fbpx
Mitä tehdä, jos on kyllästynyt laihduttamaan?

Mitä tehdä, jos on kyllästynyt laihduttamaan?

Mitä teh­dä, jos on kyl­läs­ty­nyt laih­dut­ta­maan? Tun­tuu­ko sinus­ta, että olet yrit­tä­nyt laih­dut­taa, mut­ta mitään ei tapah­du? Olet­ko elä­män­ta­pa­laih­dut­ta­ja, joka on ollut monil­la diee­teil­lä, mut­ta kilot tule­vat aina kor­ko­jen kera takai­sin? Olet­ko laih­dut­ta­ja, joka rep­sah­taa tois­ta­mi­seen ja nyt uudes­taan aloit­ta­mi­nen tun­tuu jo kyllästyttävältä?

Yhteis­kun­ta ihan­noi laih­dut­ta­mis­ta. Mark­ki­noil­le tulee joka vuo­si kym­me­nit­täin uusia tuot­tei­ta ja pal­ve­lui­ta, jot­ka lupaa­vat karis­taa mikä min­kä­kin ver­ran kilo­ja vyötäröltä.

Mai­nok­set lupaa­vat lyhyes­sä ajas­sa upei­ta tulok­sia, mut­ta itsel­lä tulok­set jää­vät niu­koik­si tai tule­vat kor­ko­jen kera takai­sin. Jojo­laih­dut­ta­mi­nen on arki­päi­vää ja pus­si­kei­tot sekä tiu­kat verk­ko­val­men­nuk­set ovat tul­leet tutuksi.

Some­ka­na­vat ja tv pur­sua­vat mai­nok­sia laih­dut­ta­mi­seen ja pai­non­hal­lin­taan liit­tyen. Tun­tuu­ko sinus­ta, että joka puo­lel­la kes­ki­ty­tään vain sii­hen mon­ta­ko kiloa kuka­kin on tiput­ta­nut mis­sä­kin ajassa?

Mitä tuli­si teh­dä, kun aja­tus koko laih­dut­ta­mi­ses­ta on alka­nut kyllästyttää?

Lue lisää: Miten löy­tää lii­kun­nan ilo?

Lukemalla tämän postauksen loppuun opit, mitä tehdä jos laihduttaminen kyllästyttää.

1. Lope­ta laihduttaminen

Jos laih­dut­ta­mi­nen kyl­läs­tyt­tää, lope­ta laih­dut­ta­mi­nen. Kun laih­dut­ta­mi­ses­ta tulee stres­saa­va ja pai­nei­ta tuo­va teki­jä arkeen, se alkaa vie­dä voi­mia myös muis­ta asioista.

Stres­saan­tu­nut keho ei myös­kään toi­mi nor­maa­lis­ti ja usein stres­si hidas­taa­kin kehom­me toi­min­to­ja, kuten aineenvaihduntaa.

Jos laih­dut­ta­mi­nen ei tuo­ta tulos­ta, laih­dut­ta­mi­nen aiheut­taa stres­siä tai aja­tus koko laih­dut­ta­mi­ses­ta kyl­läs­tyt­tää, on oikea aika pis­tää koko hom­ma tauol­le ja kes­kit­tyä johon­kin aivan muuhun.

Kes­ki­ty sitä vas­toin lisää­mään arkee­si iloi­sia asioi­ta. Tee asioi­ta, jot­ka tuo­vat sinul­le hyvää oloa pidem­mäl­lä aika­vä­lil­lä ja nau­ti arjen pie­nis­tä asioista.

2. Kuun­te­le kehoasi

Oman kehon vies­tien kuun­te­le­mi­nen on meil­le ihmi­sil­le vai­kea­ta. Oikeas­taan omaa kehoa kuun­te­lee usein vas­ta sil­loin, kun keho alkaa valit­ta­maan huo­nos­ta koh­te­lus­ta kovaan ääneen.

Jokai­nen ter­vey­ten­sä menet­tä­nyt tie­tää, mil­tä tun­tuu, kun oma keho lähet­tää sel­kei­tä vies­te­jä. Vies­te­jä sii­tä, että nyt jos et hidas­ta, tapah­tuu jota­kin kamalaa.

