fbpx
Mitä tehdä, jos on kyllästynyt laihduttamaan?

Mitä tehdä, jos on kyllästynyt laihduttamaan?

Mitä teh­dä, jos on kyl­läs­ty­nyt laih­dut­ta­maan? Tun­tuu­ko sinus­ta, että olet yrit­tä­nyt laih­dut­taa, mut­ta mitään ei tapah­du? Olet­ko elä­män­ta­pa­laih­dut­ta­ja, joka on ollut monil­la diee­teil­lä, mut­ta kilot tule­vat aina kor­ko­jen kera takai­sin? Olet­ko laih­dut­ta­ja, joka rep­sah­taa tois­ta­mi­seen ja nyt uudes­taan aloit­ta­mi­nen tun­tuu jo kyllästyttävältä?

Yhteis­kun­ta ihan­noi laih­dut­ta­mis­ta. Mark­ki­noil­le tulee joka vuo­si kym­me­nit­täin uusia tuot­tei­ta ja pal­ve­lui­ta, jot­ka lupaa­vat karis­taa mikä min­kä­kin ver­ran kilo­ja vyötäröltä.

Mai­nok­set lupaa­vat lyhyes­sä ajas­sa upei­ta tulok­sia, mut­ta itsel­lä tulok­set jää­vät niu­koik­si tai tule­vat kor­ko­jen kera takai­sin. Jojo­laih­dut­ta­mi­nen on arki­päi­vää ja pus­si­kei­tot sekä tiu­kat verk­ko­val­men­nuk­set ovat tul­leet tutuksi.

Some­ka­na­vat ja tv pur­sua­vat mai­nok­sia laih­dut­ta­mi­seen ja pai­non­hal­lin­taan liit­tyen. Tun­tuu­ko sinus­ta, että joka puo­lel­la kes­ki­ty­tään vain sii­hen mon­ta­ko kiloa kuka­kin on tiput­ta­nut mis­sä­kin ajassa?

Mitä tuli­si teh­dä, kun aja­tus koko laih­dut­ta­mi­ses­ta on alka­nut kyllästyttää?

Lue lisää: Miten löy­tää lii­kun­nan ilo?

Lukemalla tämän postauksen loppuun opit, mitä tehdä jos laihduttaminen kyllästyttää.

1. Lope­ta laihduttaminen

Jos laih­dut­ta­mi­nen kyl­läs­tyt­tää, lope­ta laih­dut­ta­mi­nen. Kun laih­dut­ta­mi­ses­ta tulee stres­saa­va ja pai­nei­ta tuo­va teki­jä arkeen, se alkaa vie­dä voi­mia myös muis­ta asioista.

Stres­saan­tu­nut keho ei myös­kään toi­mi nor­maa­lis­ti ja usein stres­si hidas­taa­kin kehom­me toi­min­to­ja, kuten aineenvaihduntaa.

Jos laih­dut­ta­mi­nen ei tuo­ta tulos­ta, laih­dut­ta­mi­nen aiheut­taa stres­siä tai aja­tus koko laih­dut­ta­mi­ses­ta kyl­läs­tyt­tää, on oikea aika pis­tää koko hom­ma tauol­le ja kes­kit­tyä johon­kin aivan muuhun.

Kes­ki­ty sitä vas­toin lisää­mään arkee­si iloi­sia asioi­ta. Tee asioi­ta, jot­ka tuo­vat sinul­le hyvää oloa pidem­mäl­lä aika­vä­lil­lä ja nau­ti arjen pie­nis­tä asioista.

2. Kuun­te­le kehoasi

Oman kehon vies­tien kuun­te­le­mi­nen on meil­le ihmi­sil­le vai­kea­ta. Oikeas­taan omaa kehoa kuun­te­lee usein vas­ta sil­loin, kun keho alkaa valit­ta­maan huo­nos­ta koh­te­lus­ta kovaan ääneen.

Jokai­nen ter­vey­ten­sä menet­tä­nyt tie­tää, mil­tä tun­tuu, kun oma keho lähet­tää sel­kei­tä vies­te­jä. Vies­te­jä sii­tä, että nyt jos et hidas­ta, tapah­tuu jota­kin kamalaa.

