XXL-Dance® ‑ohjaajakoulutus

390,00 

 

Olitpa sitten kokenut konkari tai vasta ohjaamista aloitteleva positiivinen ja energinen persoona, antaa koulutuksemme sinulle tarvittavan pohjan XXL-Dance® ‑tuntien ohjaamista varten.

Koulutuksessa käymme läpi mm. terveellisen ja turvallisen tanssin merkitystä, metodeita joilla nostaa tunnelmaa kattoon, tanssitunnin rakentamista, opettelemme valmiita koreografioita sekä perehdymme XXL-Dance® ‑konseptin ideologiaan.

Koulutus on kuuden viikon mittainen. Joka viikko ilmestyy uusi video ja videon aiheeseen liittyvä tehtävä. Viikoittaisessa Facebook-livessä pääsemme interaktiivisesti tutustumaan toisiimme ja käymään yhdessä aiheita läpi.

Koulutuksen jälkeen, suoritettuasi lisenssin hankkimiseen oikeuttavan näyttökokeen, voit ohjata hauskoja, yhteisöllisiä ja liikunnaniloa lisääviä XXL-Dance® ‑tunteja sekä pääset osallistumaan inspiroiville ja lisäarvoa antaville ohjaajapäiville!

Kuvaus

 

Kou­lut­tau­du XXL-Dance® ‑ohjaa­jak­si!

Olit­pa sit­ten koke­nut kon­ka­ri tai vas­ta ohjaa­mis­ta aloit­te­le­va posi­tii­vi­nen ja ener­gi­nen per­soo­na, antaa kou­lu­tuk­sem­me sinul­le tar­vit­ta­van poh­jan XXL-Dance® ‑tun­tien ohjaa­mis­ta var­ten.

Kou­lu­tuk­ses­sa käym­me läpi mm. ter­veel­li­sen ja tur­val­li­sen tans­sin mer­ki­tys­tä, meto­dei­ta joil­la nos­taa tun­nel­maa kat­toon, tans­si­tun­nin raken­ta­mis­ta, opet­te­lem­me val­mii­ta koreo­gra­fioi­ta sekä pereh­dym­me XXL-Dance® ‑kon­sep­tin ideo­lo­gi­aan.

Kou­lu­tus on kuu­den vii­kon mit­tai­nen. Joka viik­ko ilmes­tyy uusi video ja videon aihee­seen liit­ty­vä teh­tä­vä. Vii­koit­tai­ses­sa Face­book-lives­sä pää­sem­me inte­rak­tii­vi­ses­ti tutus­tu­maan toi­siim­me ja käy­mään yhdes­sä aihei­ta läpi.

Kou­lu­tuk­sen jäl­keen, suo­ri­tet­tua­si lisens­sin hank­ki­mi­seen oikeut­ta­van näyt­tö­ko­keen, voit ohja­ta haus­ko­ja, yhtei­söl­li­siä ja lii­kun­na­ni­loa lisää­viä XXL-Dance® ‑tun­te­ja sekä pää­set osal­lis­tu­maan ins­pi­roi­vil­le ja lisä­ar­voa anta­vil­le ohjaa­ja­päi­vil­le!

 

Mikä on XXL-Dance® ja kenel­le?

XXL-Dance® on lii­kun­ta­muo­to nai­sil­le, joi­den BMI on 30 tai yli ja jot­ka halua­vat tans­sia ilman “pak­ko liik­kua” ‑fii­lis­tä ja ryp­pyä otsas­sa.

XXL-Dance® on mata­lan kyn­nyk­sen lii­kun­taa, joka sopii monil­le. Mitään ei tar­vit­se osa­ta val­miik­si ja teke­mi­ses­tä naut­ti­mi­nen on tun­nin pää­asia.

XXL-Dance® ‑tun­nil­le on omi­nais­ta haus­kan­pi­to, irrot­te­lu ja heit­täy­ty­mi­nen, mut­ta samal­la myös uuden opet­te­lu, itsen­sä haas­ta­mi­nen ja itsen­sä ylit­tä­mi­nen.

XXL-Dance® ‑tun­ti pitää sisäl­lään läm­mit­te­lyn, koreo­gra­fial­li­sia bii­se­jä, itseil­mai­sua tans­sien sekä jääh­dyt­te­lyn ja lyhyen venyt­te­lyn.

XXL-Dance® ei pyri pai­non­pu­do­tuk­seen vaan liik­ku­mi­ses­ta, musii­kis­ta ja omas­ta kehos­ta naut­ti­mi­seen.