Sinun tuli­si­kin ope­tel­la kuun­te­le­maan keho­si vies­te­jä jo sil­loin, kun keho­si vas­ta hil­jaa kuis­kai­lee toi­vei­taan sinul­le. Opet­te­le kuun­te­le­maan miten keho­si ker­too tar­vit­se­van­sa ravin­toa, lepoa ja unta.

3. Ole armollinen

Opet­te­le puhu­maan itsel­le­si samoin, kuin puhut par­haal­le ystä­väl­le­si. Lope­ta itse­si sät­ti­mi­nen ja kri­ti­soi­mi­nen. Jos haluat muut­taa jota­kin asi­aa elä­mäs­sä­si, sii­hen mat­kal­le kuu­luu töys­syt ja taka­pa­kit. Ne ovat nor­maa­lia elä­mää ja ne kuu­lu­vat prosessiin.

Tär­kein­tä on se mitä teet sen jäl­keen, kun olet koh­dan­nut mat­kal­la­si töys­syn. Luo­vu­tat­ko vai jat­kat­ko sii­tä, mihin ennen töys­syä tai taka­pak­kia jäit.

Kukaan ei ole yli-ihmi­nen. Et edes sinä. Muis­ta olla armol­li­nen itseä­si ja teko­ja­si koh­taan ja käsi­tel­lä takais­kut lem­pey­del­lä ja ymmärryksellä.

4. Vaih­da ajattelutapaa.

Jos olet aina teh­nyt asiat tie­tyl­lä taval­la ja joka ker­ta lop­pu­tu­los ei ole mie­lui­sa, sil­loin on aika muut­taa jota­kin. Muu­ta esi­mer­kik­si ajat­te­lu­ta­paa­si liik­ku­mi­sen ja ruo­kai­lun suh­teen. Älä tee asioi­ta vain sik­si, että haluat laih­tua. Tee asioi­ta, kos­ka ne tuo­vat sinul­le hyvää miel­tä ja hyvää oloa.

Etsi esi­mer­kik­si lii­kun­ta­muo­to, jos­sa huo­maa­mat­ta­si lii­kut, joka tuo sinul­le iloa ja ener­gi­aa arkee­si ja saa sinut odot­ta­maan innol­la seu­raa­vaa ker­taa. Lope­ta suo­rit­ta­mi­nen ja aloi­ta itse­si hyväksyminen.

Kai­paat­ko ins­pi­roi­via ja moti­voi­via vink­ke­jä arkee­si? Lii­ty mukaan XXL-DANCE Sisä­pii­riin ja saa säh­kö­pos­tii­si kah­den vii­kon välein läm­min­hen­kis­tä pos­tia täyn­nä XXL-Dance kon­sep­til­le tut­tua posi­tii­vis­ta pöhinää.

3 asiaa, joita et opi koulussa liikunnasta.

3 asiaa, joita et opi koulussa liikunnasta.

Onko sinul­le jää­nyt kar­vas maku perus­kou­lun lii­kun­ta­tun­neis­ta? Onko mie­lee­si jää­nyt kou­lu­lii­kun­nas­ta ne veren maku suus­sa teh­dyt pun­ner­ruk­set kun­to­tes­tis­sä tai pis­tä­vä rin­ta­ki­pu puru­ra­dal­la hiih­tä­mi­ses­tä 30 asteen pak­ka­ses­sa? Tun­tuu­ko sinus­ta jo val­miik­si lii­kun­nan har­ras­ta­mi­nen suo­rit­ta­mi­sel­ta, pakol­ta ja ras­kaal­ta aja­tuk­sel­ta? Haluat­ko tie­tää 3 asi­aa, joi­ta et opi kou­lus­sa liikunnasta?

Usko pois, et ole ainoa! Jokai­sel­la lii­kun­ta­tun­nil­la piti suo­rit­taa, pyr­kiä samaan tai vie­lä parem­paan tulok­seen, kuin muut ikä­to­ve­rit. Piti olla vähin­tään niin hyvä, ettei jää­nyt luo­kan vii­mei­sek­si. Jos ei mitat­tu hen­ki­lö­koh­tai­sia tulok­sia, niin sit­ten kil­pail­tiin joukkuelajeissa.

Aikui­se­na ymmär­räm­me, että kou­lu­maa­il­ma arvo­sa­noi­neen on erit­täin haas­ta­va ympä­ris­tö. Opet­ta­jien on pak­ko arvioi­da oppi­lai­ta, jot­ta todis­tuk­siin saa­daan arvo­sa­nat ja tilas­tot saa­daan päi­vi­tet­tyä myös val­ta­kun­nal­li­sel­la tasolla.

