fbpx
3 merkkiä, jotka kertovat, että olet polttamassa itsesi loppuun liikuntaharrastuksessasi (ja kuinka ratkaiset ongelman).

3 merkkiä, jotka kertovat, että olet polttamassa itsesi loppuun liikuntaharrastuksessasi (ja kuinka ratkaiset ongelman).

Onko lii­kun­ta­har­ras­tuk­se­si alka­nut tun­tu­maan ras­kaal­ta? Tun­tuu­ko, että har­ras­tuk­ses­ta on tul­lut yksi vel­vol­li­suus työn ohel­le? Etkö enää saa samaa tun­net­ta har­ras­tuk­ses­ta­si, kuin alus­sa? Tun­nis­tat­ko mer­kit, jot­ka ker­to­vat, että olet polt­ta­mas­sa itse­si lop­puun liikuntaharrastuksessasi?

Kun aloi­tat uuden har­ras­tuk­sen olet luon­nol­li­ses­ti aivan innois­sa­si. Mie­le­si ei mal­ta odot­taa seu­raa­vaa lii­kun­ta­ker­taa ja har­ras­tus tuo työ­vii­kon rin­nal­le kai­vat­tua vaihtelua.

Ajan kulues­sa var­sin­kin, jos kysees­sä on kil­paur­hei­lu­har­ras­tus, har­ras­tus voi vie­dä muka­naan. Nopeam­min kuin huo­maat­kaan, har­ras­tus voi vie­dä kalen­te­ris­ta­si enem­män ja enem­män aikaa. Mis­tä sit­ten tie­tää, että lii­kun­ta­har­ras­tus ei enää ole hyväk­si? Mit­kä ovat ne 3 merk­kiä, jot­ka ker­to­vat, että olet polt­ta­mas­sa itse­si lop­puun lii­kun­ta­har­ras­tuk­ses­sa­si? Ja miten täl­lai­sen tilan­teen voi korjata?

Lue lisää: 3 vink­kiä miten aloit­taa tanssiharrastus

Tunnista loppuunpalamisen merkit ajoissa ja toimi oikein!

1. Har­ras­tuk­se­si vie enem­män ener­gi­aa, kuin se antaa.

Olet­ko huo­man­nut, että aiem­min lii­kun­ta­har­ras­tuk­se­si jäl­keen olit täyn­nä ener­gi­aa ja posi­tii­vis­ta intoa, mut­ta nyt jo lii­kun­ta­har­ras­tuk­sen aika­na tun­tu­vat ener­giat tak­kua­van ja into on pois­sa. Lii­kun­ta­har­ras­tuk­ses­ta on tul­lut sinul­le rutii­ni, ehkä jopa jon­kin astei­nen pakko.

Har­ras­tuk­sen tar­koi­tus on saa­da aja­tuk­set pois kulu­vas­ta työ­vii­kos­ta ja tuo­da posi­tii­vis­ta ener­gi­aa arjen kes­kel­le. Lii­kun­ta­har­ras­tuk­sen tar­koi­tus on antaa sinul­le posi­tii­vi­sia koke­muk­sia ja saa­da mie­le­si sekä keho­si voi­maan parem­min. Jos huo­maat, ettei har­ras­tuk­se­si enää täy­tä näi­tä kri­tee­rei­tä, on ehkä hyvä pysäh­tyä arvioi­maan mis­tä tilan­ne voi johtua.

2. Har­ras­tuk­se­si aiheut­taa sinul­le stres­siä, eikä tuo­ta enää hyvää oloa.

Työ ja opis­ke­lu sekä ihmis­suh­teet saat­ta­vat ajoit­tain aiheut­ta meil­le arkeen stres­siä. Lii­kun­ta­har­ras­tuk­sen tar­koi­tus on pois­taa sitä stres­siä arjes­tam­me. Lii­kun­ta­har­ras­tuk­sen aika­na sinul­la on tilai­suus nol­la­ta aja­tuk­se­si täy­sin stres­saa­vis­ta asiois­ta ja kes­kit­tyä vain naut­ti­maan lii­kun­nan ilosta.

