fbpx
3 merkkiä, jotka kertovat, että olet polttamassa itsesi loppuun liikuntaharrastuksessasi (ja kuinka ratkaiset ongelman).

3 merkkiä, jotka kertovat, että olet polttamassa itsesi loppuun liikuntaharrastuksessasi (ja kuinka ratkaiset ongelman).

Onko lii­kun­ta­har­ras­tuk­se­si alka­nut tun­tu­maan ras­kaal­ta? Tun­tuu­ko, että har­ras­tuk­ses­ta on tul­lut yksi vel­vol­li­suus työn ohel­le? Etkö enää saa samaa tun­net­ta har­ras­tuk­ses­ta­si, kuin alus­sa? Tun­nis­tat­ko mer­kit, jot­ka ker­to­vat, että olet polt­ta­mas­sa itse­si lop­puun liikuntaharrastuksessasi?

Kun aloi­tat uuden har­ras­tuk­sen olet luon­nol­li­ses­ti aivan innois­sa­si. Mie­le­si ei mal­ta odot­taa seu­raa­vaa lii­kun­ta­ker­taa ja har­ras­tus tuo työ­vii­kon rin­nal­le kai­vat­tua vaihtelua.

Ajan kulues­sa var­sin­kin, jos kysees­sä on kil­paur­hei­lu­har­ras­tus, har­ras­tus voi vie­dä muka­naan. Nopeam­min kuin huo­maat­kaan, har­ras­tus voi vie­dä kalen­te­ris­ta­si enem­män ja enem­män aikaa. Mis­tä sit­ten tie­tää, että lii­kun­ta­har­ras­tus ei enää ole hyväk­si? Mit­kä ovat ne 3 merk­kiä, jot­ka ker­to­vat, että olet polt­ta­mas­sa itse­si lop­puun lii­kun­ta­har­ras­tuk­ses­sa­si? Ja miten täl­lai­sen tilan­teen voi korjata?

Lue lisää: 3 vink­kiä miten aloit­taa tanssiharrastus

Tunnista loppuunpalamisen merkit ajoissa ja toimi oikein!

1. Har­ras­tuk­se­si vie enem­män ener­gi­aa, kuin se antaa.

Olet­ko huo­man­nut, että aiem­min lii­kun­ta­har­ras­tuk­se­si jäl­keen olit täyn­nä ener­gi­aa ja posi­tii­vis­ta intoa, mut­ta nyt jo lii­kun­ta­har­ras­tuk­sen aika­na tun­tu­vat ener­giat tak­kua­van ja into on pois­sa. Lii­kun­ta­har­ras­tuk­ses­ta on tul­lut sinul­le rutii­ni, ehkä jopa jon­kin astei­nen pakko.

Har­ras­tuk­sen tar­koi­tus on saa­da aja­tuk­set pois kulu­vas­ta työ­vii­kos­ta ja tuo­da posi­tii­vis­ta ener­gi­aa arjen kes­kel­le. Lii­kun­ta­har­ras­tuk­sen tar­koi­tus on antaa sinul­le posi­tii­vi­sia koke­muk­sia ja saa­da mie­le­si sekä keho­si voi­maan parem­min. Jos huo­maat, ettei har­ras­tuk­se­si enää täy­tä näi­tä kri­tee­rei­tä, on ehkä hyvä pysäh­tyä arvioi­maan mis­tä tilan­ne voi johtua.

2. Har­ras­tuk­se­si aiheut­taa sinul­le stres­siä, eikä tuo­ta enää hyvää oloa.

Työ ja opis­ke­lu sekä ihmis­suh­teet saat­ta­vat ajoit­tain aiheut­ta meil­le arkeen stres­siä. Lii­kun­ta­har­ras­tuk­sen tar­koi­tus on pois­taa sitä stres­siä arjes­tam­me. Lii­kun­ta­har­ras­tuk­sen aika­na sinul­la on tilai­suus nol­la­ta aja­tuk­se­si täy­sin stres­saa­vis­ta asiois­ta ja kes­kit­tyä vain naut­ti­maan lii­kun­nan ilosta.