Käy­tän­nös­sä tuo kaik­ki tar­koit­taa sitä, että lap­sen ja nuo­ren teke­mis­tä mita­taan kai­ken aikaa. Lii­kun­nas­sa mit­ta­rei­na toi­mi­vat kun­to­tes­tit ja ylei­set val­ta­kun­nal­li­set ikä­ryh­mit­täin toi­mi­vat tilas­tot. Lap­sel­le ja nuo­rel­le jää kuva sii­tä, että lii­kun­nan har­ras­ta­mi­nen on kil­pai­lua ja suo­rit­ta­mis­ta, jol­la pyri­tään aina johon­kin tulokseen.

Sinua voi kiin­nos­taa myös tämä: Voi­ko yli­pai­noi­nen har­ras­taa tanssia?

Lukemalla tämän postauksen opit 3 asiaa, joita et opi koulussa liikunnasta.

1. Lii­kun­nan har­ras­ta­mi­sen ei tar­vit­se olla tulos­ten mittausta.

Lii­kun­nan har­ras­ta­mi­nen voi olla muu­ta­kin, kuin tulos­ten mit­taa­mis­ta. Voit käy­dä kun­to­sa­lil­la vain sen takia, että sinul­le tulee hyvä olo tree­nin jäl­keen. Ei sen takia, että sinun on saa­ta­va nos­tet­tua pen­kis­tä 10 kg enem­män kuin vii­me kerralla.

Voit myös käy­dä hiih­tä­mäs­sä naut­tiak­se­si ulkoil­mas­ta ja upeis­ta mai­se­mis­ta. Ei sen takia, että sinun pitää saa­da tun­nin aika­na kier­ret­tyä puru­ra­dan hiih­to­la­tu vähin­tään 7 kertaa.

Kysy itsel­tä­si ääneen: Kum­pi sinua moti­voi enem­män: se, että läh­det käve­lyl­le met­sään naut­ti­maan luon­nos­ta vai se, että sinun on yleis­ten tilas­to­jen mukaan lii­kut­ta­va puo­li tun­tia päi­väs­sä? Niin­pä, lii­kun­nan ilo löy­tyy sii­tä, että sen teke­mi­ses­tä naut­tii, ei sik­si, että joku sanoo miten asiat kuu­lui­si tehdä.

Voit siis har­ras­taa lii­kun­taa ihan vain omak­si ilok­se­si tai aivan täy­sin muis­ta­kin syis­tä, kuin tulos­kes­kei­ses­ti suorittaen.

2. Lii­kun­taa voi har­ras­taa ilman kil­pai­lua itsen­sä tai mui­den kanssa.

Sinun ei tar­vit­se kil­pail­la, jos et halua. Jot­kut naut­ti­vat lii­kun­nas­ta enem­män pie­nen kil­pai­lun ohel­la, mut­ta liik­kua voi ihan ilman sitä­kin. Nyky­päi­vän yhteis­kun­nas­sa mei­dät ase­te­taan kil­pai­lua­se­maan mones­sa tilan­tees­sa. Kil­pai­lem­me joko mui­den tai itsem­me kanssa.

Mut­ta mitä, jos liik­kui­sit­kin vain kos­ka se on haus­kaa? Ei sik­si, että sinun pitää olla parem­pi, kuin työ­paik­ka­si Tii­na. Sinun ei myös­kään tar­vit­se kil­pail­la itse­si kans­sa. Ihmi­nen voi uupua omiin tavoitteisiinsa.

Oli­si todel­la tär­ke­ää, että arjes­ta löy­tyi­si sel­lai­sia­kin het­kiä, jois­sa ei oli­si mitään var­si­nais­ta tavoi­tet­ta. Lii­kun­taa voi har­ras­taa vain har­ras­ta­mi­sen ilos­ta. Sik­si, että se vie aja­tuk­set pois töis­tä ja teke­mät­tö­mis­tä kotias­ka­reis­ta. Sik­si, että voit het­ken naut­tia sinun omas­ta ajas­ta­si tai har­ras­tus­po­ru­kan hul­vat­to­man haus­kas­ta seurasta.

