fbpx

Saam­me luki­joil­tam­me, sekä some­seu­raa­jil­tam­me pal­jon eri­lai­sia hyviä kysy­myk­siä. Niin­pä pää­tim­me omis­taa aika ajoin blo­gis­ta koko­nai­sen pos­tauk­sen näi­den kysy­mys­ten vastauksille.

Tämän ker­tai­nen kysy­mys kuu­luu­kin, että voi­ko yli­pai­noi­nen har­ras­taa tans­sia? Vas­taus on kyl­lä. Kyl­lä aivan var­mas­ti, yli­pai­noi­nen­kin voi har­ras­taa tanssia.

Tans­sil­la on todet­tu har­ras­tuk­se­na ole­van monia posi­tii­vi­sia vai­ku­tuk­sia ihmi­sen hyvin­voin­tiin. Se mm. paran­taa oppi­mis­ky­kyä ja muis­tia, vai­kut­taa myön­tei­ses­ti omaan kehon­ku­vaan, sil­lä on todet­tu ole­van posi­tii­vi­sia vai­ku­tuk­sia eri­lais­ten sai­rauk­sien oirei­siin ja mikä tär­kein­tä, tans­si­mi­nen nos­taa tut­ki­tus­ti mielialaa.

Tans­si­mi­ses­ta on siis muu­ta­kin hyö­tyä, kuin lii­kun­nan ilo ja kun­non ylläpitäminen.

Jos aja­tus tans­sis­tu­dioit­ten tai kun­to­sa­lien perus tans­si­tun­neil­le osal­lis­tu­mi­ses­ta kau­his­tut­taa, voit aina hakeu­tua oman paik­ka­kun­ta­si XXL-Dance® tanssitunnille.

Tun­neil­lem­me voi osal­lis­tua min­kä kun­toi­nen vaan. Tär­kein­tä on oma iloi­nen asen­ne ja pil­ke sil­mä­kul­mas­sa. Mei­dän tun­neil­lam­me val­lit­see posi­tii­vi­sen roh­kai­sun mal­li ja tun­neil­le olet ter­ve­tul­lut juu­ri sel­lai­se­na, kuin olet.

Tun­ti­va­li­koi­miim­me kuu­luu perin­tei­nen  XXL-Dance®️ tun­ti, joka on lii­kun­ta­muo­to nai­sil­le, joi­den BMI on 30 tai yli ja jot­ka halua­vat tans­sia ilman “pak­ko liik­kua” ‑fii­lis­tä ja ryp­pyä otsassa.

XXL-Dance® on mata­lan kyn­nyk­sen lii­kun­taa, joka sopii monil­le. Mitään ei tar­vit­se osa­ta val­miik­si ja teke­mi­ses­tä naut­ti­mi­nen on tun­nin pääasia.

XXL-Dance® ‑tun­nil­le on omi­nais­ta haus­kan­pi­to, irrot­te­lu ja heit­täy­ty­mi­nen, mut­ta samal­la myös uuden opet­te­lu, itsen­sä haas­ta­mi­nen ja itsen­sä ylittäminen.

XXL-Dance® ‑tun­ti pitää sisäl­lään läm­mit­te­lyn, koreo­gra­fial­li­sia bii­se­jä, itseil­mai­sua tans­sien sekä jääh­dyt­te­lyn ja lyhyen venyttelyn.

XXL-Dance® ei pyri pai­non­pu­do­tuk­seen vaan liik­ku­mi­ses­ta, musii­kis­ta ja omas­ta kehos­ta naut­ti­mi­seen. Tun­nil­la ei myös­kään las­ke­ta kalo­ri­ku­lu­tus­ta, ver­tail­la tai arvos­tel­la, vaan fii­lis­tel­lään, kan­nus­te­taan ja iloi­taan onnistumisista.

Kon­sep­tis­tam­me löy­ty­vät myös Eve­ry­bo­dy-tun­ti, joka on suun­nat­tu aivan kai­kil­le ketään pois rajaa­mat­ta. Lisäk­si joil­la­kin paik­ka­kun­nil­la jär­jes­täm­me tans­sia vedes­sä, eli Aqua tun­neil­la pää­set nive­lys­tä­väl­li­ses­ti tans­si­maan vesi­jump­pa-altaa­seen. Las­ten kans­sa on haus­kaa ja rie­mu­kas­ta tans­sia. Sik­si olem­me otta­neet mukaan kon­sep­tiim­me myös las­ten omat Junior- tunnit.

Löy­dät mei­dät jo monel­ta paik­ka­kun­nal­ta. Pää­set tutus­tu­maan paik­ka­kun­ta­lis­taam­me TÄS­TÄ.

Haluat­ko sinä kysyä meil­tä jota­kin? Lai­ta meil­le vies­tiä Ins­ta­gram tilim­me tai Face­book sivum­me kaut­ta. Tai jätä kysy­myk­se­si ala­puo­lel­la näky­vään kommenttikenttään. 🙂