Jos tämä ei enää onnis­tu nykyi­ses­sä har­ras­tuk­ses­sa­si tai lii­kun­ta­har­ras­tus itses­sään alkaa aiheut­taa sinul­le stres­siä, on aika pai­naa jar­rua. Mikä stres­sin aiheut­taa ja onko sinun omal­la teke­mi­sel­lä­si mah­dol­lis­ta vai­kut­taa asi­aan? Jos lii­kun­ta­har­ras­tus ei enää tuo sinul­le hyvää oloa ja miel­tä, on aika ottaa aikalisä.

3. Alat kek­siä syi­tä, ettei sinun tar­vit­se men­nä harrastukseesi.

Jos huo­maat kek­si­vä­si kai­ken­lais­ta muu­ta teke­mis­tä ja mene­mis­tä niil­le ajoil­le, kun sinul­la oli­si har­ras­tuk­se­si, voit olla mel­ko var­ma, että tau­ko teki­si hyvää.

Jos aiem­min lii­kun­ta­har­ras­tuk­se­si on innos­ta­nut sinua käy­mään har­ras­tuk­ses­sa sään­nöl­li­ses­ti, mut­ta nyt huo­maat kek­si­vä­si teko­syi­tä, ettei sinun tar­vit­se osal­lis­tua, voi olla tar­peen poh­tia mik­si et enää halua har­ras­taa kyseis­tä lajia vai onko nyt oikea het­ki pitää pie­ni tau­ko harrastuksestasi.

Mikä avuk­si?

Har­ras­tuk­sen kuu­luu toi­mia vas­ta­pai­no­na työlle/opiskelulle. Sen kuu­luu olla asia, jos­ta saat ener­gi­aa arkee­si ja joka tuo sinul­le hyvää miel­tä ja hyvän olon. Lii­kun­ta­har­ras­tuk­sen hyviä puo­lia on pal­jon, mut­ta jos huo­maat ettet enää löy­dä nii­tä omas­ta har­ras­tuk­ses­ta­si, kan­nat­taa sinun poi­mia tal­teen seu­raa­vat poh­dit­ta­vat asiat.

Jos huo­ma­sit, että edel­lä mai­ni­tut mer­kit täyt­ty­vät koh­dal­la­si, on hyvä pitää pie­ni tau­ko ja miet­tiä onko lii­kun­ta­har­ras­tuk­ses­sa­si jokin muut­tu­nut. Ota etäi­syyt­tä lii­kun­ta­har­ras­tuk­see­si ja mie­ti mikä sinut sai ennen innos­tu­maan har­ras­tuk­se­si suh­teen ja mie­ti miten tilan­ne on muut­tu­nut. Mikä sii­hen on voi­nut johtaa?

Muis­tu­ta mie­lee­si mik­si aikoi­naan aloi­tit kysei­sen lii­kun­ta­muo­don ja mit­kä ovat sen par­haat puo­let. Poh­di myös miten muu elä­mä­si on muut­tu­nut sii­tä, kun aloi­tit lii­kun­ta­har­ras­tuk­se­si. Voi­ko elä­mä olla muu­ten­kin kuor­mit­ta­vam­paa nyt, kuin aiemmin?

Sinun ei kuu­lui­si jou­tua tun­te­maan vel­vol­li­suu­den tun­net­ta har­ras­tus­ta­si koh­taan, vaan har­ra­sutk­sen kuu­lui­si olla vapaa­eh­tois­ta, haus­kaa ja sii­hen pitäi­si pys­tyä osal­lis­tu­maan sil­loin kun itses­tä sil­le tuntuu.