Sinun tuli­si­kin ope­tel­la kuun­te­le­maan keho­si vies­te­jä jo sil­loin, kun keho­si vas­ta hil­jaa kuis­kai­lee toi­vei­taan sinul­le. Opet­te­le kuun­te­le­maan miten keho­si ker­too tar­vit­se­van­sa ravin­toa, lepoa ja unta.

3. Ole armollinen

Opet­te­le puhu­maan itsel­le­si samoin, kuin puhut par­haal­le ystä­väl­le­si. Lope­ta itse­si sät­ti­mi­nen ja kri­ti­soi­mi­nen. Jos haluat muut­taa jota­kin asi­aa elä­mäs­sä­si, sii­hen mat­kal­le kuu­luu töys­syt ja taka­pa­kit. Ne ovat nor­maa­lia elä­mää ja ne kuu­lu­vat prosessiin.

Tär­kein­tä on se mitä teet sen jäl­keen, kun olet koh­dan­nut mat­kal­la­si töys­syn. Luo­vu­tat­ko vai jat­kat­ko sii­tä, mihin ennen töys­syä tai taka­pak­kia jäit.

Kukaan ei ole yli-ihmi­nen. Et edes sinä. Muis­ta olla armol­li­nen itseä­si ja teko­ja­si koh­taan ja käsi­tel­lä takais­kut lem­pey­del­lä ja ymmärryksellä.

4. Vaih­da ajattelutapaa.

Jos olet aina teh­nyt asiat tie­tyl­lä taval­la ja joka ker­ta lop­pu­tu­los ei ole mie­lui­sa, sil­loin on aika muut­taa jota­kin. Muu­ta esi­mer­kik­si ajat­te­lu­ta­paa­si liik­ku­mi­sen ja ruo­kai­lun suh­teen. Älä tee asioi­ta vain sik­si, että haluat laih­tua. Tee asioi­ta, kos­ka ne tuo­vat sinul­le hyvää miel­tä ja hyvää oloa.

Etsi esi­mer­kik­si lii­kun­ta­muo­to, jos­sa huo­maa­mat­ta­si lii­kut, joka tuo sinul­le iloa ja ener­gi­aa arkee­si ja saa sinut odot­ta­maan innol­la seu­raa­vaa ker­taa. Lope­ta suo­rit­ta­mi­nen ja aloi­ta itse­si hyväksyminen.

Kai­paat­ko ins­pi­roi­via ja moti­voi­via vink­ke­jä arkee­si? Lii­ty mukaan XXL-DANCE Sisä­pii­riin ja saa säh­kö­pos­tii­si kah­den vii­kon välein läm­min­hen­kis­tä pos­tia täyn­nä XXL-Dance kon­sep­til­le tut­tua posi­tii­vis­ta pöhinää.

3 asiaa, joita et opi koulussa liikunnasta.

3 asiaa, joita et opi koulussa liikunnasta.

Onko sinul­le jää­nyt kar­vas maku perus­kou­lun lii­kun­ta­tun­neis­ta? Onko mie­lee­si jää­nyt kou­lu­lii­kun­nas­ta ne veren maku suus­sa teh­dyt pun­ner­ruk­set kun­to­tes­tis­sä tai pis­tä­vä rin­ta­ki­pu puru­ra­dal­la hiih­tä­mi­ses­tä 30 asteen pak­ka­ses­sa? Tun­tuu­ko sinus­ta jo val­miik­si lii­kun­nan har­ras­ta­mi­nen suo­rit­ta­mi­sel­ta, pakol­ta ja ras­kaal­ta aja­tuk­sel­ta? Haluat­ko tie­tää 3 asi­aa, joi­ta et opi kou­lus­sa liikunnasta?

Usko pois, et ole ainoa! Jokai­sel­la lii­kun­ta­tun­nil­la piti suo­rit­taa, pyr­kiä samaan tai vie­lä parem­paan tulok­seen, kuin muut ikä­to­ve­rit. Piti olla vähin­tään niin hyvä, ettei jää­nyt luo­kan vii­mei­sek­si. Jos ei mitat­tu hen­ki­lö­koh­tai­sia tulok­sia, niin sit­ten kil­pail­tiin joukkuelajeissa.

Aikui­se­na ymmär­räm­me, että kou­lu­maa­il­ma arvo­sa­noi­neen on erit­täin haas­ta­va ympä­ris­tö. Opet­ta­jien on pak­ko arvioi­da oppi­lai­ta, jot­ta todis­tuk­siin saa­daan arvo­sa­nat ja tilas­tot saa­daan päi­vi­tet­tyä myös val­ta­kun­nal­li­sel­la tasolla.

