fbpx

VAHVAKSI-valmennus

Toi­voi­sit­ko saa­vut­ta­va­si vah­vem­man ja toi­min­ta­ky­kyi­sem­män kehon? Haluai­sit­ko parem­man itse­tun­te­muk­sen ja sitä kaut­ta onnel­li­sem­man elämän?

Haas­tee­na­si voi­vat olla esi­mer­kik­si kes­ki­var­ta­lon tuen puut­teet, nis­ka-har­tia­seu­dun haas­teet tai sel­kä­ki­vut. Ongel­ma­na voi olla myös, ettei moti­vaa­tio­ta liik­ku­mi­seen ole löy­ty­nyt, vaik­ka sel­kä kipui­lee tai pol­vi reistailee.

Val­men­nuk­ses­sam­me saat täs­mä­apua keho­si ongel­ma­koh­tiin sekä löy­dät lem­peä liik­keen ja avun jumi­seen kehoon. Tämän lisäk­si opit myös hyväk­syn­nän ja omien arvo­je­si kaut­ta moti­vaa­tios­ta, pää­set har­joi­tus­ten kaut­ta vah­vis­ta­maan suh­det­ta itsee­si ja kehit­tä­mään tietoisuustaitojasi.

VAH­VAK­SI-val­men­nuk­sen avul­la koh­ti tasa­pai­nois­ta hyvinvointia

Tämä val­men­nus on sinul­le, joka kai­paat ammat­ti­lais­ta rin­nal­le­si opas­ta­maan pait­si fyy­sis­ten haas­tei­den kans­sa, mut­ta ohjaa­maan myös psyyk­ki­sen kas­vun tiel­lä. Ehkä olet jo kokeil­lut eri­lai­sia val­men­nuk­sia, mut­ta et ole saa­vut­ta­nut sel­lai­sia tulok­sia kuin olet toi­vo­nut? Ehkä olet tilan­tees­sa, johon kai­paat ammat­ti­lai­sen näke­mys­tä ja apua, mut­ta arvo­si eivät ole koh­dan­neet tar­jol­la ole­vien val­men­nus­ten kanssa?

VAH­VAK­SI– val­men­nus on kah­den lii­kun­ta- ja hyvin­voin­tia­lan ammat­ti­lai­sen yhteis­työn tulos. Me koim­me, ettei val­men­nus­ken­täs­tä löy­ty­nyt vie­lä sel­lais­ta paket­tia, joka yhdis­täi­si fyy­si­sen ja psyyk­ki­sen puo­len keho­po­si­tii­vi­ses­ta näkö­kul­mas­ta, jos­ta me asioi­ta kat­som­me. Me olem­me molem­mat todis­ta­neet työs­säm­me sitä vaa­ti­vuut­ta ja ulko­nä­kö­kes­kei­syyt­tä, joka yhteis­kun­nas­sam­me vallitsee.

Olem­me pait­si asia­kas­työs­sä, myös hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti tör­män­neet sii­hen, mil­lais­ta on, kun kehoa ei arvos­te­ta sen toi­mi­vuu­den vaan ulko­näön perus­teel­la. Olem­me näh­neet myös sen, kuin­ka mie­lem­me estää mei­tä teke­mäs­tä ja saa­vut­ta­mas­ta asioi­ta, joi­ta haluam­me, pelon, häpeän tai syyl­li­syy­den tun­tei­den takia.

Me läh­dem­me val­men­nuk­ses­sa sii­tä läh­tö­koh­das­ta, ettei kenen­kään tar­vit­se häve­tä tämän het­ken tilan­net­taan; me autam­me, emme arvostele.

LUNAS­TA PAIK­KA­SI TÄSTÄ!