Jos sinus­ta tun­tuu, että olet polt­ta­mas­sa itse­si lop­puun lii­kun­ta­har­ras­tuk­ses­sa­si, ota tau­koa har­ras­tuk­ses­ta. Har­ras­tus on sel­lai­nen, johon voit aina pala­ta uudes­taan. Jos taas kai­paat vaih­te­lua, voi olla hyvä välil­lä kokeil­la jota­kin aivan muu­ta lajia. Esi­mer­kik­si XXL Dancea. 😉

Kai­paat­ko arkee­si iloa, huu­mo­ria ja ren­toa fii­lis­tä lii­kun­nan ohel­la? Tule mukaan XXL Dance tans­si­tun­neil­le ja tilaa itsel­le­si XXL-Dance sisä­pii­rin uutis­kir­je. Uutis­kir­jees­tä löy­dät uusim­mat kuu­lu­mi­set, vink­ke­jä ja posi­tii­vis­ta pöhi­nää, sekä tie­tys­ti kuu­let ensim­mäi­se­nä uusis­ta kurs­seis­ta, tun­neis­ta ja kou­lu­tuk­sis­ta. Ilmai­sen Sisä­pii­rin kir­jeen voit tila­ta säh­kö­pos­tii­si tästä.

8 vinkkiä miten oppia tanssimaan koreografia.

Olet­ko miet­ti­nyt miten oppia tans­si­maan koreo­gra­fia? Unel­moit­ko osaa­va­si haas­ta­van tans­si­ko­reo­gra­fian ulkoa, mut­ta aja­tus­kin tun­tuu lii­an vai­keal­ta toteut­taa? Haluai­sit­ko oppia nopeas­ti koreo­gra­fian, jota omal­la tans­si­lii­kun­ta tun­nil­la­si tans­si­taan täl­lä hetkellä?

Täs­sä blo­gi­pos­tauk­ses­sa annan sinul­le 8 vink­kiä miten oppia tans­si­maan koreo­gra­fia. Poi­mi nämä vin­kit itsel­le­si tal­teen ja nau­ti tans­sin huu­mas­ta täysillä!

Kenel­le tahan­sa uuden koreo­gra­fian opet­te­lu tuot­taa alus­sa enem­män työ­tä. Jopa tans­sia­lan ammat­ti­lai­sil­le. Tär­kein­tä onkin olla itsel­leen armol­li­nen ja suh­tau­tua asi­aan myös huu­mo­rin ja posi­tii­vi­suu­den kaut­ta. Lii­an vaka­vas­ti ei kan­na­ta ottaa, jot­ta tans­si­mi­ses­sa pysyy muka­na ilo ja mielekkyys.

1. Valit­se itsel­le­si paras tapa oppia

Meil­lä jokai­sel­la on oma luon­nol­li­nen tapam­me oppia. Sinä voit oppia par­hai­ten kat­se­le­mal­la, kun joku toi­nen taas oppii par­hai­ten kuun­te­le­mal­la tai kirjoittamalla.

Tär­kein­tä on löy­tää se itsel­le paras tapa oppia. Tans­si­ko­reo­gra­fian opet­te­lus­sa voit hyö­dyn­tää monia eri­lai­sia mene­tel­miä ja alus­sa kan­nat­taa­kin kokeil­la mikä tai mit­kä niis­tä ovat sinul­le sopivimmat.

Sinä voit teh­dä esi­mer­kik­si muis­tiin­pa­no­ja eli kuval­li­sia ja sanal­li­sia ohjei­ta koreo­gra­fian eri osis­ta. Joku oppii parem­min kat­so­mal­la muil­ta ihmi­sil­tä mal­lia. Tähän hyviä vink­ke­jä ovat ystä­vän tai ammat­ti­lai­sen esi­mer­kit sekä videoi­den katsominen.

2. Pil­ko koreo­gra­fia osiin

Ihmi­sen on hel­pom­pi oppia pie­nis­sä osis­sa. Jos yri­tät oppia ker­ral­la koko tans­si­ko­reo­gra­fi­aa, voit olla var­ma, että oppi­mi­nen on todel­la hidas­ta, jopa mahdotonta.

Pil­ko suo­siol­la koreo­gra­fia pie­niin osiin ja opet­te­le osa­nen ker­ral­laan. Kun opit ensim­mäi­sen osan, opet­te­le toi­nen ja sen jäl­keen opet­te­le liit­tä­mään osat yhteen. Näin opit kuin pala­pe­lin osia kokoa­mal­la pit­kän ja vaa­ti­van­kin koreo­gra­fian ulkoa.