Käy­tän­nös­sä tuo kaik­ki tar­koit­taa sitä, että lap­sen ja nuo­ren teke­mis­tä mita­taan kai­ken aikaa. Lii­kun­nas­sa mit­ta­rei­na toi­mi­vat kun­to­tes­tit ja ylei­set val­ta­kun­nal­li­set ikä­ryh­mit­täin toi­mi­vat tilas­tot. Lap­sel­le ja nuo­rel­le jää kuva sii­tä, että lii­kun­nan har­ras­ta­mi­nen on kil­pai­lua ja suo­rit­ta­mis­ta, jol­la pyri­tään aina johon­kin tulokseen.

Sinua voi kiin­nos­taa myös tämä: Voi­ko yli­pai­noi­nen har­ras­taa tanssia?

Lukemalla tämän postauksen opit 3 asiaa, joita et opi koulussa liikunnasta.

1. Lii­kun­nan har­ras­ta­mi­sen ei tar­vit­se olla tulos­ten mittausta.

Lii­kun­nan har­ras­ta­mi­nen voi olla muu­ta­kin, kuin tulos­ten mit­taa­mis­ta. Voit käy­dä kun­to­sa­lil­la vain sen takia, että sinul­le tulee hyvä olo tree­nin jäl­keen. Ei sen takia, että sinun on saa­ta­va nos­tet­tua pen­kis­tä 10 kg enem­män kuin vii­me kerralla.

Voit myös käy­dä hiih­tä­mäs­sä naut­tiak­se­si ulkoil­mas­ta ja upeis­ta mai­se­mis­ta. Ei sen takia, että sinun pitää saa­da tun­nin aika­na kier­ret­tyä puru­ra­dan hiih­to­la­tu vähin­tään 7 kertaa.

Kysy itsel­tä­si ääneen: Kum­pi sinua moti­voi enem­män: se, että läh­det käve­lyl­le met­sään naut­ti­maan luon­nos­ta vai se, että sinun on yleis­ten tilas­to­jen mukaan lii­kut­ta­va puo­li tun­tia päi­väs­sä? Niin­pä, lii­kun­nan ilo löy­tyy sii­tä, että sen teke­mi­ses­tä naut­tii, ei sik­si, että joku sanoo miten asiat kuu­lui­si tehdä.

Voit siis har­ras­taa lii­kun­taa ihan vain omak­si ilok­se­si tai aivan täy­sin muis­ta­kin syis­tä, kuin tulos­kes­kei­ses­ti suorittaen.

2. Lii­kun­taa voi har­ras­taa ilman kil­pai­lua itsen­sä tai mui­den kanssa.

Sinun ei tar­vit­se kil­pail­la, jos et halua. Jot­kut naut­ti­vat lii­kun­nas­ta enem­män pie­nen kil­pai­lun ohel­la, mut­ta liik­kua voi ihan ilman sitä­kin. Nyky­päi­vän yhteis­kun­nas­sa mei­dät ase­te­taan kil­pai­lua­se­maan mones­sa tilan­tees­sa. Kil­pai­lem­me joko mui­den tai itsem­me kanssa.

Mut­ta mitä, jos liik­kui­sit­kin vain kos­ka se on haus­kaa? Ei sik­si, että sinun pitää olla parem­pi, kuin työ­paik­ka­si Tii­na. Sinun ei myös­kään tar­vit­se kil­pail­la itse­si kans­sa. Ihmi­nen voi uupua omiin tavoitteisiinsa.

Oli­si todel­la tär­ke­ää, että arjes­ta löy­tyi­si sel­lai­sia­kin het­kiä, jois­sa ei oli­si mitään var­si­nais­ta tavoi­tet­ta. Lii­kun­taa voi har­ras­taa vain har­ras­ta­mi­sen ilos­ta. Sik­si, että se vie aja­tuk­set pois töis­tä ja teke­mät­tö­mis­tä kotias­ka­reis­ta. Sik­si, että voit het­ken naut­tia sinun omas­ta ajas­ta­si tai har­ras­tus­po­ru­kan hul­vat­to­man haus­kas­ta seurasta.