Jos tämä ei enää onnis­tu nykyi­ses­sä har­ras­tuk­ses­sa­si tai lii­kun­ta­har­ras­tus itses­sään alkaa aiheut­taa sinul­le stres­siä, on aika pai­naa jar­rua. Mikä stres­sin aiheut­taa ja onko sinun omal­la teke­mi­sel­lä­si mah­dol­lis­ta vai­kut­taa asi­aan? Jos lii­kun­ta­har­ras­tus ei enää tuo sinul­le hyvää oloa ja miel­tä, on aika ottaa aikalisä.

3. Alat kek­siä syi­tä, ettei sinun tar­vit­se men­nä harrastukseesi.

Jos huo­maat kek­si­vä­si kai­ken­lais­ta muu­ta teke­mis­tä ja mene­mis­tä niil­le ajoil­le, kun sinul­la oli­si har­ras­tuk­se­si, voit olla mel­ko var­ma, että tau­ko teki­si hyvää.

Jos aiem­min lii­kun­ta­har­ras­tuk­se­si on innos­ta­nut sinua käy­mään har­ras­tuk­ses­sa sään­nöl­li­ses­ti, mut­ta nyt huo­maat kek­si­vä­si teko­syi­tä, ettei sinun tar­vit­se osal­lis­tua, voi olla tar­peen poh­tia mik­si et enää halua har­ras­taa kyseis­tä lajia vai onko nyt oikea het­ki pitää pie­ni tau­ko harrastuksestasi.

Mikä avuk­si?

Har­ras­tuk­sen kuu­luu toi­mia vas­ta­pai­no­na työlle/opiskelulle. Sen kuu­luu olla asia, jos­ta saat ener­gi­aa arkee­si ja joka tuo sinul­le hyvää miel­tä ja hyvän olon. Lii­kun­ta­har­ras­tuk­sen hyviä puo­lia on pal­jon, mut­ta jos huo­maat ettet enää löy­dä nii­tä omas­ta har­ras­tuk­ses­ta­si, kan­nat­taa sinun poi­mia tal­teen seu­raa­vat poh­dit­ta­vat asiat.

Jos huo­ma­sit, että edel­lä mai­ni­tut mer­kit täyt­ty­vät koh­dal­la­si, on hyvä pitää pie­ni tau­ko ja miet­tiä onko lii­kun­ta­har­ras­tuk­ses­sa­si jokin muut­tu­nut. Ota etäi­syyt­tä lii­kun­ta­har­ras­tuk­see­si ja mie­ti mikä sinut sai ennen innos­tu­maan har­ras­tuk­se­si suh­teen ja mie­ti miten tilan­ne on muut­tu­nut. Mikä sii­hen on voi­nut johtaa?

Muis­tu­ta mie­lee­si mik­si aikoi­naan aloi­tit kysei­sen lii­kun­ta­muo­don ja mit­kä ovat sen par­haat puo­let. Poh­di myös miten muu elä­mä­si on muut­tu­nut sii­tä, kun aloi­tit lii­kun­ta­har­ras­tuk­se­si. Voi­ko elä­mä olla muu­ten­kin kuor­mit­ta­vam­paa nyt, kuin aiemmin?

Sinun ei kuu­lui­si jou­tua tun­te­maan vel­vol­li­suu­den tun­net­ta har­ras­tus­ta­si koh­taan, vaan har­ra­sutk­sen kuu­lui­si olla vapaa­eh­tois­ta, haus­kaa ja sii­hen pitäi­si pys­tyä osal­lis­tu­maan sil­loin kun itses­tä sil­le tuntuu.