Asia­kas­ko­ke­muk­sia:

Tuo­mo:

”Tuo­mo on val­men­ta­ja­na sen­si­tii­vi­nen ja haus­ka. Odo­tin kiusal­li­sia het­kiä ja epä­on­nis­tu­mi­sen koke­muk­sia, vähän häpe­ää­kin, mut­ta mitään sel­lais­ta ei tul­lut­kaan! Olo­ni on ollut joka tree­nis­sä ren­to ja voi­maan­tu­nut.” –Nai­nen 32v

Mim­mu:

Isoim­pa­na haas­tee­na­ni ennen val­men­nus­ta minul­la var­mas­ti oli itse­kun­nioi­tuk­sen ja ‑arvos­tuk­sen puu­te. Mim­mun psyyk­ki­ses­sä val­men­nuk­ses­sa asioi­ta kat­sot­tiin täy­sin eri kan­til­ta, kuin mihin olin aiem­min tot­tu­nut. Arvos­tus itseä­ni koh­taan nousi todel­la pal­jon. Ilman val­men­nus­ta en var­mas­ti oli­si iki­nä sano­nut ääneen, että haluan vaih­taa työ­teh­tä­viä, saa­ti sitä, että oli­sin hyvä niis­sä teh­tä­vis­sä. Mim­mu koh­taa sut, ihan just sel­la­se­na kun oot, aidos­ti kiin­nos­tu­nee­na. Ihan mah­ta­vaa, voin suo­si­tel­la!” Nai­nen 38v.

Mitä vah­vuus tar­koit­taa meil­le? Meil­le vah­vuut­ta on se, että tar­peen tul­len on roh­keut­ta ojen­taa käsi pys­tyyn avun tar­peen mer­kik­si. Vah­vuus ei ole yksin tais­te­lua. Vah­vuut­ta on etsiä, löy­tää ja ottaa vas­taan tukea ja apua, jon­ka sii­vin uudet pie­net aske­leet muut­tu­vat vähä ker­ras­saan yhä var­mem­mik­si ja kes­tä­vim­mik­si. Oman­nä­köi­sem­me vah­vuus asuu meis­sä kai­kis­sa ja me autam­me sinua löy­tä­mään omasi!

 

VAH­VAK­SI-val­men­nuk­sen ammattilaiset

Tuo­mo:

”Nimi­tän itseä­ni keho­po­si­tii­vi­sen otteen omaa­vak­si per­so­nal trai­ne­rik­si, kenen kans­sa yhden­kään ihmi­sen ei tar­vit­se pelä­tä tule­van­sa nöy­ryy­te­tyk­si tai arvos­tel­luk­si. Minä en aseta/määritä tavoit­tei­ta puo­les­ta­si. Hait­pa sit­ten pidem­piai­kais­ta tukea elä­män­laa­tusi kohen­ta­mi­seen tai haluat oppia lii­kun­nan iloa, asiat saa­daan eteenpäin!

Olen kou­lu­tuk­sel­ta­ni urhei­lu­hie­ro­ja, fysio­te­ra­peut­ti sekä auk­to­ri­soi­tu per­so­nal trai­ner ( https://apt-personaltrainer.fi/ )

Val­men­nus­fi­lo­so­fi­aa­ni kuu­lu­vat erit­täin vah­va asia­kas­läh­töi­syys, kehon toi­min­nal­li­suu­teen kes­kit­ty­mi­nen ulko­näön sijas­ta sekä keho­po­si­tii­vi­set arvot. Kou­lu­tet­tu­na fysio­te­ra­peut­ti­na eri­koi­sa­laa­ni ovat tuki­li­hak­sis­ton haas­tei­den löy­tä­mi­nen ja kehit­tä­mi­nen, liik­ku­vuus­har­joit­te­lu sekä vam­mo­jen ehkäisy.

Koke­mus­asian­tun­ti­juut­ta minul­la löy­tyy muun muas­sa kehon uupu­mis­ti­lan kun­tou­tuk­seen, kos­ka olen itse käy­nyt kysei­sen pro­ses­sin läpi vuo­si­na 2016–2018. Ammen­nan mie­lel­lä­ni kai­ken mah­dol­li­sen tie­don eteen­päin, jon­ka koin itse hyö­dyl­li­sek­si uupu­mus­ti­las­ta takai­sin jaloil­le­ni noustessani!”

 

Mim­mu:

”Minä olen amma­til­ta­ni Hyvin­voin­ti­val­men­ta­ja, Per­so­nal trai­ner, Psyyk­ki­nen val­men­ta­ja ja ryh­mä­lii­kun­nan ohjaa­ja. Olen myös XXL-Dance ‑kon­sep­tin kehit­tä­jä ja hyvin­voin­ti- ja lii­kun­ta-alan yrit­tä­jä. Olen toi­mi­nut alal­la kym­me­nen vuot­ta ja val­men­ta­nut vuo­des­ta 2015 asti. Minul­le tär­kei­tä arvo­ja val­men­nus­työs­sä on ihmis­ten koh­taa­mi­nen ja aito halu aut­taa ihmi­siä voi­maan parem­min. Asia­kas ei kos­kaan ole minun pro­jek­ti­ni, vaan minä toi­min asiak­kaan tuke­na ja pyrin ammat­ti­tai­dol­la­ni aut­ta­maan hän­tä muutosmatkallaan.