3. Lii­kun­nan har­ras­ta­mi­nen teh­dään omaa kehoa kuun­nel­len, ei ylei­siä suo­si­tuk­sia noudattaen.

Kuten edel­lä jo hie­man ker­roin­kin, lii­kun­taa ei pitäi­si har­ras­taa vain sik­si, että joku sanoo että niin kuu­luu teh­dä. Lii­kun­taa tuli­si har­ras­taa omaa kehoa kuunnellen.

Tänä päi­vä­nä moni unoh­taa kuun­nel­la omaa sisäis­tä ään­tään ja kehon vies­te­jä. Kun kehon vies­tit ohit­taa ja vain puur­taa eteen­päin, voi moti­vaa­tio, jak­sa­mi­nen ja innos­tus lop­pua lyhyeen. Keho voi pahim­mas­sa tapauk­ses­sa sanoa koko­naan sopi­muk­sen­sa irti.

Vaik­ka ylei­set lii­kun­ta­suo­si­tuk­set sanoi­si­vat mitä, sinun tulee kuun­nel­la omaa kehoa­si ja miel­tä­si. Jos työ­päi­vä on vie­nyt kaik­ki mehut sinus­ta ja keho huu­taa lepoa, sinun ei sil­loin tule läh­teä teke­mään salit­ree­niä vain kos­ka se lukee kalen­te­ris­sa­si, vaan sinun tulee antaa keho­si palau­tua ja kerä­tä voimia.

Jos keho­si on sitä miel­tä, että nor­maa­lis­ti teke­mä­si tun­nin ryh­mä­lii­kun­ta­tun­ti on lii­an ras­kas, voit aivan hyvin läh­teä tun­nil­ta kes­ken kai­ken pois tai pitää tauon sil­loin kun keho­si niin vaatii.

Jos kehon vies­te­jä ei kuun­te­le sil­loin, kun se kuis­kaa hil­jaa, havah­dut vii­meis­tään sil­loin, kun keho­si huu­taa ja on jo lii­an myö­häis­tä. Opet­te­le siis kuun­te­le­maan kehoa­si ja sitä, mil­loin keho­si kai­paa lepoa, mil­loin akti­voin­tia ja mil­loin kehon­huol­to oli­si paikallaan.

Kun sinä ja keho­si voit­te hyvin, myös mie­li voi paremmin.

Ker­ro kom­ment­ti­ken­täs­sä mil­lai­sia muis­to­ja sinul­la on kou­lu­lii­kun­nas­ta ja ovat­ko ne vai­kut­ta­neet sinun asen­tei­sii­si lii­kun­taa kohtaan.

8 vinkkiä miten oppia tanssimaan koreografia.

Olet­ko miet­ti­nyt miten oppia tans­si­maan koreo­gra­fia? Unel­moit­ko osaa­va­si haas­ta­van tans­si­ko­reo­gra­fian ulkoa, mut­ta aja­tus­kin tun­tuu lii­an vai­keal­ta toteut­taa? Haluai­sit­ko oppia nopeas­ti koreo­gra­fian, jota omal­la tans­si­lii­kun­ta tun­nil­la­si tans­si­taan täl­lä hetkellä?

Täs­sä blo­gi­pos­tauk­ses­sa annan sinul­le 8 vink­kiä miten oppia tans­si­maan koreo­gra­fia. Poi­mi nämä vin­kit itsel­le­si tal­teen ja nau­ti tans­sin huu­mas­ta täysillä!

Kenel­le tahan­sa uuden koreo­gra­fian opet­te­lu tuot­taa alus­sa enem­män työ­tä. Jopa tans­sia­lan ammat­ti­lai­sil­le. Tär­kein­tä onkin olla itsel­leen armol­li­nen ja suh­tau­tua asi­aan myös huu­mo­rin ja posi­tii­vi­suu­den kaut­ta. Lii­an vaka­vas­ti ei kan­na­ta ottaa, jot­ta tans­si­mi­ses­sa pysyy muka­na ilo ja mielekkyys.

1. Valit­se itsel­le­si paras tapa oppia

Meil­lä jokai­sel­la on oma luon­nol­li­nen tapam­me oppia. Sinä voit oppia par­hai­ten kat­se­le­mal­la, kun joku toi­nen taas oppii par­hai­ten kuun­te­le­mal­la tai kirjoittamalla.