Jos sinus­ta tun­tuu, että olet polt­ta­mas­sa itse­si lop­puun lii­kun­ta­har­ras­tuk­ses­sa­si, ota tau­koa har­ras­tuk­ses­ta. Har­ras­tus on sel­lai­nen, johon voit aina pala­ta uudes­taan. Jos taas kai­paat vaih­te­lua, voi olla hyvä välil­lä kokeil­la jota­kin aivan muu­ta lajia. Esi­mer­kik­si XXL Dancea. 😉

Kai­paat­ko arkee­si iloa, huu­mo­ria ja ren­toa fii­lis­tä lii­kun­nan ohel­la? Tule mukaan XXL Dance tans­si­tun­neil­le ja tilaa itsel­le­si XXL-Dance sisä­pii­rin uutis­kir­je. Uutis­kir­jees­tä löy­dät uusim­mat kuu­lu­mi­set, vink­ke­jä ja posi­tii­vis­ta pöhi­nää, sekä tie­tys­ti kuu­let ensim­mäi­se­nä uusis­ta kurs­seis­ta, tun­neis­ta ja kou­lu­tuk­sis­ta. Ilmai­sen Sisä­pii­rin kir­jeen voit tila­ta säh­kö­pos­tii­si tästä.

3 asiaa, joita et opi koulussa liikunnasta.

3 asiaa, joita et opi koulussa liikunnasta.

Onko sinul­le jää­nyt kar­vas maku perus­kou­lun lii­kun­ta­tun­neis­ta? Onko mie­lee­si jää­nyt kou­lu­lii­kun­nas­ta ne veren maku suus­sa teh­dyt pun­ner­ruk­set kun­to­tes­tis­sä tai pis­tä­vä rin­ta­ki­pu puru­ra­dal­la hiih­tä­mi­ses­tä 30 asteen pak­ka­ses­sa? Tun­tuu­ko sinus­ta jo val­miik­si lii­kun­nan har­ras­ta­mi­nen suo­rit­ta­mi­sel­ta, pakol­ta ja ras­kaal­ta aja­tuk­sel­ta? Haluat­ko tie­tää 3 asi­aa, joi­ta et opi kou­lus­sa liikunnasta?

Usko pois, et ole ainoa! Jokai­sel­la lii­kun­ta­tun­nil­la piti suo­rit­taa, pyr­kiä samaan tai vie­lä parem­paan tulok­seen, kuin muut ikä­to­ve­rit. Piti olla vähin­tään niin hyvä, ettei jää­nyt luo­kan vii­mei­sek­si. Jos ei mitat­tu hen­ki­lö­koh­tai­sia tulok­sia, niin sit­ten kil­pail­tiin joukkuelajeissa.

Aikui­se­na ymmär­räm­me, että kou­lu­maa­il­ma arvo­sa­noi­neen on erit­täin haas­ta­va ympä­ris­tö. Opet­ta­jien on pak­ko arvioi­da oppi­lai­ta, jot­ta todis­tuk­siin saa­daan arvo­sa­nat ja tilas­tot saa­daan päi­vi­tet­tyä myös val­ta­kun­nal­li­sel­la tasolla.

Käy­tän­nös­sä tuo kaik­ki tar­koit­taa sitä, että lap­sen ja nuo­ren teke­mis­tä mita­taan kai­ken aikaa. Lii­kun­nas­sa mit­ta­rei­na toi­mi­vat kun­to­tes­tit ja ylei­set val­ta­kun­nal­li­set ikä­ryh­mit­täin toi­mi­vat tilas­tot. Lap­sel­le ja nuo­rel­le jää kuva sii­tä, että lii­kun­nan har­ras­ta­mi­nen on kil­pai­lua ja suo­rit­ta­mis­ta, jol­la pyri­tään aina johon­kin tulokseen.

Sinua voi kiin­nos­taa myös tämä: Voi­ko yli­pai­noi­nen har­ras­taa tanssia?

Lukemalla tämän postauksen opit 3 asiaa, joita et opi koulussa liikunnasta.

1. Lii­kun­nan har­ras­ta­mi­sen ei tar­vit­se olla tulos­ten mittausta.

Lii­kun­nan har­ras­ta­mi­nen voi olla muu­ta­kin, kuin tulos­ten mit­taa­mis­ta. Voit käy­dä kun­to­sa­lil­la vain sen takia, että sinul­le tulee hyvä olo tree­nin jäl­keen. Ei sen takia, että sinun on saa­ta­va nos­tet­tua pen­kis­tä 10 kg enem­män kuin vii­me kerralla.