Tun­nil­la ei myös­kään las­ke­ta kalo­ri­ku­lu­tus­ta, ver­tail­la tai arvos­tel­la, vaan fii­lis­tel­lään, kan­nus­te­taan ja iloi­taan onnis­tu­mi­sis­ta.

 

Oli­sit­ko juu­ri SINÄ kiin­nos­tu­nut XXL-Dance® ‑tun­tien ohjaa­mi­ses­ta?

Olit­pa sit­ten koke­nut kon­ka­ri tai vas­ta ohjaa­mis­ta aloit­te­le­va posi­tii­vi­nen ja ener­gi­nen per­soo­na, antaa kou­lu­tuk­sem­me sinul­le tar­vit­ta­van poh­jan XXL-Dance® ‑tun­tien ohjaa­mis­ta var­ten.

Jär­jes­täm­me verk­ko­val­men­nuk­sia 4 ker­taa vuo­des­sa. Ensim­mäi­nen verk­ko­val­men­nuk­sem­me start­ta­si 18.11.2019. Seu­raa­va val­men­nus käyn­nis­tyy kevääl­lä 2020, joten varaat­han paik­ka­si pian! Val­men­nuk­sem­me odo­tus­lis­tal­le pää­set rekis­te­röi­ty­mään täs­tä lin­kis­tä.

Kou­lu­tuk­ses­sa käym­me läpi mm. ter­veel­li­sen ja tur­val­li­sen tans­sin mer­ki­tys­tä, meto­dei­ta joil­la nos­taa tun­nel­maa kat­toon, har­joit­te­lem­me kore­ga­fien teke­mis­tä ja tans­si­tun­nin raken­ta­mis­ta sekä luon­nol­li­ses­ti ope­tel­lem­me val­mii­ta koreo­gra­fioi­ta.

 

XXL-Dance®  kou­lut­ta­ji­na toi­mii

XXL-Dance® — kon­sep­tin kou­lut­ta­ja­na toi­mii

Mim­mu Pie­ti­lä, XXL-Dance® ‑kon­sep­tin “äiti”, per­so­nal trai­ner ja psyyk­ki­nen val­men­ta­ja. Ryh­mä­lii­kun­nan maa­il­mas­ta Mim­mul­ta löy­tyy useam­pia kou­lu­tuk­sia vuo­des­ta 2006 alkaen ja hän on ohjan­nut ryh­miä liki vuo­si­kym­me­nen. Kou­lu­tuk­seen Mim­mu tuo lii­kun­ta-alan osaa­mi­sen lisäk­si ele­ment­te­jä psyyk­ki­ses­tä val­men­nuk­ses­ta sekä ren­tout­ta huo­non huu­mo­rin var­jol­la.

Nina “Nin­nu” Lindroos toi­mii kou­lut­ta­ja­na sekä koke­mus­asian­tun­ti­ja­na sii­nä, kuin­ka kenes­tä tahan­sa voi tul­la ohjaa­ja, kun sisäl­tä löy­tyy her­sy­vä per­soo­na, into­hi­mo tans­siin ja kykyä heit­täy­tyä, hul­lu­tel­la ja roh­kais­ta mui­ta toi­mi­maan samoin. Tämän kol­mi­kon lisäk­si lisä­kou­lut­ta­ja­na toi­mii

Pet­ri “Pete” Pie­ti­lä. Pete on kehon­huol­lon ammat­ti­lai­nen; urhei­lu­hie­ro­ja, ja hän on ohjan­nut myös eri­lai­sia lii­kun­ta­ryh­miä. Kou­lu­tuk­seen Pete tuo osaa­mis­taan nime­no­maan kehon­huol­lon maa­il­mas­ta.

 

Kou­lu­tuk­sen jäl­keen emme jätä sinua oman onne­si nojaan.

XXL-Dance® on lisens­si­tuo­te. Lisens­si­koe suo­ri­te­taan kah­den kuu­kau­den sisäl­lä kou­lu­tuk­ses­ta. Lin­sens­sin hin­ta on 95€/6kk tai 160€/12kk. Lisen­soi­dut ohjaa­jat saa­vat tun­nuk­set ohjaa­ja­por­taa­liin, jos­ta löy­ty­vät videot val­mii­siin koreo­gra­fioi­hin, mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aa­li­poh­jat sekä muu­ta tär­ke­ää infoa. Face­boo­kis­sa ohjaa­jia var­ten on oma SUL­JET­TU yhtei­sön­sä, jos­sa voi kysyä, jakaa ja fii­lis­tel­lä.