Tär­kein­tä on löy­tää se itsel­le paras tapa oppia. Tans­si­ko­reo­gra­fian opet­te­lus­sa voit hyö­dyn­tää monia eri­lai­sia mene­tel­miä ja alus­sa kan­nat­taa­kin kokeil­la mikä tai mit­kä niis­tä ovat sinul­le sopivimmat.

Sinä voit teh­dä esi­mer­kik­si muis­tiin­pa­no­ja eli kuval­li­sia ja sanal­li­sia ohjei­ta koreo­gra­fian eri osis­ta. Joku oppii parem­min kat­so­mal­la muil­ta ihmi­sil­tä mal­lia. Tähän hyviä vink­ke­jä ovat ystä­vän tai ammat­ti­lai­sen esi­mer­kit sekä videoi­den katsominen.

2. Pil­ko koreo­gra­fia osiin

Ihmi­sen on hel­pom­pi oppia pie­nis­sä osis­sa. Jos yri­tät oppia ker­ral­la koko tans­si­ko­reo­gra­fi­aa, voit olla var­ma, että oppi­mi­nen on todel­la hidas­ta, jopa mahdotonta.

Pil­ko suo­siol­la koreo­gra­fia pie­niin osiin ja opet­te­le osa­nen ker­ral­laan. Kun opit ensim­mäi­sen osan, opet­te­le toi­nen ja sen jäl­keen opet­te­le liit­tä­mään osat yhteen. Näin opit kuin pala­pe­lin osia kokoa­mal­la pit­kän ja vaa­ti­van­kin koreo­gra­fian ulkoa.

3. Ker­taa oppimasi

Ker­taus on opin­to­jen äiti. Jos et tans­si koreo­gra­fi­aa, kuin ker­ran vii­kos­sa tans­si­lii­kun­ta­tun­nil­la, voit olla var­ma, että koreo­gra­fian opet­te­lus­sa kuluu aikaa. 

Ota siis aktii­vi­ses­ti tavak­si ker­ra­ta tans­si­ko­reo­gra­fia alle vuo­ro­kau­den sisäl­lä sii­tä, mil­loin olet sen ensim­mäi­sen ker­ran näh­nyt. On nimit­täin tut­kit­tu, että jopa yli puo­let opi­tus­ta koreo­gra­fias­ta unoh­tuu, jos sitä ei ker­taa vuo­ro­kau­den sisäl­lä oppimastaan.

4. Hyväk­sy se fak­ta, että alus­sa var­mas­ti unoh­dat liikkeitä

On tär­keä­tä muis­taa, että kaik­kea ei voi oppia ker­ral­la ja on täy­sin luon­nol­lis­ta unoh­taa asioi­ta. Täs­sä­kin koh­taa armol­li­suus astuu kuvioi­hin. Kuten yllä jo mai­nit­sin, opit­tu­jen asioi­den unoh­tu­mi­nen ilman ker­taa­mis­ta on todel­la suu­ri. Unoh­ta­mi­sen hidas­ta­mi­sek­si on onnek­si eri­lai­sia vink­ke­jä ja nik­se­jä, joi­ta voit poi­mia täs­tä pos­tauk­ses­ta itsellesi.

5. Vir­heet opettavat

Hyväk­sy myös se fak­ta, että alus­sa tulee teh­tyä vir­hei­tä. Kuten tut­tu sanon­ta kuu­luu, vir­heis­tä oppii. Kukaan ei ole täy­del­li­nen ja aina voi paran­taa omaa osaa­mis­taan. Vir­hei­den teke­mi­seen kan­nat­taa asen­noi­tua oppimiskokemuksena.

6. Tee muistiinpanoja

Kuten alus­sa ker­roin, meil­lä jokai­sel­la on oma tapam­me oppia. Muis­tiin­pa­no­ja teke­mäl­lä tans­si­ko­reo­gra­fia on myö­hem­min help­po palaut­taa mie­leen pala palalta. 

Jos et pys­ty teke­mään muis­tiin­pa­no­ja samal­la, kun ensim­mäi­sen ker­ran opet­te­let tans­si­ko­reo­gra­fi­aa, niin pyri teke­mään muis­tiin­pa­not mah­dol­li­sim­man pian, mie­lui­ten heti, kun se on mahdollista. 