Voit myös käy­dä hiih­tä­mäs­sä naut­tiak­se­si ulkoil­mas­ta ja upeis­ta mai­se­mis­ta. Ei sen takia, että sinun pitää saa­da tun­nin aika­na kier­ret­tyä puru­ra­dan hiih­to­la­tu vähin­tään 7 kertaa.

Kysy itsel­tä­si ääneen: Kum­pi sinua moti­voi enem­män: se, että läh­det käve­lyl­le met­sään naut­ti­maan luon­nos­ta vai se, että sinun on yleis­ten tilas­to­jen mukaan lii­kut­ta­va puo­li tun­tia päi­väs­sä? Niin­pä, lii­kun­nan ilo löy­tyy sii­tä, että sen teke­mi­ses­tä naut­tii, ei sik­si, että joku sanoo miten asiat kuu­lui­si tehdä.

Voit siis har­ras­taa lii­kun­taa ihan vain omak­si ilok­se­si tai aivan täy­sin muis­ta­kin syis­tä, kuin tulos­kes­kei­ses­ti suorittaen.

2. Lii­kun­taa voi har­ras­taa ilman kil­pai­lua itsen­sä tai mui­den kanssa.

Sinun ei tar­vit­se kil­pail­la, jos et halua. Jot­kut naut­ti­vat lii­kun­nas­ta enem­män pie­nen kil­pai­lun ohel­la, mut­ta liik­kua voi ihan ilman sitä­kin. Nyky­päi­vän yhteis­kun­nas­sa mei­dät ase­te­taan kil­pai­lua­se­maan mones­sa tilan­tees­sa. Kil­pai­lem­me joko mui­den tai itsem­me kanssa.

Mut­ta mitä, jos liik­kui­sit­kin vain kos­ka se on haus­kaa? Ei sik­si, että sinun pitää olla parem­pi, kuin työ­paik­ka­si Tii­na. Sinun ei myös­kään tar­vit­se kil­pail­la itse­si kans­sa. Ihmi­nen voi uupua omiin tavoitteisiinsa.

Oli­si todel­la tär­ke­ää, että arjes­ta löy­tyi­si sel­lai­sia­kin het­kiä, jois­sa ei oli­si mitään var­si­nais­ta tavoi­tet­ta. Lii­kun­taa voi har­ras­taa vain har­ras­ta­mi­sen ilos­ta. Sik­si, että se vie aja­tuk­set pois töis­tä ja teke­mät­tö­mis­tä kotias­ka­reis­ta. Sik­si, että voit het­ken naut­tia sinun omas­ta ajas­ta­si tai har­ras­tus­po­ru­kan hul­vat­to­man haus­kas­ta seurasta.

3. Lii­kun­nan har­ras­ta­mi­nen teh­dään omaa kehoa kuun­nel­len, ei ylei­siä suo­si­tuk­sia noudattaen.

Kuten edel­lä jo hie­man ker­roin­kin, lii­kun­taa ei pitäi­si har­ras­taa vain sik­si, että joku sanoo että niin kuu­luu teh­dä. Lii­kun­taa tuli­si har­ras­taa omaa kehoa kuunnellen.

Tänä päi­vä­nä moni unoh­taa kuun­nel­la omaa sisäis­tä ään­tään ja kehon vies­te­jä. Kun kehon vies­tit ohit­taa ja vain puur­taa eteen­päin, voi moti­vaa­tio, jak­sa­mi­nen ja innos­tus lop­pua lyhyeen. Keho voi pahim­mas­sa tapauk­ses­sa sanoa koko­naan sopi­muk­sen­sa irti.

Vaik­ka ylei­set lii­kun­ta­suo­si­tuk­set sanoi­si­vat mitä, sinun tulee kuun­nel­la omaa kehoa­si ja miel­tä­si. Jos työ­päi­vä on vie­nyt kaik­ki mehut sinus­ta ja keho huu­taa lepoa, sinun ei sil­loin tule läh­teä teke­mään salit­ree­niä vain kos­ka se lukee kalen­te­ris­sa­si, vaan sinun tulee antaa keho­si palau­tua ja kerä­tä voimia.

