fbpx

Lukijan kysymys: Voiko ylipainoinen harrastaa tanssia?

Saam­me luki­joil­tam­me, sekä some­seu­raa­jil­tam­me pal­jon eri­lai­sia hyviä kysy­myk­siä. Niin­pä pää­tim­me omis­taa aika ajoin blo­gis­ta koko­nai­sen pos­tauk­sen näi­den kysy­mys­ten vastauksille.

Tämän ker­tai­nen kysy­mys kuu­luu­kin, että voi­ko yli­pai­noi­nen har­ras­taa tans­sia? Vas­taus on kyl­lä. Kyl­lä aivan var­mas­ti, yli­pai­noi­nen­kin voi har­ras­taa tanssia.

Tans­sil­la on todet­tu har­ras­tuk­se­na ole­van monia posi­tii­vi­sia vai­ku­tuk­sia ihmi­sen hyvin­voin­tiin. Se mm. paran­taa oppi­mis­ky­kyä ja muis­tia, vai­kut­taa myön­tei­ses­ti omaan kehon­ku­vaan, sil­lä on todet­tu ole­van posi­tii­vi­sia vai­ku­tuk­sia eri­lais­ten sai­rauk­sien oirei­siin ja mikä tär­kein­tä, tans­si­mi­nen nos­taa tut­ki­tus­ti mielialaa.

Tans­si­mi­ses­ta on siis muu­ta­kin hyö­tyä, kuin lii­kun­nan ilo ja kun­non ylläpitäminen.

Jos aja­tus tans­sis­tu­dioit­ten tai kun­to­sa­lien perus tans­si­tun­neil­le osal­lis­tu­mi­ses­ta kau­his­tut­taa, voit aina hakeu­tua oman paik­ka­kun­ta­si XXL-Dance® tanssitunnille.

Tun­neil­lem­me voi osal­lis­tua min­kä kun­toi­nen vaan. Tär­kein­tä on oma iloi­nen asen­ne ja pil­ke sil­mä­kul­mas­sa. Mei­dän tun­neil­lam­me val­lit­see posi­tii­vi­sen roh­kai­sun mal­li ja tun­neil­le olet ter­ve­tul­lut juu­ri sel­lai­se­na, kuin olet.

Tun­ti­va­li­koi­miim­me kuu­luu perin­tei­nen  XXL-Dance®️ tun­ti, joka on lii­kun­ta­muo­to nai­sil­le, joi­den BMI on 30 tai yli ja jot­ka halua­vat tans­sia ilman “pak­ko liik­kua” ‑fii­lis­tä ja ryp­pyä otsassa.

XXL-Dance® on mata­lan kyn­nyk­sen lii­kun­taa, joka sopii monil­le. Mitään ei tar­vit­se osa­ta val­miik­si ja teke­mi­ses­tä naut­ti­mi­nen on tun­nin pääasia.

XXL-Dance® ‑tun­nil­le on omi­nais­ta haus­kan­pi­to, irrot­te­lu ja heit­täy­ty­mi­nen, mut­ta samal­la myös uuden opet­te­lu, itsen­sä haas­ta­mi­nen ja itsen­sä ylittäminen.

XXL-Dance® ‑tun­ti pitää sisäl­lään läm­mit­te­lyn, koreo­gra­fial­li­sia bii­se­jä, itseil­mai­sua tans­sien sekä jääh­dyt­te­lyn ja lyhyen venyttelyn.

XXL-Dance® ei pyri pai­non­pu­do­tuk­seen vaan liik­ku­mi­ses­ta, musii­kis­ta ja omas­ta kehos­ta naut­ti­mi­seen. Tun­nil­la ei myös­kään las­ke­ta kalo­ri­ku­lu­tus­ta, ver­tail­la tai arvos­tel­la, vaan fii­lis­tel­lään, kan­nus­te­taan ja iloi­taan onnistumisista.

Kon­sep­tis­tam­me löy­ty­vät myös Eve­ry­bo­dy-tun­ti, joka on suun­nat­tu aivan kai­kil­le ketään pois rajaa­mat­ta. Lisäk­si joil­la­kin paik­ka­kun­nil­la jär­jes­täm­me tans­sia vedes­sä, eli Aqua tun­neil­la pää­set nive­lys­tä­väl­li­ses­ti tans­si­maan vesi­jump­pa-altaa­seen. Las­ten kans­sa on haus­kaa ja rie­mu­kas­ta tans­sia. Sik­si olem­me otta­neet mukaan kon­sep­tiim­me myös las­ten omat Junior- tunnit.