Kir­joi­ta muis­tiin­pa­not mah­dol­li­sim­man yksi­tyis­koh­tai­ses­ti, jot­ta myö­hem­min ei tule tul­kin­tae­ro­ja ohjei­ta lukies­sa. Muis­tiin­pa­not on help­po ottaa mukaan mihin tahan­sa ja ker­ra­ta nii­tä vaik­ka kau­pan his­sis­sä mie­li­ku­va­har­joit­tei­den avulla.

7. Videoi omaa tanssiasi

Useim­mi­ten tans­si­lii­kun­ta­tun­nil­la ei saa kuva­ta, mut­ta kuten ylem­pä­nä neu­voin, kan­nat­taa videoi­da oma tans­si vuo­ro­kau­den sisäl­lä sii­tä, kun sen on ensim­mäi­sen ker­ran opetellut.

Videon avul­la sinun on help­po pala­ta kat­so­maan, miten koreo­gra­fia meni ja ker­ra­ta videon tah­tiin oppi­maa­si. Sen avul­la opit myös kat­so­maan mikä koh­ta kai­paa kehi­tys­tä ja mikä koh­ta sujuu jo mal­lik­kaas­ti. Kun videoit koreo­gra­fian heti, sinun on help­po ker­ra­ta aske­lei­ta videon avulla.

8. Opim­me eri tahdissa

Ensim­mäis­tä ker­taa tans­si­lii­kun­ta­tun­nil­le men­nes­sä­si voi tun­tua sil­tä, että muut osaa­vat jo koreo­gra­fian, kun sinä vas­ta har­joit­te­le­vat. Tun­neil­la voi olla sekai­sin jo kau­an tans­si­lii­kun­taa har­ras­ta­nei­ta, sekä vas­ta-alka­jia. Tämä on hyvä ottaa huo­mioon, jot­ta ei tus­kas­tu omaan tekemiseensä.

Me ihmi­set myös opim­me eri tah­dis­sa. Kuten luke­maan oppi­mi­nen, myös tans­si­ko­reo­gra­fian oppi­mi­nen­kin tapah­tuu ihmi­sen omas­sa tah­dis­sa. Toi­set oppi­vat jon­kun asian nopeam­min, kuin toi­set. Meil­lä jokai­sel­la on joku osa-alue, jon­ka oppi­mi­nen sujuu sil­män­rä­päyk­ses­sä, kun taas joku toi­nen asia vaa­tii pit­kää, jopa vuo­sien ker­taus­ta ja har­joit­te­lua. Älä siis mis­sään tapauk­ses­sa ver­taa itseä­si mui­hin, vaan kes­ki­ty omaan teke­mi­seen ja nau­ti oppimismatkasta.

BONUS­VINK­KI

Aloi­ta hel­pois­ta koreo­gra­fiois­ta. XXL-Dance tun­tien koreo­gra­fiois­ta on help­po aloit­taa, sil­lä liik­kei­tä on suh­teel­li­sen vähän ja osaa­mis­ta tär­keäm­pää on haus­kan­pi­to. Näil­lä tun­neil­la voit myös unoh­taa suo­rit­ta­mi­sen ja täy­del­li­syy­den tavoit­te­lun, sil­lä kun meil­lä on lii­ke ja miel­lä on musiik­ki, meil­lä on tanssi! 

3 vinkkiä miten aloittaa tanssiharrastus

Uuden har­ras­tuk­sen aloit­ta­mi­nen on jän­nit­tä­vää ja haus­kaa. Jos­kus kui­ten­kin olet voi­nut tör­mä­tä sii­hen, että haluai­sit aloit­taa jon­kin tie­tyn har­ras­tuk­sen, mut­ta et tie­dä mis­tä läh­teä liikkeelle.

Tans­si­har­ras­tuk­sen aloit­ta­mi­nen on mah­ta­va jut­tu, mut­ta moni ei tie­dä miten eri­lai­siin tans­si­har­ras­tuk­siin pää­see mukaan. Var­sin­kaan aikuisiällä.

Niin­pä koko­sim­me tähän blo­gi­pos­tauk­seem­me 3 vink­kiä sii­hen, miten voit aloit­taa tans­si­har­ras­tuk­sen hel­pos­ti. Näi­den vink­kien avul­la sinä­kin pää­set mukaan tans­sin huumaan!