Jos keho­si on sitä miel­tä, että nor­maa­lis­ti teke­mä­si tun­nin ryh­mä­lii­kun­ta­tun­ti on lii­an ras­kas, voit aivan hyvin läh­teä tun­nil­ta kes­ken kai­ken pois tai pitää tauon sil­loin kun keho­si niin vaatii.

Jos kehon vies­te­jä ei kuun­te­le sil­loin, kun se kuis­kaa hil­jaa, havah­dut vii­meis­tään sil­loin, kun keho­si huu­taa ja on jo lii­an myö­häis­tä. Opet­te­le siis kuun­te­le­maan kehoa­si ja sitä, mil­loin keho­si kai­paa lepoa, mil­loin akti­voin­tia ja mil­loin kehon­huol­to oli­si paikallaan.

Kun sinä ja keho­si voit­te hyvin, myös mie­li voi paremmin.

Ker­ro kom­ment­ti­ken­täs­sä mil­lai­sia muis­to­ja sinul­la on kou­lu­lii­kun­nas­ta ja ovat­ko ne vai­kut­ta­neet sinun asen­tei­sii­si lii­kun­taa kohtaan.

3 vinkkiä miten aloittaa tanssiharrastus

Uuden har­ras­tuk­sen aloit­ta­mi­nen on jän­nit­tä­vää ja haus­kaa. Jos­kus kui­ten­kin olet voi­nut tör­mä­tä sii­hen, että haluai­sit aloit­taa jon­kin tie­tyn har­ras­tuk­sen, mut­ta et tie­dä mis­tä läh­teä liikkeelle.

Tans­si­har­ras­tuk­sen aloit­ta­mi­nen on mah­ta­va jut­tu, mut­ta moni ei tie­dä miten eri­lai­siin tans­si­har­ras­tuk­siin pää­see mukaan. Var­sin­kaan aikuisiällä.

Niin­pä koko­sim­me tähän blo­gi­pos­tauk­seem­me 3 vink­kiä sii­hen, miten voit aloit­taa tans­si­har­ras­tuk­sen hel­pos­ti. Näi­den vink­kien avul­la sinä­kin pää­set mukaan tans­sin huumaan!

Kyn­nys uuden lii­kun­ta­har­ras­tuk­sen aloit­ta­mi­seen voi olla kor­keal­la ja aja­tus perus ryh­mä­lii­kun­ta­tun­nis­ta nos­taa nis­ka­vil­lat pys­tyyn. Edel­li­sis­tä lii­kun­ta­ker­rois­ta voi olla kulu­nut aikaa tai et ole kos­kaan aiem­min har­ras­ta­nut mitään lii­kun­nal­lis­ta. Toi­saal­ta osal­lis­tu­mis­ta­si ohjat­tuun lii­kun­taan voi rajoit­taa jokin muu asia. Täl­lai­nen asia voi olla esi­mer­kik­si fyy­si­nen vam­ma tai muu lii­kun­ta­ra­joi­te. Näi­den vink­kien avul­la löy­dät juu­ri sinul­le sovel­tu­van tans­si­har­ras­tuk­sen ja aloi­tat har­ras­tuk­sen helposti!

1. Mie­ti mil­lai­nen tans­si­lii­kun­ta sinua kiin­nos­taa ja mitä sinä haluat saa­da tun­nil­ta käteesi.

Ensim­mäi­se­nä sinun tulee miet­tiä, mit­kä ovat sinun motii­vi­si tans­si­har­ras­tus­ta koh­taan. Haluat­ko oppia jon­kin tie­tyn tans­si­la­jin, täh­täät­kö mie­les­sä­si kil­paur­hei­luun vai haluat­ko löy­tää lii­kun­nan ilon ja haus­kaa teke­mis­tä arjen har­mau­den keskelle?

