fbpx
3 merkkiä, jotka kertovat, että olet polttamassa itsesi loppuun liikuntaharrastuksessasi (ja kuinka ratkaiset ongelman).

3 merkkiä, jotka kertovat, että olet polttamassa itsesi loppuun liikuntaharrastuksessasi (ja kuinka ratkaiset ongelman).

Onko lii­kun­ta­har­ras­tuk­se­si alka­nut tun­tu­maan ras­kaal­ta? Tun­tuu­ko, että har­ras­tuk­ses­ta on tul­lut yksi vel­vol­li­suus työn ohel­le? Etkö enää saa samaa tun­net­ta har­ras­tuk­ses­ta­si, kuin alus­sa? Tun­nis­tat­ko mer­kit, jot­ka ker­to­vat, että olet polt­ta­mas­sa itse­si lop­puun liikuntaharrastuksessasi?

Kun aloi­tat uuden har­ras­tuk­sen olet luon­nol­li­ses­ti aivan innois­sa­si. Mie­le­si ei mal­ta odot­taa seu­raa­vaa lii­kun­ta­ker­taa ja har­ras­tus tuo työ­vii­kon rin­nal­le kai­vat­tua vaihtelua.

Ajan kulues­sa var­sin­kin, jos kysees­sä on kil­paur­hei­lu­har­ras­tus, har­ras­tus voi vie­dä muka­naan. Nopeam­min kuin huo­maat­kaan, har­ras­tus voi vie­dä kalen­te­ris­ta­si enem­män ja enem­män aikaa. Mis­tä sit­ten tie­tää, että lii­kun­ta­har­ras­tus ei enää ole hyväk­si? Mit­kä ovat ne 3 merk­kiä, jot­ka ker­to­vat, että olet polt­ta­mas­sa itse­si lop­puun lii­kun­ta­har­ras­tuk­ses­sa­si? Ja miten täl­lai­sen tilan­teen voi korjata?

Lue lisää: 3 vink­kiä miten aloit­taa tanssiharrastus

Tunnista loppuunpalamisen merkit ajoissa ja toimi oikein!

1. Har­ras­tuk­se­si vie enem­män ener­gi­aa, kuin se antaa.

Olet­ko huo­man­nut, että aiem­min lii­kun­ta­har­ras­tuk­se­si jäl­keen olit täyn­nä ener­gi­aa ja posi­tii­vis­ta intoa, mut­ta nyt jo lii­kun­ta­har­ras­tuk­sen aika­na tun­tu­vat ener­giat tak­kua­van ja into on pois­sa. Lii­kun­ta­har­ras­tuk­ses­ta on tul­lut sinul­le rutii­ni, ehkä jopa jon­kin astei­nen pakko.

Har­ras­tuk­sen tar­koi­tus on saa­da aja­tuk­set pois kulu­vas­ta työ­vii­kos­ta ja tuo­da posi­tii­vis­ta ener­gi­aa arjen kes­kel­le. Lii­kun­ta­har­ras­tuk­sen tar­koi­tus on antaa sinul­le posi­tii­vi­sia koke­muk­sia ja saa­da mie­le­si sekä keho­si voi­maan parem­min. Jos huo­maat, ettei har­ras­tuk­se­si enää täy­tä näi­tä kri­tee­rei­tä, on ehkä hyvä pysäh­tyä arvioi­maan mis­tä tilan­ne voi johtua.

2. Har­ras­tuk­se­si aiheut­taa sinul­le stres­siä, eikä tuo­ta enää hyvää oloa.

Työ ja opis­ke­lu sekä ihmis­suh­teet saat­ta­vat ajoit­tain aiheut­ta meil­le arkeen stres­siä. Lii­kun­ta­har­ras­tuk­sen tar­koi­tus on pois­taa sitä stres­siä arjes­tam­me. Lii­kun­ta­har­ras­tuk­sen aika­na sinul­la on tilai­suus nol­la­ta aja­tuk­se­si täy­sin stres­saa­vis­ta asiois­ta ja kes­kit­tyä vain naut­ti­maan lii­kun­nan ilosta.

Jos tämä ei enää onnis­tu nykyi­ses­sä har­ras­tuk­ses­sa­si tai lii­kun­ta­har­ras­tus itses­sään alkaa aiheut­taa sinul­le stres­siä, on aika pai­naa jar­rua. Mikä stres­sin aiheut­taa ja onko sinun omal­la teke­mi­sel­lä­si mah­dol­lis­ta vai­kut­taa asi­aan? Jos lii­kun­ta­har­ras­tus ei enää tuo sinul­le hyvää oloa ja miel­tä, on aika ottaa aikalisä.