3. Lii­kun­nan har­ras­ta­mi­nen teh­dään omaa kehoa kuun­nel­len, ei ylei­siä suo­si­tuk­sia noudattaen.

Kuten edel­lä jo hie­man ker­roin­kin, lii­kun­taa ei pitäi­si har­ras­taa vain sik­si, että joku sanoo että niin kuu­luu teh­dä. Lii­kun­taa tuli­si har­ras­taa omaa kehoa kuunnellen.

Tänä päi­vä­nä moni unoh­taa kuun­nel­la omaa sisäis­tä ään­tään ja kehon vies­te­jä. Kun kehon vies­tit ohit­taa ja vain puur­taa eteen­päin, voi moti­vaa­tio, jak­sa­mi­nen ja innos­tus lop­pua lyhyeen. Keho voi pahim­mas­sa tapauk­ses­sa sanoa koko­naan sopi­muk­sen­sa irti.

Vaik­ka ylei­set lii­kun­ta­suo­si­tuk­set sanoi­si­vat mitä, sinun tulee kuun­nel­la omaa kehoa­si ja miel­tä­si. Jos työ­päi­vä on vie­nyt kaik­ki mehut sinus­ta ja keho huu­taa lepoa, sinun ei sil­loin tule läh­teä teke­mään salit­ree­niä vain kos­ka se lukee kalen­te­ris­sa­si, vaan sinun tulee antaa keho­si palau­tua ja kerä­tä voimia.

Jos keho­si on sitä miel­tä, että nor­maa­lis­ti teke­mä­si tun­nin ryh­mä­lii­kun­ta­tun­ti on lii­an ras­kas, voit aivan hyvin läh­teä tun­nil­ta kes­ken kai­ken pois tai pitää tauon sil­loin kun keho­si niin vaatii.

Jos kehon vies­te­jä ei kuun­te­le sil­loin, kun se kuis­kaa hil­jaa, havah­dut vii­meis­tään sil­loin, kun keho­si huu­taa ja on jo lii­an myö­häis­tä. Opet­te­le siis kuun­te­le­maan kehoa­si ja sitä, mil­loin keho­si kai­paa lepoa, mil­loin akti­voin­tia ja mil­loin kehon­huol­to oli­si paikallaan.

Kun sinä ja keho­si voit­te hyvin, myös mie­li voi paremmin.

Ker­ro kom­ment­ti­ken­täs­sä mil­lai­sia muis­to­ja sinul­la on kou­lu­lii­kun­nas­ta ja ovat­ko ne vai­kut­ta­neet sinun asen­tei­sii­si lii­kun­taa kohtaan.

Miten löytää liikunnan ilo?

Vuo­den alun on saa­nut lukea joka puo­lel­ta lii­kun­taan liit­ty­viä artik­ke­lei­ta, mai­nok­sia ja somejulkaisuja.

Mut­ta mitä, jos lii­kun­ta ei kiin­nos­ta? Mitä, jos pelk­kä sana lii­kun­ta tuo mie­leen ylä­as­teen kiusal­li­set jump­pa­tun­nit ja jouk­kue­la­jien valin­ta­ti­lan­teet. Tai käsi­tys lii­kun­nas­ta on ham­paat irves­sä ja otsa­suo­ni kohis­ten teh­tä­vää tavoit­teel­lis­ta suo­rit­ta­mis­ta. Voi­ko lii­kun­nas­ta innos­tua vie­lä aikui­se­na? Voi­ko lii­kun­nas­ta naut­tia ja mis­tä löy­tää se kadon­nut lii­kun­nan ilo?

Täs­sä blo­gi­pos­tauk­ses­sa haluan pureu­tua mei­dän­kin tans­si­joi­tam­me ennen pal­jon puhu­tut­ta­nee­seen aihee­seen: Miten löy­tää kadon­nut lii­kun­nan ilo?

Seu­raa mei­tä Instagramissa

Jos edel­li­ses­tä lii­kun­ta­ker­ras­ta on aikaa, on liik­keel­le läh­te­mi­sen kyn­nys kor­keam­pi. Tai jos aiem­mat lii­kun­ta­ko­ke­muk­set ovat olleet jol­la­kin taval­la epä­miel­lyt­tä­viä ja inhot­ta­via, voi lii­kun­nan aloit­ta­mi­nen tun­tua jopa mah­dot­to­mal­ta aja­tuk­sel­ta. Tämä on täy­sin nor­maa­lia ja hyvin­kin yleistä.