Mie­ti myös mil­lai­sia odo­tuk­sia sinul­la on har­ras­tuk­sen suh­teen. Haluat­ko tans­sia yksin, parin kans­sa vai ryh­mäs­sä. Kan­nat­taa myös miet­tiä miten tans­si sopii sinun arkee­si. Voi­sit­ko yhdis­tää las­ten kans­sa tou­hua­mi­sen yhtei­seen tans­si­har­ras­tuk­seen tai viih­dyt­kö enem­män vedes­sä, kuin kui­val­la maalla?

Kun olet päät­tä­nyt mil­lais­ta har­ras­tus­ta tans­sis­ta haet, on sinun aika­si siir­tyä vink­kiin nume­ro kaksi.

2. Ota sel­vää paik­ka­kun­ta­si ja lähia­lueit­te­si tarjonnasta.

Kun olet sel­vit­tä­nyt itsel­le­si sen mitä sinä haluat, on aika sel­vit­tää se mitä koti­kun­nas­sa­si tai lähia­lueil­la on tarjottavana.

Nyky­ään hel­poi­ten löy­tää tie­toa Googlen haku­ko­neel­la syöt­tä­mäl­lä haku­kent­tään esi­mer­kik­si sanat tans­si ja oma paik­ka­kun­ta. Lisäk­si Face­boo­kin pai­kal­lis­ryh­mis­sä ilmoi­tel­laan pai­koit­tain hyvin aktii­vi­ses­ti eri harrastemahdollisuuksista.

Mei­dät löy­dät Face­boo­kis­ta TÄÄLTÄ

Kan­nat­taa myös kur­ka­ta kan­sa­lais­opis­to­jen tar­jon­nat, sekä eri lii­kun­ta­sa­lien mah­dol­li­suu­det. Joil­ta­kin paik­ka­kun­nil­ta voi löy­tyä ihan eril­li­siä tanssistudioita.

Jos tie­dät jo mil­lai­sel­le tans­si­tun­nil­le haluat osal­lis­tua, voit myös ottaa suo­raan jär­jes­tä­jiin yhteyt­tä ja kysyä neu­voa, mis­tä kan­nat­taa aloit­taa. Myös muil­ta tans­sin har­ras­ta­jil­ta kan­nat­taa kysyä vink­ke­jä, mis­tä he voi­si­vat suo­si­tel­la etsi­mään juu­ri sinun tar­pei­ta­si täyt­tä­vää tanssitoimintaa.

Jos etsit tans­si­har­ras­tus­ta, jos­sa haluat läh­teä liik­keel­le pie­nel­lä kyn­nyk­sel­lä, ilon ja huu­mo­rin kaut­ta ja jos haluat oppia lem­peäs­ti liik­ku­maan sinun kun­to­ta­so­si ehdoil­la, ilman ham­pai­den kiris­te­lyä, siir­ry luke­maan seu­raa­vak­si vink­ki nume­ro kolme.

3. Tule mukaan tunnillemme!

Vii­mei­se­nä vink­ki­nä ker­ron sinul­le tämän: Tule roh­keas­ti mukaan XXL-Dance®️ tun­nil­le. Tun­neil­lem­me voi osal­lis­tua min­kä kun­toi­nen vaan. Tär­kein­tä on oma iloi­nen asen­ne ja pil­ke sil­mä­kul­mas­sa. Mei­dän tun­neil­lam­me val­lit­see posi­tii­vi­sen roh­kai­sun mal­li ja tun­neil­le olet ter­ve­tul­lut juu­ri sel­lai­se­na, kuin olet.

Tun­ti­va­li­koi­miim­me kuu­luu perin­tei­nen XXL-Dance®️ tun­ti, joka on lii­kun­ta­muo­to nai­sil­le, joi­den BMI on 30 tai yli ja jot­ka halua­vat tans­sia ilman “pak­ko liik­kua” ‑fii­lis­tä ja ryp­pyä otsassa.

XXL-Dance® on mata­lan kyn­nyk­sen lii­kun­taa, joka sopii monil­le. Mitään ei tar­vit­se osa­ta val­miik­si ja teke­mi­ses­tä naut­ti­mi­nen on tun­nin pääasia.