Kyn­nys uuden lii­kun­ta­har­ras­tuk­sen aloit­ta­mi­seen voi olla kor­keal­la ja aja­tus perus ryh­mä­lii­kun­ta­tun­nis­ta nos­taa nis­ka­vil­lat pys­tyyn. Edel­li­sis­tä lii­kun­ta­ker­rois­ta voi olla kulu­nut aikaa tai et ole kos­kaan aiem­min har­ras­ta­nut mitään lii­kun­nal­lis­ta. Toi­saal­ta osal­lis­tu­mis­ta­si ohjat­tuun lii­kun­taan voi rajoit­taa jokin muu asia. Täl­lai­nen asia voi olla esi­mer­kik­si fyy­si­nen vam­ma tai muu lii­kun­ta­ra­joi­te. Näi­den vink­kien avul­la löy­dät juu­ri sinul­le sovel­tu­van tans­si­har­ras­tuk­sen ja aloi­tat har­ras­tuk­sen helposti!

1. Mie­ti mil­lai­nen tans­si­lii­kun­ta sinua kiin­nos­taa ja mitä sinä haluat saa­da tun­nil­ta käteesi.

Ensim­mäi­se­nä sinun tulee miet­tiä, mit­kä ovat sinun motii­vi­si tans­si­har­ras­tus­ta koh­taan. Haluat­ko oppia jon­kin tie­tyn tans­si­la­jin, täh­täät­kö mie­les­sä­si kil­paur­hei­luun vai haluat­ko löy­tää lii­kun­nan ilon ja haus­kaa teke­mis­tä arjen har­mau­den keskelle?

Mie­ti myös mil­lai­sia odo­tuk­sia sinul­la on har­ras­tuk­sen suh­teen. Haluat­ko tans­sia yksin, parin kans­sa vai ryh­mäs­sä. Kan­nat­taa myös miet­tiä miten tans­si sopii sinun arkee­si. Voi­sit­ko yhdis­tää las­ten kans­sa tou­hua­mi­sen yhtei­seen tans­si­har­ras­tuk­seen tai viih­dyt­kö enem­män vedes­sä, kuin kui­val­la maalla?

Kun olet päät­tä­nyt mil­lais­ta har­ras­tus­ta tans­sis­ta haet, on sinun aika­si siir­tyä vink­kiin nume­ro kaksi.

2. Ota sel­vää paik­ka­kun­ta­si ja lähia­lueit­te­si tarjonnasta.

Kun olet sel­vit­tä­nyt itsel­le­si sen mitä sinä haluat, on aika sel­vit­tää se mitä koti­kun­nas­sa­si tai lähia­lueil­la on tarjottavana.

Nyky­ään hel­poi­ten löy­tää tie­toa Googlen haku­ko­neel­la syöt­tä­mäl­lä haku­kent­tään esi­mer­kik­si sanat tans­si ja oma paik­ka­kun­ta. Lisäk­si Face­boo­kin pai­kal­lis­ryh­mis­sä ilmoi­tel­laan pai­koit­tain hyvin aktii­vi­ses­ti eri harrastemahdollisuuksista.

Mei­dät löy­dät Face­boo­kis­ta TÄÄLTÄ

Kan­nat­taa myös kur­ka­ta kan­sa­lais­opis­to­jen tar­jon­nat, sekä eri lii­kun­ta­sa­lien mah­dol­li­suu­det. Joil­ta­kin paik­ka­kun­nil­ta voi löy­tyä ihan eril­li­siä tanssistudioita.

Jos tie­dät jo mil­lai­sel­le tans­si­tun­nil­le haluat osal­lis­tua, voit myös ottaa suo­raan jär­jes­tä­jiin yhteyt­tä ja kysyä neu­voa, mis­tä kan­nat­taa aloit­taa. Myös muil­ta tans­sin har­ras­ta­jil­ta kan­nat­taa kysyä vink­ke­jä, mis­tä he voi­si­vat suo­si­tel­la etsi­mään juu­ri sinun tar­pei­ta­si täyt­tä­vää tanssitoimintaa.

Jos etsit tans­si­har­ras­tus­ta, jos­sa haluat läh­teä liik­keel­le pie­nel­lä kyn­nyk­sel­lä, ilon ja huu­mo­rin kaut­ta ja jos haluat oppia lem­peäs­ti liik­ku­maan sinun kun­to­ta­so­si ehdoil­la, ilman ham­pai­den kiris­te­lyä, siir­ry luke­maan seu­raa­vak­si vink­ki nume­ro kolme.