Ensim­mäi­se­nä kan­nat­taa­kin läh­teä liik­keel­le pie­nin aske­lin ja aloit­taa rau­hal­li­ses­ti. Oikeas­taan sinun ei tar­vit­se muu­ta kuin ottaa se yksi askel. Sekin on jo lii­ket­tä. Mahtavaa!

Läh­de liik­keel­le siis rau­has­sa. Tutus­tu eri­lai­siin tapoi­hin liik­kua ja etsi sil­lä tavoin itsel­le­si miel­lyt­tä­viä ja haus­ko­ja laje­ja. Kokei­le roh­keas­ti sel­lai­sia­kin laje­ja, joi­ta et ole aiem­min kokeil­lut. Niis­tä joku saat­taa yllät­tää posi­tii­vi­ses­ti. Kun löy­dät itsel­le­si mie­lui­san ja muka­van tavan liik­kua, on liik­keel­le läh­te­mi­sen kyn­nys seu­raa­van ker­ran tul­les­sa pal­jon mata­lam­pi, sil­lä mie­les­sä­si on vie­lä edel­li­sen ker­ran miel­lyt­tä­vät kokemukset.

Lii­kun­nan ilon löy­tä­mi­ses­sä voi aut­taa myös se, että aloi­tat liik­ku­mi­sen jon­kun ystä­vän tai lähei­sen kans­sa yhdes­sä. Käve­ly­lenk­ki kuluu hujauk­ses­sa, kun seu­ra­na on paras ystä­vä, jon­ka kans­sa voi samal­la jakaa päi­vän polt­ta­vat puheenaiheet.

Tans­si­tun­nil­le­kin voi olla muka­vam­pi tul­la ensin ystä­vän kans­sa. Ystä­vän seu­ra aut­taa ren­tou­tu­maan ja sen jäl­keen tun­nil­le tulo onkin hel­pom­paa, kun on jo ker­ran näh­nyt mis­tä on kyse.

Jos et löy­dä itsel­le­si kave­ria tans­si­tun­nil­le, hätä ei ole tämän näköi­nen! Tun­neil­lem­me voit tot­ta­kai tul­la yksin­kin. Pak­kaa vain rep­puun mukaan juo­ma­pul­lon lisäk­si aimo annos huu­mo­ria ja heit­täy­ty­mis­ky­kyä ja olet jo otta­nut nis­ka­len­kin tilanteesta.

Älä myös­kään tee liik­ku­mi­ses­ta itsel­le­si pak­ko­pul­laa. Kaik­ki ilo kari­see mis­tä vain toi­min­nas­ta, jos teke­mi­ses­tä tulee suo­rit­ta­mis­ta, pak­ko teh­dä- hen­kis­tä ja stres­saa­vaa. Usein alus­sa voi vai­va­ta myös vauh­ti­so­keus. Alun päät­tä­väi­nen mie­lia­la voi joh­taa lii­kaan tou­hua­mi­seen ja ilo sekä innos­tus kat­ke­aa kuin sei­nään, kun krop­pa huu­taa armoa.

Lii­ku siis vain sil­loin, kun sinus­ta tun­tuu hyväl­tä ja oikeal­ta. Muis­tu­ta mie­leen edel­lis­ker­ran haus­kat koke­muk­set ja sen jäl­keen tun­tu­nut hyvä olo. Kokei­le, heit­täy­dy mukaan ja etsi itsel­le­si pil­kah­dus huu­mo­ria lii­kun­nan lomaan. Näin lii­kun­nan ilo löy­tyy kuin vahingossa.

XXL Dance tun­neil­la läh­de­tään liik­keel­le pie­nin aske­lin. Jokai­nen tekee juu­ri sen ver­ran mitä pys­tyy. Voi vaik­ka hui­la­ta välil­lä, jos sil­tä tun­tuu. Ryh­mis­säm­me on val­ta­kun­nal­li­ses­ti tun­ne­tus­ti läm­min hen­ki. Jos tulet täy­sin uute­na ryh­mään, sinut ote­taan avo­sy­lin vas­taan. Ota siis roh­keas­ti ensim­mäi­nen askel koh­ti lii­kun­nan ilon löy­ty­mis­tä ja suun­taa koh­ti XXL Dance tuntia.

Kat­so täs­tä mil­lä paik­ka­kun­nil­la tun­te­jam­me järjestetään.