fbpx

Mitä teh­dä, jos on kyl­läs­ty­nyt laih­dut­ta­maan? Tun­tuu­ko sinus­ta, että olet yrit­tä­nyt laih­dut­taa, mut­ta mitään ei tapah­du? Olet­ko elä­män­ta­pa­laih­dut­ta­ja, joka on ollut monil­la diee­teil­lä, mut­ta kilot tule­vat aina kor­ko­jen kera takai­sin? Olet­ko laih­dut­ta­ja, joka rep­sah­taa tois­ta­mi­seen ja nyt uudes­taan aloit­ta­mi­nen tun­tuu jo kyllästyttävältä?

Yhteis­kun­ta ihan­noi laih­dut­ta­mis­ta. Mark­ki­noil­le tulee joka vuo­si kym­me­nit­täin uusia tuot­tei­ta ja pal­ve­lui­ta, jot­ka lupaa­vat karis­taa mikä min­kä­kin ver­ran kilo­ja vyötäröltä.

Mai­nok­set lupaa­vat lyhyes­sä ajas­sa upei­ta tulok­sia, mut­ta itsel­lä tulok­set jää­vät niu­koik­si tai tule­vat kor­ko­jen kera takai­sin. Jojo­laih­dut­ta­mi­nen on arki­päi­vää ja pus­si­kei­tot sekä tiu­kat verk­ko­val­men­nuk­set ovat tul­leet tutuksi.

Some­ka­na­vat ja tv pur­sua­vat mai­nok­sia laih­dut­ta­mi­seen ja pai­non­hal­lin­taan liit­tyen. Tun­tuu­ko sinus­ta, että joka puo­lel­la kes­ki­ty­tään vain sii­hen mon­ta­ko kiloa kuka­kin on tiput­ta­nut mis­sä­kin ajassa?

Mitä tuli­si teh­dä, kun aja­tus koko laih­dut­ta­mi­ses­ta on alka­nut kyllästyttää?

Lue lisää: Miten löy­tää lii­kun­nan ilo?

Lukemalla tämän postauksen loppuun opit, mitä tehdä jos laihduttaminen kyllästyttää.

1. Lope­ta laihduttaminen

Jos laih­dut­ta­mi­nen kyl­läs­tyt­tää, lope­ta laih­dut­ta­mi­nen. Kun laih­dut­ta­mi­ses­ta tulee stres­saa­va ja pai­nei­ta tuo­va teki­jä arkeen, se alkaa vie­dä voi­mia myös muis­ta asioista.

Stres­saan­tu­nut keho ei myös­kään toi­mi nor­maa­lis­ti ja usein stres­si hidas­taa­kin kehom­me toi­min­to­ja, kuten aineenvaihduntaa.

Jos laih­dut­ta­mi­nen ei tuo­ta tulos­ta, laih­dut­ta­mi­nen aiheut­taa stres­siä tai aja­tus koko laih­dut­ta­mi­ses­ta kyl­läs­tyt­tää, on oikea aika pis­tää koko hom­ma tauol­le ja kes­kit­tyä johon­kin aivan muuhun.

Kes­ki­ty sitä vas­toin lisää­mään arkee­si iloi­sia asioi­ta. Tee asioi­ta, jot­ka tuo­vat sinul­le hyvää oloa pidem­mäl­lä aika­vä­lil­lä ja nau­ti arjen pie­nis­tä asioista.

2. Kuun­te­le kehoasi

Oman kehon vies­tien kuun­te­le­mi­nen on meil­le ihmi­sil­le vai­kea­ta. Oikeas­taan omaa kehoa kuun­te­lee usein vas­ta sil­loin, kun keho alkaa valit­ta­maan huo­nos­ta koh­te­lus­ta kovaan ääneen.

Jokai­nen ter­vey­ten­sä menet­tä­nyt tie­tää, mil­tä tun­tuu, kun oma keho lähet­tää sel­kei­tä vies­te­jä. Vies­te­jä sii­tä, että nyt jos et hidas­ta, tapah­tuu jota­kin kamalaa.

Sinun tuli­si­kin ope­tel­la kuun­te­le­maan keho­si vies­te­jä jo sil­loin, kun keho­si vas­ta hil­jaa kuis­kai­lee toi­vei­taan sinul­le. Opet­te­le kuun­te­le­maan miten keho­si ker­too tar­vit­se­van­sa ravin­toa, lepoa ja unta.

3. Ole armollinen

Opet­te­le puhu­maan itsel­le­si samoin, kuin puhut par­haal­le ystä­väl­le­si. Lope­ta itse­si sät­ti­mi­nen ja kri­ti­soi­mi­nen. Jos haluat muut­taa jota­kin asi­aa elä­mäs­sä­si, sii­hen mat­kal­le kuu­luu töys­syt ja taka­pa­kit. Ne ovat nor­maa­lia elä­mää ja ne kuu­lu­vat prosessiin.

Tär­kein­tä on se mitä teet sen jäl­keen, kun olet koh­dan­nut mat­kal­la­si töys­syn. Luo­vu­tat­ko vai jat­kat­ko sii­tä, mihin ennen töys­syä tai taka­pak­kia jäit.

Kukaan ei ole yli-ihmi­nen. Et edes sinä. Muis­ta olla armol­li­nen itseä­si ja teko­ja­si koh­taan ja käsi­tel­lä takais­kut lem­pey­del­lä ja ymmärryksellä.

4. Vaih­da ajattelutapaa.

Jos olet aina teh­nyt asiat tie­tyl­lä taval­la ja joka ker­ta lop­pu­tu­los ei ole mie­lui­sa, sil­loin on aika muut­taa jota­kin. Muu­ta esi­mer­kik­si ajat­te­lu­ta­paa­si liik­ku­mi­sen ja ruo­kai­lun suh­teen. Älä tee asioi­ta vain sik­si, että haluat laih­tua. Tee asioi­ta, kos­ka ne tuo­vat sinul­le hyvää miel­tä ja hyvää oloa.

Etsi esi­mer­kik­si lii­kun­ta­muo­to, jos­sa huo­maa­mat­ta­si lii­kut, joka tuo sinul­le iloa ja ener­gi­aa arkee­si ja saa sinut odot­ta­maan innol­la seu­raa­vaa ker­taa. Lope­ta suo­rit­ta­mi­nen ja aloi­ta itse­si hyväksyminen.

Kai­paat­ko ins­pi­roi­via ja moti­voi­via vink­ke­jä arkee­si? Lii­ty mukaan XXL-DANCE Sisä­pii­riin ja saa säh­kö­pos­tii­si kah­den vii­kon välein läm­min­hen­kis­tä pos­tia täyn­nä XXL-Dance kon­sep­til­le tut­tua posi­tii­vis­ta pöhinää.