XXL-Dance® ‑tun­nil­le on omi­nais­ta haus­kan­pi­to, irrot­te­lu ja heit­täy­ty­mi­nen, mut­ta samal­la myös uuden opet­te­lu, itsen­sä haas­ta­mi­nen ja itsen­sä ylittäminen.

XXL-Dance® ‑tun­ti pitää sisäl­lään läm­mit­te­lyn, koreo­gra­fial­li­sia bii­se­jä, itseil­mai­sua tans­sien sekä jääh­dyt­te­lyn ja lyhyen venyttelyn.

XXL-Dance® ei pyri pai­non­pu­do­tuk­seen vaan liik­ku­mi­ses­ta, musii­kis­ta ja omas­ta kehos­ta naut­ti­mi­seen. Tun­nil­la ei myös­kään las­ke­ta kalo­ri­ku­lu­tus­ta, ver­tail­la tai arvos­tel­la, vaan fii­lis­tel­lään, kan­nus­te­taan ja iloi­taan onnistumisista.

Kon­sep­tis­tam­me löy­ty­vät myös Eve­ry­bo­dy-tun­ti, joka on suun­nat­tu aivan kai­kil­le ketään pois rajaa­mat­ta. Lisäk­si joil­la­kin paik­ka­kun­nil­la jär­jes­täm­me tans­sia vedes­sä, eli Aqua tun­neil­la pää­set nive­lys­tä­väl­li­ses­ti tans­si­maan vesi­jump­pa-altaa­seen. Las­ten kans­sa on haus­kaa ja rie­mu­kas­ta tans­sia. Sik­si olem­me otta­neet mukaan kon­sep­tiim­me myös las­ten omat Junior- tunnit.

Löy­dät mei­dät jo monel­ta paik­ka­kun­nal­ta. Pää­set tutus­tu­maan paik­ka­kun­ta­lis­taam­me TÄS­TÄ.

Jos omal­ta tai lähi­paik­ka­kun­nal­ta­si ei löy­dy val­miik­si ohjaa­jaa, kan­nat­taa vin­ka­ta kon­sep­tis­tam­me koti­paik­ka­si lii­kun­ta­vas­taa­val­le… tai mikä paras­ta: sinä voit itse halu­tes­sa­si perus­taa oman ryh­män paikkakunnallesi.

Ohjaa­ja­kou­lu­tus antaa sinul­le täy­det val­miu­det ohja­ta itse XXL-Dance®️ tun­te­ja ja antaa sinul­le oikeu­den hank­kia itsel­le­si ohjaa­ja­li­sens­sin. Et tar­vit­se vält­tä­mät­tä mitään aiem­paa koke­mus­ta tans­sin paris­ta tai lii­kun­ta-alal­ta. Me ope­tam­me sinul­le kai­ken tar­vit­ta­van. Mitäs sanot? Näh­dään­kö kevään Ohjaajakoulutuksessa? 😉

Ohjaa­ja­kou­lu­tuk­sen odo­tus­lis­tal­le pää­set liit­ty­mään TÄSTÄ

Lukijan kysymys: Voiko ylipainoinen harrastaa tanssia?

Saam­me luki­joil­tam­me, sekä some­seu­raa­jil­tam­me pal­jon eri­lai­sia hyviä kysy­myk­siä. Niin­pä pää­tim­me omis­taa aika ajoin blo­gis­ta koko­nai­sen pos­tauk­sen näi­den kysy­mys­ten vastauksille.

Tämän ker­tai­nen kysy­mys kuu­luu­kin, että voi­ko yli­pai­noi­nen har­ras­taa tans­sia? Vas­taus on kyl­lä. Kyl­lä aivan var­mas­ti, yli­pai­noi­nen­kin voi har­ras­taa tanssia.