3. Alat kek­siä syi­tä, ettei sinun tar­vit­se men­nä harrastukseesi.

Jos huo­maat kek­si­vä­si kai­ken­lais­ta muu­ta teke­mis­tä ja mene­mis­tä niil­le ajoil­le, kun sinul­la oli­si har­ras­tuk­se­si, voit olla mel­ko var­ma, että tau­ko teki­si hyvää.

Jos aiem­min lii­kun­ta­har­ras­tuk­se­si on innos­ta­nut sinua käy­mään har­ras­tuk­ses­sa sään­nöl­li­ses­ti, mut­ta nyt huo­maat kek­si­vä­si teko­syi­tä, ettei sinun tar­vit­se osal­lis­tua, voi olla tar­peen poh­tia mik­si et enää halua har­ras­taa kyseis­tä lajia vai onko nyt oikea het­ki pitää pie­ni tau­ko harrastuksestasi.

Mikä avuk­si?

Har­ras­tuk­sen kuu­luu toi­mia vas­ta­pai­no­na työlle/opiskelulle. Sen kuu­luu olla asia, jos­ta saat ener­gi­aa arkee­si ja joka tuo sinul­le hyvää miel­tä ja hyvän olon. Lii­kun­ta­har­ras­tuk­sen hyviä puo­lia on pal­jon, mut­ta jos huo­maat ettet enää löy­dä nii­tä omas­ta har­ras­tuk­ses­ta­si, kan­nat­taa sinun poi­mia tal­teen seu­raa­vat poh­dit­ta­vat asiat.

Jos huo­ma­sit, että edel­lä mai­ni­tut mer­kit täyt­ty­vät koh­dal­la­si, on hyvä pitää pie­ni tau­ko ja miet­tiä onko lii­kun­ta­har­ras­tuk­ses­sa­si jokin muut­tu­nut. Ota etäi­syyt­tä lii­kun­ta­har­ras­tuk­see­si ja mie­ti mikä sinut sai ennen innos­tu­maan har­ras­tuk­se­si suh­teen ja mie­ti miten tilan­ne on muut­tu­nut. Mikä sii­hen on voi­nut johtaa?

Muis­tu­ta mie­lee­si mik­si aikoi­naan aloi­tit kysei­sen lii­kun­ta­muo­don ja mit­kä ovat sen par­haat puo­let. Poh­di myös miten muu elä­mä­si on muut­tu­nut sii­tä, kun aloi­tit lii­kun­ta­har­ras­tuk­se­si. Voi­ko elä­mä olla muu­ten­kin kuor­mit­ta­vam­paa nyt, kuin aiemmin?

Sinun ei kuu­lui­si jou­tua tun­te­maan vel­vol­li­suu­den tun­net­ta har­ras­tus­ta­si koh­taan, vaan har­ra­sutk­sen kuu­lui­si olla vapaa­eh­tois­ta, haus­kaa ja sii­hen pitäi­si pys­tyä osal­lis­tu­maan sil­loin kun itses­tä sil­le tuntuu.

Jos sinus­ta tun­tuu, että olet polt­ta­mas­sa itse­si lop­puun lii­kun­ta­har­ras­tuk­ses­sa­si, ota tau­koa har­ras­tuk­ses­ta. Har­ras­tus on sel­lai­nen, johon voit aina pala­ta uudes­taan. Jos taas kai­paat vaih­te­lua, voi olla hyvä välil­lä kokeil­la jota­kin aivan muu­ta lajia. Esi­mer­kik­si XXL Dancea. 😉

Kai­paat­ko arkee­si iloa, huu­mo­ria ja ren­toa fii­lis­tä lii­kun­nan ohel­la? Tule mukaan XXL Dance tans­si­tun­neil­le ja tilaa itsel­le­si XXL-Dance sisä­pii­rin uutis­kir­je. Uutis­kir­jees­tä löy­dät uusim­mat kuu­lu­mi­set, vink­ke­jä ja posi­tii­vis­ta pöhi­nää, sekä tie­tys­ti kuu­let ensim­mäi­se­nä uusis­ta kurs­seis­ta, tun­neis­ta ja kou­lu­tuk­sis­ta. Ilmai­sen Sisä­pii­rin kir­jeen voit tila­ta säh­kö­pos­tii­si tästä.

8 vinkkiä miten oppia tanssimaan koreografia.