3. Tule mukaan tunnillemme!

Vii­mei­se­nä vink­ki­nä ker­ron sinul­le tämän: Tule roh­keas­ti mukaan XXL-Dance®️ tun­nil­le. Tun­neil­lem­me voi osal­lis­tua min­kä kun­toi­nen vaan. Tär­kein­tä on oma iloi­nen asen­ne ja pil­ke sil­mä­kul­mas­sa. Mei­dän tun­neil­lam­me val­lit­see posi­tii­vi­sen roh­kai­sun mal­li ja tun­neil­le olet ter­ve­tul­lut juu­ri sel­lai­se­na, kuin olet.

Tun­ti­va­li­koi­miim­me kuu­luu perin­tei­nen XXL-Dance®️ tun­ti, joka on lii­kun­ta­muo­to nai­sil­le, joi­den BMI on 30 tai yli ja jot­ka halua­vat tans­sia ilman “pak­ko liik­kua” ‑fii­lis­tä ja ryp­pyä otsassa.

XXL-Dance® on mata­lan kyn­nyk­sen lii­kun­taa, joka sopii monil­le. Mitään ei tar­vit­se osa­ta val­miik­si ja teke­mi­ses­tä naut­ti­mi­nen on tun­nin pääasia.

XXL-Dance® ‑tun­nil­le on omi­nais­ta haus­kan­pi­to, irrot­te­lu ja heit­täy­ty­mi­nen, mut­ta samal­la myös uuden opet­te­lu, itsen­sä haas­ta­mi­nen ja itsen­sä ylittäminen.

XXL-Dance® ‑tun­ti pitää sisäl­lään läm­mit­te­lyn, koreo­gra­fial­li­sia bii­se­jä, itseil­mai­sua tans­sien sekä jääh­dyt­te­lyn ja lyhyen venyttelyn.

XXL-Dance® ei pyri pai­non­pu­do­tuk­seen vaan liik­ku­mi­ses­ta, musii­kis­ta ja omas­ta kehos­ta naut­ti­mi­seen. Tun­nil­la ei myös­kään las­ke­ta kalo­ri­ku­lu­tus­ta, ver­tail­la tai arvos­tel­la, vaan fii­lis­tel­lään, kan­nus­te­taan ja iloi­taan onnistumisista.

Kon­sep­tis­tam­me löy­ty­vät myös Eve­ry­bo­dy-tun­ti, joka on suun­nat­tu aivan kai­kil­le ketään pois rajaa­mat­ta. Lisäk­si joil­la­kin paik­ka­kun­nil­la jär­jes­täm­me tans­sia vedes­sä, eli Aqua tun­neil­la pää­set nive­lys­tä­väl­li­ses­ti tans­si­maan vesi­jump­pa-altaa­seen. Las­ten kans­sa on haus­kaa ja rie­mu­kas­ta tans­sia. Sik­si olem­me otta­neet mukaan kon­sep­tiim­me myös las­ten omat Junior- tunnit.

Löy­dät mei­dät jo monel­ta paik­ka­kun­nal­ta. Pää­set tutus­tu­maan paik­ka­kun­ta­lis­taam­me TÄS­TÄ.

Jos omal­ta tai lähi­paik­ka­kun­nal­ta­si ei löy­dy val­miik­si ohjaa­jaa, kan­nat­taa vin­ka­ta kon­sep­tis­tam­me koti­paik­ka­si lii­kun­ta­vas­taa­val­le… tai mikä paras­ta: sinä voit itse halu­tes­sa­si perus­taa oman ryh­män paikkakunnallesi.

Ohjaa­ja­kou­lu­tus antaa sinul­le täy­det val­miu­det ohja­ta itse XXL-Dance®️ tun­te­ja ja antaa sinul­le oikeu­den hank­kia itsel­le­si ohjaa­ja­li­sens­sin. Et tar­vit­se vält­tä­mät­tä mitään aiem­paa koke­mus­ta tans­sin paris­ta tai lii­kun­ta-alal­ta. Me ope­tam­me sinul­le kai­ken tar­vit­ta­van. Mitäs sanot? Näh­dään­kö kevään Ohjaajakoulutuksessa? 😉

Ohjaa­ja­kou­lu­tuk­sen odo­tus­lis­tal­le pää­set liit­ty­mään TÄSTÄ