3. Ker­taa oppimasi

Ker­taus on opin­to­jen äiti. Jos et tans­si koreo­gra­fi­aa, kuin ker­ran vii­kos­sa tans­si­lii­kun­ta­tun­nil­la, voit olla var­ma, että koreo­gra­fian opet­te­lus­sa kuluu aikaa. 

Ota siis aktii­vi­ses­ti tavak­si ker­ra­ta tans­si­ko­reo­gra­fia alle vuo­ro­kau­den sisäl­lä sii­tä, mil­loin olet sen ensim­mäi­sen ker­ran näh­nyt. On nimit­täin tut­kit­tu, että jopa yli puo­let opi­tus­ta koreo­gra­fias­ta unoh­tuu, jos sitä ei ker­taa vuo­ro­kau­den sisäl­lä oppimastaan.

4. Hyväk­sy se fak­ta, että alus­sa var­mas­ti unoh­dat liikkeitä

On tär­keä­tä muis­taa, että kaik­kea ei voi oppia ker­ral­la ja on täy­sin luon­nol­lis­ta unoh­taa asioi­ta. Täs­sä­kin koh­taa armol­li­suus astuu kuvioi­hin. Kuten yllä jo mai­nit­sin, opit­tu­jen asioi­den unoh­tu­mi­nen ilman ker­taa­mis­ta on todel­la suu­ri. Unoh­ta­mi­sen hidas­ta­mi­sek­si on onnek­si eri­lai­sia vink­ke­jä ja nik­se­jä, joi­ta voit poi­mia täs­tä pos­tauk­ses­ta itsellesi.

5. Vir­heet opettavat

Hyväk­sy myös se fak­ta, että alus­sa tulee teh­tyä vir­hei­tä. Kuten tut­tu sanon­ta kuu­luu, vir­heis­tä oppii. Kukaan ei ole täy­del­li­nen ja aina voi paran­taa omaa osaa­mis­taan. Vir­hei­den teke­mi­seen kan­nat­taa asen­noi­tua oppimiskokemuksena.

6. Tee muistiinpanoja

Kuten alus­sa ker­roin, meil­lä jokai­sel­la on oma tapam­me oppia. Muis­tiin­pa­no­ja teke­mäl­lä tans­si­ko­reo­gra­fia on myö­hem­min help­po palaut­taa mie­leen pala palalta. 

Jos et pys­ty teke­mään muis­tiin­pa­no­ja samal­la, kun ensim­mäi­sen ker­ran opet­te­let tans­si­ko­reo­gra­fi­aa, niin pyri teke­mään muis­tiin­pa­not mah­dol­li­sim­man pian, mie­lui­ten heti, kun se on mahdollista. 

Kir­joi­ta muis­tiin­pa­not mah­dol­li­sim­man yksi­tyis­koh­tai­ses­ti, jot­ta myö­hem­min ei tule tul­kin­tae­ro­ja ohjei­ta lukies­sa. Muis­tiin­pa­not on help­po ottaa mukaan mihin tahan­sa ja ker­ra­ta nii­tä vaik­ka kau­pan his­sis­sä mie­li­ku­va­har­joit­tei­den avulla.

7. Videoi omaa tanssiasi

Useim­mi­ten tans­si­lii­kun­ta­tun­nil­la ei saa kuva­ta, mut­ta kuten ylem­pä­nä neu­voin, kan­nat­taa videoi­da oma tans­si vuo­ro­kau­den sisäl­lä sii­tä, kun sen on ensim­mäi­sen ker­ran opetellut.

Videon avul­la sinun on help­po pala­ta kat­so­maan, miten koreo­gra­fia meni ja ker­ra­ta videon tah­tiin oppi­maa­si. Sen avul­la opit myös kat­so­maan mikä koh­ta kai­paa kehi­tys­tä ja mikä koh­ta sujuu jo mal­lik­kaas­ti. Kun videoit koreo­gra­fian heti, sinun on help­po ker­ra­ta aske­lei­ta videon avulla.