Tans­sil­la on todet­tu har­ras­tuk­se­na ole­van monia posi­tii­vi­sia vai­ku­tuk­sia ihmi­sen hyvin­voin­tiin. Se mm. paran­taa oppi­mis­ky­kyä ja muis­tia, vai­kut­taa myön­tei­ses­ti omaan kehon­ku­vaan, sil­lä on todet­tu ole­van posi­tii­vi­sia vai­ku­tuk­sia eri­lais­ten sai­rauk­sien oirei­siin ja mikä tär­kein­tä, tans­si­mi­nen nos­taa tut­ki­tus­ti mielialaa.

Tans­si­mi­ses­ta on siis muu­ta­kin hyö­tyä, kuin lii­kun­nan ilo ja kun­non ylläpitäminen.

Jos aja­tus tans­sis­tu­dioit­ten tai kun­to­sa­lien perus tans­si­tun­neil­le osal­lis­tu­mi­ses­ta kau­his­tut­taa, voit aina hakeu­tua oman paik­ka­kun­ta­si XXL-Dance® tanssitunnille.

Tun­neil­lem­me voi osal­lis­tua min­kä kun­toi­nen vaan. Tär­kein­tä on oma iloi­nen asen­ne ja pil­ke sil­mä­kul­mas­sa. Mei­dän tun­neil­lam­me val­lit­see posi­tii­vi­sen roh­kai­sun mal­li ja tun­neil­le olet ter­ve­tul­lut juu­ri sel­lai­se­na, kuin olet.

Tun­ti­va­li­koi­miim­me kuu­luu perin­tei­nen  XXL-Dance®️ tun­ti, joka on lii­kun­ta­muo­to nai­sil­le, joi­den BMI on 30 tai yli ja jot­ka halua­vat tans­sia ilman “pak­ko liik­kua” ‑fii­lis­tä ja ryp­pyä otsassa.

XXL-Dance® on mata­lan kyn­nyk­sen lii­kun­taa, joka sopii monil­le. Mitään ei tar­vit­se osa­ta val­miik­si ja teke­mi­ses­tä naut­ti­mi­nen on tun­nin pääasia.

XXL-Dance® ‑tun­nil­le on omi­nais­ta haus­kan­pi­to, irrot­te­lu ja heit­täy­ty­mi­nen, mut­ta samal­la myös uuden opet­te­lu, itsen­sä haas­ta­mi­nen ja itsen­sä ylittäminen.

XXL-Dance® ‑tun­ti pitää sisäl­lään läm­mit­te­lyn, koreo­gra­fial­li­sia bii­se­jä, itseil­mai­sua tans­sien sekä jääh­dyt­te­lyn ja lyhyen venyttelyn.

XXL-Dance® ei pyri pai­non­pu­do­tuk­seen vaan liik­ku­mi­ses­ta, musii­kis­ta ja omas­ta kehos­ta naut­ti­mi­seen. Tun­nil­la ei myös­kään las­ke­ta kalo­ri­ku­lu­tus­ta, ver­tail­la tai arvos­tel­la, vaan fii­lis­tel­lään, kan­nus­te­taan ja iloi­taan onnistumisista.

Kon­sep­tis­tam­me löy­ty­vät myös Eve­ry­bo­dy-tun­ti, joka on suun­nat­tu aivan kai­kil­le ketään pois rajaa­mat­ta. Lisäk­si joil­la­kin paik­ka­kun­nil­la jär­jes­täm­me tans­sia vedes­sä, eli Aqua tun­neil­la pää­set nive­lys­tä­väl­li­ses­ti tans­si­maan vesi­jump­pa-altaa­seen. Las­ten kans­sa on haus­kaa ja rie­mu­kas­ta tans­sia. Sik­si olem­me otta­neet mukaan kon­sep­tiim­me myös las­ten omat Junior- tunnit.

Löy­dät mei­dät jo monel­ta paik­ka­kun­nal­ta. Pää­set tutus­tu­maan paik­ka­kun­ta­lis­taam­me TÄS­TÄ.

Haluat­ko sinä kysyä meil­tä jota­kin? Lai­ta meil­le vies­tiä Ins­ta­gram tilim­me tai Face­book sivum­me kaut­ta. Tai jätä kysy­myk­se­si ala­puo­lel­la näky­vään kommenttikenttään. 🙂