Olet­ko miet­ti­nyt miten oppia tans­si­maan koreo­gra­fia? Unel­moit­ko osaa­va­si haas­ta­van tans­si­ko­reo­gra­fian ulkoa, mut­ta aja­tus­kin tun­tuu lii­an vai­keal­ta toteut­taa? Haluai­sit­ko oppia nopeas­ti koreo­gra­fian, jota omal­la tans­si­lii­kun­ta tun­nil­la­si tans­si­taan täl­lä hetkellä?

Täs­sä blo­gi­pos­tauk­ses­sa annan sinul­le 8 vink­kiä miten oppia tans­si­maan koreo­gra­fia. Poi­mi nämä vin­kit itsel­le­si tal­teen ja nau­ti tans­sin huu­mas­ta täysillä!

Kenel­le tahan­sa uuden koreo­gra­fian opet­te­lu tuot­taa alus­sa enem­män työ­tä. Jopa tans­sia­lan ammat­ti­lai­sil­le. Tär­kein­tä onkin olla itsel­leen armol­li­nen ja suh­tau­tua asi­aan myös huu­mo­rin ja posi­tii­vi­suu­den kaut­ta. Lii­an vaka­vas­ti ei kan­na­ta ottaa, jot­ta tans­si­mi­ses­sa pysyy muka­na ilo ja mielekkyys.

1. Valit­se itsel­le­si paras tapa oppia

Meil­lä jokai­sel­la on oma luon­nol­li­nen tapam­me oppia. Sinä voit oppia par­hai­ten kat­se­le­mal­la, kun joku toi­nen taas oppii par­hai­ten kuun­te­le­mal­la tai kirjoittamalla.

Tär­kein­tä on löy­tää se itsel­le paras tapa oppia. Tans­si­ko­reo­gra­fian opet­te­lus­sa voit hyö­dyn­tää monia eri­lai­sia mene­tel­miä ja alus­sa kan­nat­taa­kin kokeil­la mikä tai mit­kä niis­tä ovat sinul­le sopivimmat.

Sinä voit teh­dä esi­mer­kik­si muis­tiin­pa­no­ja eli kuval­li­sia ja sanal­li­sia ohjei­ta koreo­gra­fian eri osis­ta. Joku oppii parem­min kat­so­mal­la muil­ta ihmi­sil­tä mal­lia. Tähän hyviä vink­ke­jä ovat ystä­vän tai ammat­ti­lai­sen esi­mer­kit sekä videoi­den katsominen.

2. Pil­ko koreo­gra­fia osiin

Ihmi­sen on hel­pom­pi oppia pie­nis­sä osis­sa. Jos yri­tät oppia ker­ral­la koko tans­si­ko­reo­gra­fi­aa, voit olla var­ma, että oppi­mi­nen on todel­la hidas­ta, jopa mahdotonta.

Pil­ko suo­siol­la koreo­gra­fia pie­niin osiin ja opet­te­le osa­nen ker­ral­laan. Kun opit ensim­mäi­sen osan, opet­te­le toi­nen ja sen jäl­keen opet­te­le liit­tä­mään osat yhteen. Näin opit kuin pala­pe­lin osia kokoa­mal­la pit­kän ja vaa­ti­van­kin koreo­gra­fian ulkoa.

3. Ker­taa oppimasi

Ker­taus on opin­to­jen äiti. Jos et tans­si koreo­gra­fi­aa, kuin ker­ran vii­kos­sa tans­si­lii­kun­ta­tun­nil­la, voit olla var­ma, että koreo­gra­fian opet­te­lus­sa kuluu aikaa. 

Ota siis aktii­vi­ses­ti tavak­si ker­ra­ta tans­si­ko­reo­gra­fia alle vuo­ro­kau­den sisäl­lä sii­tä, mil­loin olet sen ensim­mäi­sen ker­ran näh­nyt. On nimit­täin tut­kit­tu, että jopa yli puo­let opi­tus­ta koreo­gra­fias­ta unoh­tuu, jos sitä ei ker­taa vuo­ro­kau­den sisäl­lä oppimastaan.

4. Hyväk­sy se fak­ta, että alus­sa var­mas­ti unoh­dat liikkeitä

On tär­keä­tä muis­taa, että kaik­kea ei voi oppia ker­ral­la ja on täy­sin luon­nol­lis­ta unoh­taa asioi­ta. Täs­sä­kin koh­taa armol­li­suus astuu kuvioi­hin. Kuten yllä jo mai­nit­sin, opit­tu­jen asioi­den unoh­tu­mi­nen ilman ker­taa­mis­ta on todel­la suu­ri. Unoh­ta­mi­sen hidas­ta­mi­sek­si on onnek­si eri­lai­sia vink­ke­jä ja nik­se­jä, joi­ta voit poi­mia täs­tä pos­tauk­ses­ta itsellesi.

