fbpx
3 merkkiä, jotka kertovat, että olet polttamassa itsesi loppuun liikuntaharrastuksessasi (ja kuinka ratkaiset ongelman).

3 merkkiä, jotka kertovat, että olet polttamassa itsesi loppuun liikuntaharrastuksessasi (ja kuinka ratkaiset ongelman).

Onko lii­kun­ta­har­ras­tuk­se­si alka­nut tun­tu­maan ras­kaal­ta? Tun­tuu­ko, että har­ras­tuk­ses­ta on tul­lut yksi vel­vol­li­suus työn ohel­le? Etkö enää saa samaa tun­net­ta har­ras­tuk­ses­ta­si, kuin alus­sa? Tun­nis­tat­ko mer­kit, jot­ka ker­to­vat, että olet polt­ta­mas­sa itse­si lop­puun liikuntaharrastuksessasi?

Kun aloi­tat uuden har­ras­tuk­sen olet luon­nol­li­ses­ti aivan innois­sa­si. Mie­le­si ei mal­ta odot­taa seu­raa­vaa lii­kun­ta­ker­taa ja har­ras­tus tuo työ­vii­kon rin­nal­le kai­vat­tua vaihtelua.

Ajan kulues­sa var­sin­kin, jos kysees­sä on kil­paur­hei­lu­har­ras­tus, har­ras­tus voi vie­dä muka­naan. Nopeam­min kuin huo­maat­kaan, har­ras­tus voi vie­dä kalen­te­ris­ta­si enem­män ja enem­män aikaa. Mis­tä sit­ten tie­tää, että lii­kun­ta­har­ras­tus ei enää ole hyväk­si? Mit­kä ovat ne 3 merk­kiä, jot­ka ker­to­vat, että olet polt­ta­mas­sa itse­si lop­puun lii­kun­ta­har­ras­tuk­ses­sa­si? Ja miten täl­lai­sen tilan­teen voi korjata?

Lue lisää: 3 vink­kiä miten aloit­taa tanssiharrastus

Tunnista loppuunpalamisen merkit ajoissa ja toimi oikein!

1. Har­ras­tuk­se­si vie enem­män ener­gi­aa, kuin se antaa.

Olet­ko huo­man­nut, että aiem­min lii­kun­ta­har­ras­tuk­se­si jäl­keen olit täyn­nä ener­gi­aa ja posi­tii­vis­ta intoa, mut­ta nyt jo lii­kun­ta­har­ras­tuk­sen aika­na tun­tu­vat ener­giat tak­kua­van ja into on pois­sa. Lii­kun­ta­har­ras­tuk­ses­ta on tul­lut sinul­le rutii­ni, ehkä jopa jon­kin astei­nen pakko.

Har­ras­tuk­sen tar­koi­tus on saa­da aja­tuk­set pois kulu­vas­ta työ­vii­kos­ta ja tuo­da posi­tii­vis­ta ener­gi­aa arjen kes­kel­le. Lii­kun­ta­har­ras­tuk­sen tar­koi­tus on antaa sinul­le posi­tii­vi­sia koke­muk­sia ja saa­da mie­le­si sekä keho­si voi­maan parem­min. Jos huo­maat, ettei har­ras­tuk­se­si enää täy­tä näi­tä kri­tee­rei­tä, on ehkä hyvä pysäh­tyä arvioi­maan mis­tä tilan­ne voi johtua.

2. Har­ras­tuk­se­si aiheut­taa sinul­le stres­siä, eikä tuo­ta enää hyvää oloa.

Työ ja opis­ke­lu sekä ihmis­suh­teet saat­ta­vat ajoit­tain aiheut­ta meil­le arkeen stres­siä. Lii­kun­ta­har­ras­tuk­sen tar­koi­tus on pois­taa sitä stres­siä arjes­tam­me. Lii­kun­ta­har­ras­tuk­sen aika­na sinul­la on tilai­suus nol­la­ta aja­tuk­se­si täy­sin stres­saa­vis­ta asiois­ta ja kes­kit­tyä vain naut­ti­maan lii­kun­nan ilosta.

Jos tämä ei enää onnis­tu nykyi­ses­sä har­ras­tuk­ses­sa­si tai lii­kun­ta­har­ras­tus itses­sään alkaa aiheut­taa sinul­le stres­siä, on aika pai­naa jar­rua. Mikä stres­sin aiheut­taa ja onko sinun omal­la teke­mi­sel­lä­si mah­dol­lis­ta vai­kut­taa asi­aan? Jos lii­kun­ta­har­ras­tus ei enää tuo sinul­le hyvää oloa ja miel­tä, on aika ottaa aikalisä.