8. Opim­me eri tahdissa

Ensim­mäis­tä ker­taa tans­si­lii­kun­ta­tun­nil­le men­nes­sä­si voi tun­tua sil­tä, että muut osaa­vat jo koreo­gra­fian, kun sinä vas­ta har­joit­te­le­vat. Tun­neil­la voi olla sekai­sin jo kau­an tans­si­lii­kun­taa har­ras­ta­nei­ta, sekä vas­ta-alka­jia. Tämä on hyvä ottaa huo­mioon, jot­ta ei tus­kas­tu omaan tekemiseensä.

Me ihmi­set myös opim­me eri tah­dis­sa. Kuten luke­maan oppi­mi­nen, myös tans­si­ko­reo­gra­fian oppi­mi­nen­kin tapah­tuu ihmi­sen omas­sa tah­dis­sa. Toi­set oppi­vat jon­kun asian nopeam­min, kuin toi­set. Meil­lä jokai­sel­la on joku osa-alue, jon­ka oppi­mi­nen sujuu sil­män­rä­päyk­ses­sä, kun taas joku toi­nen asia vaa­tii pit­kää, jopa vuo­sien ker­taus­ta ja har­joit­te­lua. Älä siis mis­sään tapauk­ses­sa ver­taa itseä­si mui­hin, vaan kes­ki­ty omaan teke­mi­seen ja nau­ti oppimismatkasta.

BONUS­VINK­KI

Aloi­ta hel­pois­ta koreo­gra­fiois­ta. XXL-Dance tun­tien koreo­gra­fiois­ta on help­po aloit­taa, sil­lä liik­kei­tä on suh­teel­li­sen vähän ja osaa­mis­ta tär­keäm­pää on haus­kan­pi­to. Näil­lä tun­neil­la voit myös unoh­taa suo­rit­ta­mi­sen ja täy­del­li­syy­den tavoit­te­lun, sil­lä kun meil­lä on lii­ke ja miel­lä on musiik­ki, meil­lä on tanssi! 

3 vinkkiä miten aloittaa tanssiharrastus

Uuden har­ras­tuk­sen aloit­ta­mi­nen on jän­nit­tä­vää ja haus­kaa. Jos­kus kui­ten­kin olet voi­nut tör­mä­tä sii­hen, että haluai­sit aloit­taa jon­kin tie­tyn har­ras­tuk­sen, mut­ta et tie­dä mis­tä läh­teä liikkeelle.

Tans­si­har­ras­tuk­sen aloit­ta­mi­nen on mah­ta­va jut­tu, mut­ta moni ei tie­dä miten eri­lai­siin tans­si­har­ras­tuk­siin pää­see mukaan. Var­sin­kaan aikuisiällä.

Niin­pä koko­sim­me tähän blo­gi­pos­tauk­seem­me 3 vink­kiä sii­hen, miten voit aloit­taa tans­si­har­ras­tuk­sen hel­pos­ti. Näi­den vink­kien avul­la sinä­kin pää­set mukaan tans­sin huumaan!

Kyn­nys uuden lii­kun­ta­har­ras­tuk­sen aloit­ta­mi­seen voi olla kor­keal­la ja aja­tus perus ryh­mä­lii­kun­ta­tun­nis­ta nos­taa nis­ka­vil­lat pys­tyyn. Edel­li­sis­tä lii­kun­ta­ker­rois­ta voi olla kulu­nut aikaa tai et ole kos­kaan aiem­min har­ras­ta­nut mitään lii­kun­nal­lis­ta. Toi­saal­ta osal­lis­tu­mis­ta­si ohjat­tuun lii­kun­taan voi rajoit­taa jokin muu asia. Täl­lai­nen asia voi olla esi­mer­kik­si fyy­si­nen vam­ma tai muu lii­kun­ta­ra­joi­te. Näi­den vink­kien avul­la löy­dät juu­ri sinul­le sovel­tu­van tans­si­har­ras­tuk­sen ja aloi­tat har­ras­tuk­sen helposti!

