­seen ja ter­veel­li­seen tans­siin sekä itseilmaisuun.
 • Koreo­gra­fiat ja tun­nin muut harjoitteet.
 • Tun­nin raken­teen ja sen raken­ta­mi­sen salat.

100 % tyytyväisyystakuu

Val­men­nuk­sel­la on 100 % tyy­ty­väi­syys­ta­kuu 14 päi­vän ajan. 

Pää­set siis mukaan täy­sin ilman riskiä.

Nel­jäs­sä vii­kos­sa XXL-Dance® tans­si­noh­jaa­jak­si: pidä haus­kaa, ansait­se lisä­tu­loa tai luo itsel­le­si uusi unel­mien ura

Ilmoittautuminen PÄÄTTYY sunnuntaina. Aikaa jäljellä vielä:

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Ilmoit­tau­tu­mi­nen kou­lu­tuk­seen päät­tyy sun­nun­tai­na 18.10. Val­men­nus alkaa maanantaina. 

Ava­sim­me vain muu­ta­man lisä­pai­kan val­men­nuk­seen – pidä kii­ret­tä ja varaa oma paik­ka­si, ennen kuin on myöhäistä:

Kou­lu­tuk­sen hin­ta on nyt vain 390 €  340 €. Sääs­tät 50 € hin­nas­sa, kun tulet mukaan nyt.
Ilmoit­tau­tu­mi­nen PÄÄT­TYY sun­nun­tai­na 18.10.

Voit mak­saa val­men­nuk­sen verk­ko­pan­kis­sa, las­kul­la tai Jous­to-osa­mak­sul­la. Kou­lu­tuk­sel­la on 100 % tyy­ty­väi­syys­ta­kuu 14 päi­vän ajan, joten voit tes­ta­ta sitä rau­has­sa täy­sin ilman riskiä.