Löy­dät mei­dät jo monel­ta paik­ka­kun­nal­ta. Pää­set tutus­tu­maan paik­ka­kun­ta­lis­taam­me TÄS­TÄ.

Haluat­ko sinä kysyä meil­tä jota­kin? Lai­ta meil­le vies­tiä Ins­ta­gram tilim­me tai Face­book sivum­me kaut­ta. Tai jätä kysy­myk­se­si ala­puo­lel­la näky­vään kommenttikenttään. 🙂

Miten löytää liikunnan ilo?

Vuo­den alun on saa­nut lukea joka puo­lel­ta lii­kun­taan liit­ty­viä artik­ke­lei­ta, mai­nok­sia ja somejulkaisuja.

Mut­ta mitä, jos lii­kun­ta ei kiin­nos­ta? Mitä, jos pelk­kä sana lii­kun­ta tuo mie­leen ylä­as­teen kiusal­li­set jump­pa­tun­nit ja jouk­kue­la­jien valin­ta­ti­lan­teet. Tai käsi­tys lii­kun­nas­ta on ham­paat irves­sä ja otsa­suo­ni kohis­ten teh­tä­vää tavoit­teel­lis­ta suo­rit­ta­mis­ta. Voi­ko lii­kun­nas­ta innos­tua vie­lä aikui­se­na? Voi­ko lii­kun­nas­ta naut­tia ja mis­tä löy­tää se kadon­nut lii­kun­nan ilo?

Täs­sä blo­gi­pos­tauk­ses­sa haluan pureu­tua mei­dän­kin tans­si­joi­tam­me ennen pal­jon puhu­tut­ta­nee­seen aihee­seen: Miten löy­tää kadon­nut lii­kun­nan ilo?

Seu­raa mei­tä Instagramissa

Jos edel­li­ses­tä lii­kun­ta­ker­ras­ta on aikaa, on liik­keel­le läh­te­mi­sen kyn­nys kor­keam­pi. Tai jos aiem­mat lii­kun­ta­ko­ke­muk­set ovat olleet jol­la­kin taval­la epä­miel­lyt­tä­viä ja inhot­ta­via, voi lii­kun­nan aloit­ta­mi­nen tun­tua jopa mah­dot­to­mal­ta aja­tuk­sel­ta. Tämä on täy­sin nor­maa­lia ja hyvin­kin yleistä.

Ensim­mäi­se­nä kan­nat­taa­kin läh­teä liik­keel­le pie­nin aske­lin ja aloit­taa rau­hal­li­ses­ti. Oikeas­taan sinun ei tar­vit­se muu­ta kuin ottaa se yksi askel. Sekin on jo lii­ket­tä. Mahtavaa!

Läh­de liik­keel­le siis rau­has­sa. Tutus­tu eri­lai­siin tapoi­hin liik­kua ja etsi sil­lä tavoin itsel­le­si miel­lyt­tä­viä ja haus­ko­ja laje­ja. Kokei­le roh­keas­ti sel­lai­sia­kin laje­ja, joi­ta et ole aiem­min kokeil­lut. Niis­tä joku saat­taa yllät­tää posi­tii­vi­ses­ti. Kun löy­dät itsel­le­si mie­lui­san ja muka­van tavan liik­kua, on liik­keel­le läh­te­mi­sen kyn­nys seu­raa­van ker­ran tul­les­sa pal­jon mata­lam­pi, sil­lä mie­les­sä­si on vie­lä edel­li­sen ker­ran miel­lyt­tä­vät kokemukset.

Lii­kun­nan ilon löy­tä­mi­ses­sä voi aut­taa myös se, että aloi­tat liik­ku­mi­sen jon­kun ystä­vän tai lähei­sen kans­sa yhdes­sä. Käve­ly­lenk­ki kuluu hujauk­ses­sa, kun seu­ra­na on paras ystä­vä, jon­ka kans­sa voi samal­la jakaa päi­vän polt­ta­vat puheenaiheet.

Tans­si­tun­nil­le­kin voi olla muka­vam­pi tul­la ensin ystä­vän kans­sa. Ystä­vän seu­ra aut­taa ren­tou­tu­maan ja sen jäl­keen tun­nil­le tulo onkin hel­pom­paa, kun on jo ker­ran näh­nyt mis­tä on kyse.