3. Alat kek­siä syi­tä, ettei sinun tar­vit­se men­nä harrastukseesi.

Jos huo­maat kek­si­vä­si kai­ken­lais­ta muu­ta teke­mis­tä ja mene­mis­tä niil­le ajoil­le, kun sinul­la oli­si har­ras­tuk­se­si, voit olla mel­ko var­ma, että tau­ko teki­si hyvää.

Jos aiem­min lii­kun­ta­har­ras­tuk­se­si on innos­ta­nut sinua käy­mään har­ras­tuk­ses­sa sään­nöl­li­ses­ti, mut­ta nyt huo­maat kek­si­vä­si teko­syi­tä, ettei sinun tar­vit­se osal­lis­tua, voi olla tar­peen poh­tia mik­si et enää halua har­ras­taa kyseis­tä lajia vai onko nyt oikea het­ki pitää pie­ni tau­ko harrastuksestasi.

Mikä avuk­si?

Har­ras­tuk­sen kuu­luu toi­mia vas­ta­pai­no­na työlle/opiskelulle. Sen kuu­luu olla asia, jos­ta saat ener­gi­aa arkee­si ja joka tuo sinul­le hyvää miel­tä ja hyvän olon. Lii­kun­ta­har­ras­tuk­sen hyviä puo­lia on pal­jon, mut­ta jos huo­maat ettet enää löy­dä nii­tä omas­ta har­ras­tuk­ses­ta­si, kan­nat­taa sinun poi­mia tal­teen seu­raa­vat poh­dit­ta­vat asiat.

Jos huo­ma­sit, että edel­lä mai­ni­tut mer­kit täyt­ty­vät koh­dal­la­si, on hyvä pitää pie­ni tau­ko ja miet­tiä onko lii­kun­ta­har­ras­tuk­ses­sa­si jokin muut­tu­nut. Ota etäi­syyt­tä lii­kun­ta­har­ras­tuk­see­si ja mie­ti mikä sinut sai ennen innos­tu­maan har­ras­tuk­se­si suh­teen ja mie­ti miten tilan­ne on muut­tu­nut. Mikä sii­hen on voi­nut johtaa?

Muis­tu­ta mie­lee­si mik­si aikoi­naan aloi­tit kysei­sen lii­kun­ta­muo­don ja mit­kä ovat sen par­haat puo­let. Poh­di myös miten muu elä­mä­si on muut­tu­nut sii­tä, kun aloi­tit lii­kun­ta­har­ras­tuk­se­si. Voi­ko elä­mä olla muu­ten­kin kuor­mit­ta­vam­paa nyt, kuin aiemmin?

Sinun ei kuu­lui­si jou­tua tun­te­maan vel­vol­li­suu­den tun­net­ta har­ras­tus­ta­si koh­taan, vaan har­ra­sutk­sen kuu­lui­si olla vapaa­eh­tois­ta, haus­kaa ja sii­hen pitäi­si pys­tyä osal­lis­tu­maan sil­loin kun itses­tä sil­le tuntuu.

Jos sinus­ta tun­tuu, että olet polt­ta­mas­sa itse­si lop­puun lii­kun­ta­har­ras­tuk­ses­sa­si, ota tau­koa har­ras­tuk­ses­ta. Har­ras­tus on sel­lai­nen, johon voit aina pala­ta uudes­taan. Jos taas kai­paat vaih­te­lua, voi olla hyvä välil­lä kokeil­la jota­kin aivan muu­ta lajia. Esi­mer­kik­si XXL Dancea. 😉

Kai­paat­ko arkee­si iloa, huu­mo­ria ja ren­toa fii­lis­tä lii­kun­nan ohel­la? Tule mukaan XXL Dance tans­si­tun­neil­le ja tilaa itsel­le­si XXL-Dance sisä­pii­rin uutis­kir­je. Uutis­kir­jees­tä löy­dät uusim­mat kuu­lu­mi­set, vink­ke­jä ja posi­tii­vis­ta pöhi­nää, sekä tie­tys­ti kuu­let ensim­mäi­se­nä uusis­ta kurs­seis­ta, tun­neis­ta ja kou­lu­tuk­sis­ta. Ilmai­sen Sisä­pii­rin kir­jeen voit tila­ta säh­kö­pos­tii­si tästä.