5. Vir­heet opettavat

Hyväk­sy myös se fak­ta, että alus­sa tulee teh­tyä vir­hei­tä. Kuten tut­tu sanon­ta kuu­luu, vir­heis­tä oppii. Kukaan ei ole täy­del­li­nen ja aina voi paran­taa omaa osaa­mis­taan. Vir­hei­den teke­mi­seen kan­nat­taa asen­noi­tua oppimiskokemuksena.

6. Tee muistiinpanoja

Kuten alus­sa ker­roin, meil­lä jokai­sel­la on oma tapam­me oppia. Muis­tiin­pa­no­ja teke­mäl­lä tans­si­ko­reo­gra­fia on myö­hem­min help­po palaut­taa mie­leen pala palalta. 

Jos et pys­ty teke­mään muis­tiin­pa­no­ja samal­la, kun ensim­mäi­sen ker­ran opet­te­let tans­si­ko­reo­gra­fi­aa, niin pyri teke­mään muis­tiin­pa­not mah­dol­li­sim­man pian, mie­lui­ten heti, kun se on mahdollista. 

Kir­joi­ta muis­tiin­pa­not mah­dol­li­sim­man yksi­tyis­koh­tai­ses­ti, jot­ta myö­hem­min ei tule tul­kin­tae­ro­ja ohjei­ta lukies­sa. Muis­tiin­pa­not on help­po ottaa mukaan mihin tahan­sa ja ker­ra­ta nii­tä vaik­ka kau­pan his­sis­sä mie­li­ku­va­har­joit­tei­den avulla.

7. Videoi omaa tanssiasi

Useim­mi­ten tans­si­lii­kun­ta­tun­nil­la ei saa kuva­ta, mut­ta kuten ylem­pä­nä neu­voin, kan­nat­taa videoi­da oma tans­si vuo­ro­kau­den sisäl­lä sii­tä, kun sen on ensim­mäi­sen ker­ran opetellut.

Videon avul­la sinun on help­po pala­ta kat­so­maan, miten koreo­gra­fia meni ja ker­ra­ta videon tah­tiin oppi­maa­si. Sen avul­la opit myös kat­so­maan mikä koh­ta kai­paa kehi­tys­tä ja mikä koh­ta sujuu jo mal­lik­kaas­ti. Kun videoit koreo­gra­fian heti, sinun on help­po ker­ra­ta aske­lei­ta videon avulla.

8. Opim­me eri tahdissa

Ensim­mäis­tä ker­taa tans­si­lii­kun­ta­tun­nil­le men­nes­sä­si voi tun­tua sil­tä, että muut osaa­vat jo koreo­gra­fian, kun sinä vas­ta har­joit­te­le­vat. Tun­neil­la voi olla sekai­sin jo kau­an tans­si­lii­kun­taa har­ras­ta­nei­ta, sekä vas­ta-alka­jia. Tämä on hyvä ottaa huo­mioon, jot­ta ei tus­kas­tu omaan tekemiseensä.

Me ihmi­set myös opim­me eri tah­dis­sa. Kuten luke­maan oppi­mi­nen, myös tans­si­ko­reo­gra­fian oppi­mi­nen­kin tapah­tuu ihmi­sen omas­sa tah­dis­sa. Toi­set oppi­vat jon­kun asian nopeam­min, kuin toi­set. Meil­lä jokai­sel­la on joku osa-alue, jon­ka oppi­mi­nen sujuu sil­män­rä­päyk­ses­sä, kun taas joku toi­nen asia vaa­tii pit­kää, jopa vuo­sien ker­taus­ta ja har­joit­te­lua. Älä siis mis­sään tapauk­ses­sa ver­taa itseä­si mui­hin, vaan kes­ki­ty omaan teke­mi­seen ja nau­ti oppimismatkasta.

BONUS­VINK­KI

Aloi­ta hel­pois­ta koreo­gra­fiois­ta. XXL-Dance tun­tien koreo­gra­fiois­ta on help­po aloit­taa, sil­lä liik­kei­tä on suh­teel­li­sen vähän ja osaa­mis­ta tär­keäm­pää on haus­kan­pi­to. Näil­lä tun­neil­la voit myös unoh­taa suo­rit­ta­mi­sen ja täy­del­li­syy­den tavoit­te­lun, sil­lä kun meil­lä on lii­ke ja miel­lä on musiik­ki, meil­lä on tanssi!