Vii­mei­sen vuo­den aika­na olen kes­kit­ty­nyt val­men­nus­puo­lel­la pel­käs­tään psyyk­ki­sen val­men­nuk­sen asiak­kai­siin, sil­lä koen, että omat vah­vuu­te­ni löy­ty­vät sil­tä puo­lel­ta. Olen käy­nyt läpi itse monen­lai­sia haas­tei­ta oman fyy­si­sen ter­vey­te­ni ja keho­ni kans­sa sekä jou­tu­nut tai pääs­syt kehit­tä­mään itseä­ni myös psyyk­ki­ses­ti mm. uupu­mi­sen ja masen­nuk­sen jäljiltä.

Minul­le tasa­pai­no ei tar­koi­ta sitä, että kaik­ki asiat oli­si­vat jat­ku­vas­ti balans­sis­sa, vaan sitä että meil­lä on kykyä hyväk­syä muut­tu­vat tilan­teet ja sel­lais­ta psy­ko­lo­gis­ta jous­ta­vuut­ta, jot­ta kyke­nem­me elä­mään meil­le mer­ki­tyk­sel­lis­tä elä­mää muut­tu­vis­ta tilan­teis­ta huolimatta.”

 

Val­men­nus alkaa maa­nan­tai­na 18.5. ja kes­tää kuusi viikkoa.

Kos­ka ajat kovat kovat, tar­joam­me kysei­sen todel­la laa­jan val­men­nus­ko­ko­nai­suu­den poik­keus­o­lo­hin­taan 149€! ( Nor­maa­li­hin­ta 199e).

Tar­jous­hin­ta voi­mas­sa AJAL­LA 6.5.–17.5.!

Val­men­nuk­sen toi­min­taym­pä­ris­tö­nä tulee toi­mi­maan sul­jet­tu Face­book-ryh­mä, johon lähe­täm­me kut­su­lin­kin kai­kil­le val­men­nuk­seen osallistuville!

Mitä VAH­VAK­SI-val­men­nus sisältää?

VAH­VAK­SI-val­men­nus sisältää:

- Kuu­den vii­kon ajan joka viik­ko VÄHIN­TÄÄN kak­si 60–90min val­men­ta­jan video­val­men­nus­ta­paa­mis­ta (Mim­mun osio, Tuo­mon osio)

-Kotiin sovel­tu­via kir­jal­li­sia tree­nioh­jel­mia eri tee­moi­hin liittyen.

-Aktii­vis­ta kans­sa­käyn­tiä ja kysy­myk­siin vas­tai­lua pit­kin viikkoja.

- Val­men­nuk­sen mate­ri­aa­lit käy­tet­tä­vis­sä kak­si viik­koa val­men­nuk­sen jäl­keen 12.7 saakka!

 

Kul­jem­me yhteis­tä mat­kaam­me siis jat­ku­vas­ti vierellänne!

Viik­ko­jem­me teemat

1. Kehon yleis­liik­ku­vuus + Alku­kar­toi­tus ja kiitollisuus

2. Syvät kes­ki­var­ta­lon tuki­li­hak­set + Täs­sä het­kes­sä eläminen

3. Sel­kä­haas­tei­den selä­tys + Omat arvot

4. Pol­vi­haas­teet his­to­raan + Sitou­tu­mi­nen arvo­jen mukai­seen elämään

5. Nis­ka- har­tia­seu­tu + Havain­noi­va minä ja mie­len kont­rol­lin heikentäminen

6. Fascia eli lihas­ten side­ku­dos­kal­vot + Hyväksyntä

 

TULE MUKAAN VALMENNUKSEEN

Kun läh­det mukaan ja jos et tun­ne saa­nee­si val­men­nuk­sel­tam­me sitä mitä lupa­sim­me, palau­tam­me rahat sinul­le täysimääräisenä!