1. Mie­ti mil­lai­nen tans­si­lii­kun­ta sinua kiin­nos­taa ja mitä sinä haluat saa­da tun­nil­ta käteesi.

Ensim­mäi­se­nä sinun tulee miet­tiä, mit­kä ovat sinun motii­vi­si tans­si­har­ras­tus­ta koh­taan. Haluat­ko oppia jon­kin tie­tyn tans­si­la­jin, täh­täät­kö mie­les­sä­si kil­paur­hei­luun vai haluat­ko löy­tää lii­kun­nan ilon ja haus­kaa teke­mis­tä arjen har­mau­den keskelle?

Mie­ti myös mil­lai­sia odo­tuk­sia sinul­la on har­ras­tuk­sen suh­teen. Haluat­ko tans­sia yksin, parin kans­sa vai ryh­mäs­sä. Kan­nat­taa myös miet­tiä miten tans­si sopii sinun arkee­si. Voi­sit­ko yhdis­tää las­ten kans­sa tou­hua­mi­sen yhtei­seen tans­si­har­ras­tuk­seen tai viih­dyt­kö enem­män vedes­sä, kuin kui­val­la maalla?

Kun olet päät­tä­nyt mil­lais­ta har­ras­tus­ta tans­sis­ta haet, on sinun aika­si siir­tyä vink­kiin nume­ro kaksi.

2. Ota sel­vää paik­ka­kun­ta­si ja lähia­lueit­te­si tarjonnasta.

Kun olet sel­vit­tä­nyt itsel­le­si sen mitä sinä haluat, on aika sel­vit­tää se mitä koti­kun­nas­sa­si tai lähia­lueil­la on tarjottavana.

Nyky­ään hel­poi­ten löy­tää tie­toa Googlen haku­ko­neel­la syöt­tä­mäl­lä haku­kent­tään esi­mer­kik­si sanat tans­si ja oma paik­ka­kun­ta. Lisäk­si Face­boo­kin pai­kal­lis­ryh­mis­sä ilmoi­tel­laan pai­koit­tain hyvin aktii­vi­ses­ti eri harrastemahdollisuuksista.

Mei­dät löy­dät Face­boo­kis­ta TÄÄLTÄ

Kan­nat­taa myös kur­ka­ta kan­sa­lais­opis­to­jen tar­jon­nat, sekä eri lii­kun­ta­sa­lien mah­dol­li­suu­det. Joil­ta­kin paik­ka­kun­nil­ta voi löy­tyä ihan eril­li­siä tanssistudioita.

Jos tie­dät jo mil­lai­sel­le tans­si­tun­nil­le haluat osal­lis­tua, voit myös ottaa suo­raan jär­jes­tä­jiin yhteyt­tä ja kysyä neu­voa, mis­tä kan­nat­taa aloit­taa. Myös muil­ta tans­sin har­ras­ta­jil­ta kan­nat­taa kysyä vink­ke­jä, mis­tä he voi­si­vat suo­si­tel­la etsi­mään juu­ri sinun tar­pei­ta­si täyt­tä­vää tanssitoimintaa.

Jos etsit tans­si­har­ras­tus­ta, jos­sa haluat läh­teä liik­keel­le pie­nel­lä kyn­nyk­sel­lä, ilon ja huu­mo­rin kaut­ta ja jos haluat oppia lem­peäs­ti liik­ku­maan sinun kun­to­ta­so­si ehdoil­la, ilman ham­pai­den kiris­te­lyä, siir­ry luke­maan seu­raa­vak­si vink­ki nume­ro kolme.