Jos et löy­dä itsel­le­si kave­ria tans­si­tun­nil­le, hätä ei ole tämän näköi­nen! Tun­neil­lem­me voit tot­ta­kai tul­la yksin­kin. Pak­kaa vain rep­puun mukaan juo­ma­pul­lon lisäk­si aimo annos huu­mo­ria ja heit­täy­ty­mis­ky­kyä ja olet jo otta­nut nis­ka­len­kin tilanteesta.

Älä myös­kään tee liik­ku­mi­ses­ta itsel­le­si pak­ko­pul­laa. Kaik­ki ilo kari­see mis­tä vain toi­min­nas­ta, jos teke­mi­ses­tä tulee suo­rit­ta­mis­ta, pak­ko teh­dä- hen­kis­tä ja stres­saa­vaa. Usein alus­sa voi vai­va­ta myös vauh­ti­so­keus. Alun päät­tä­väi­nen mie­lia­la voi joh­taa lii­kaan tou­hua­mi­seen ja ilo sekä innos­tus kat­ke­aa kuin sei­nään, kun krop­pa huu­taa armoa.

Lii­ku siis vain sil­loin, kun sinus­ta tun­tuu hyväl­tä ja oikeal­ta. Muis­tu­ta mie­leen edel­lis­ker­ran haus­kat koke­muk­set ja sen jäl­keen tun­tu­nut hyvä olo. Kokei­le, heit­täy­dy mukaan ja etsi itsel­le­si pil­kah­dus huu­mo­ria lii­kun­nan lomaan. Näin lii­kun­nan ilo löy­tyy kuin vahingossa.

XXL Dance tun­neil­la läh­de­tään liik­keel­le pie­nin aske­lin. Jokai­nen tekee juu­ri sen ver­ran mitä pys­tyy. Voi vaik­ka hui­la­ta välil­lä, jos sil­tä tun­tuu. Ryh­mis­säm­me on val­ta­kun­nal­li­ses­ti tun­ne­tus­ti läm­min hen­ki. Jos tulet täy­sin uute­na ryh­mään, sinut ote­taan avo­sy­lin vas­taan. Ota siis roh­keas­ti ensim­mäi­nen askel koh­ti lii­kun­nan ilon löy­ty­mis­tä ja suun­taa koh­ti XXL Dance tuntia.

Kat­so täs­tä mil­lä paik­ka­kun­nil­la tun­te­jam­me järjestetään.

XXL Dance® on Vuoden Terveysteko 2020!

Vuo­den 2020 ter­veys­te­ko XXL-Dance!

XXL-Dance on vuo­den 2020 terveysteko!!

Jes­tas sen­tään miten upe­aa oli herä­tä tähän aamuun ja tähän uuti­seen! Olen sana­ton, häm­men­ty­nyt ja niin onnel­li­nen!? ♥️
Te, upeat XXL-Dance®️ — tans­si­jat ympä­ri Suo­mea olit­te äänes­tä­neet Fit- leh­den Fit Awards äänes­tyk­ses­sä tämän mei­dän kon­sep­tin Vuo­den 2020 par­haak­si terveysteoksi! ? 

Kii­tos tuhan­nes­ti ihan jokai­sel­le tans­si­jal­le, olit­pa käy­nyt tun­neil­lam­me ker­ran tai olit muka­na jo useam­man vuo­den! Kii­tos kai­kil­le seu­raa­jil­le, tyk­kää­jil­le ja kom­men­toi­jil­le eri some­ka­na­vis­sam­me. Iha­naa, että olet muka­na myös tääl­lä ruu­duil­la!
♥️
Jär­jet­tö­män iso kii­tos tie­ten­kin myös mei­dän upeil­le ohjaa­jil­le ympä­ri Suo­mea. Ilman tei­tä ei oli­si mei­tä. Teet­te todel­la tär­ke­ää työ­tä. Kii­tos, kii­tos, kii­tos! ♥️
Kii­tos myös kai­kil­le mei­dän yhteis­työ­kump­pa­neil­le ja kai­kil­le teil­le, jot­ka olet­te jol­la­kin taval­la olleet myö­tä­vai­kut­ta­mas­sa mei­dän mat­kaa eteen­päin. ♥️
Vuo­des­ta 2020 tulee mie­le­tön ja tulem­me tavoit­ta­maan tans­si­lii­kun­nan pariin entis­tä enem­män poruk­kaa tämän vuo­den aika­na!
♥️
Tule sinä­kin tans­si­maan kans­sam­me ja naut­ti­maan voi­maut­ta­vas­ta nai­se­ner­gias­ta! Paik­ka­kun­nat, joil­la XXL-Dance tun­te­ja jär­jes­te­tään löy­dät TÄS­TÄ linkistä.