3. Tule mukaan tunnillemme!

Vii­mei­se­nä vink­ki­nä ker­ron sinul­le tämän: Tule roh­keas­ti mukaan XXL-Dance®️ tun­nil­le. Tun­neil­lem­me voi osal­lis­tua min­kä kun­toi­nen vaan. Tär­kein­tä on oma iloi­nen asen­ne ja pil­ke sil­mä­kul­mas­sa. Mei­dän tun­neil­lam­me val­lit­see posi­tii­vi­sen roh­kai­sun mal­li ja tun­neil­le olet ter­ve­tul­lut juu­ri sel­lai­se­na, kuin olet.

Tun­ti­va­li­koi­miim­me kuu­luu perin­tei­nen XXL-Dance®️ tun­ti, joka on lii­kun­ta­muo­to nai­sil­le, joi­den BMI on 30 tai yli ja jot­ka halua­vat tans­sia ilman “pak­ko liik­kua” ‑fii­lis­tä ja ryp­pyä otsassa.

XXL-Dance® on mata­lan kyn­nyk­sen lii­kun­taa, joka sopii monil­le. Mitään ei tar­vit­se osa­ta val­miik­si ja teke­mi­ses­tä naut­ti­mi­nen on tun­nin pääasia.

XXL-Dance® ‑tun­nil­le on omi­nais­ta haus­kan­pi­to, irrot­te­lu ja heit­täy­ty­mi­nen, mut­ta samal­la myös uuden opet­te­lu, itsen­sä haas­ta­mi­nen ja itsen­sä ylittäminen.

XXL-Dance® ‑tun­ti pitää sisäl­lään läm­mit­te­lyn, koreo­gra­fial­li­sia bii­se­jä, itseil­mai­sua tans­sien sekä jääh­dyt­te­lyn ja lyhyen venyttelyn.

XXL-Dance® ei pyri pai­non­pu­do­tuk­seen vaan liik­ku­mi­ses­ta, musii­kis­ta ja omas­ta kehos­ta naut­ti­mi­seen. Tun­nil­la ei myös­kään las­ke­ta kalo­ri­ku­lu­tus­ta, ver­tail­la tai arvos­tel­la, vaan fii­lis­tel­lään, kan­nus­te­taan ja iloi­taan onnistumisista.

Kon­sep­tis­tam­me löy­ty­vät myös Eve­ry­bo­dy-tun­ti, joka on suun­nat­tu aivan kai­kil­le ketään pois rajaa­mat­ta. Lisäk­si joil­la­kin paik­ka­kun­nil­la jär­jes­täm­me tans­sia vedes­sä, eli Aqua tun­neil­la pää­set nive­lys­tä­väl­li­ses­ti tans­si­maan vesi­jump­pa-altaa­seen. Las­ten kans­sa on haus­kaa ja rie­mu­kas­ta tans­sia. Sik­si olem­me otta­neet mukaan kon­sep­tiim­me myös las­ten omat Junior- tunnit.

Löy­dät mei­dät jo monel­ta paik­ka­kun­nal­ta. Pää­set tutus­tu­maan paik­ka­kun­ta­lis­taam­me TÄS­TÄ.

Jos omal­ta tai lähi­paik­ka­kun­nal­ta­si ei löy­dy val­miik­si ohjaa­jaa, kan­nat­taa vin­ka­ta kon­sep­tis­tam­me koti­paik­ka­si lii­kun­ta­vas­taa­val­le… tai mikä paras­ta: sinä voit itse halu­tes­sa­si perus­taa oman ryh­män paikkakunnallesi.

Ohjaa­ja­kou­lu­tus antaa sinul­le täy­det val­miu­det ohja­ta itse XXL-Dance®️ tun­te­ja ja antaa sinul­le oikeu­den hank­kia itsel­le­si ohjaa­ja­li­sens­sin. Et tar­vit­se vält­tä­mät­tä mitään aiem­paa koke­mus­ta tans­sin paris­ta tai lii­kun­ta-alal­ta. Me ope­tam­me sinul­le kai­ken tar­vit­ta­van. Mitäs sanot? Näh­dään­kö kevään Ohjaajakoulutuksessa? 😉

Ohjaa­ja­kou­lu­tuk­sen odo­tus­lis­tal­le pää­set liit­ty­mään TÄSTÄ